اسلام مبارزه ميكند (سيدقطب)

اسلام را مي شناسيد؟

آنهايكه كه فكر مي كنند مفكوره  از مفكوره هاى كه بشريت آنرا در طول تاريخ كهنش شناخته است مي تواند در مقابل ظلم و بربريت و ستمگري با انواع مختلفش همڇو اسلام مبارزه كند, و يا هم توان آنرا دارد كه در پهلوي مظلومين و بيڇاره گان همڇو اسلام استاده شود, و يا هم مي تواند به روي باغيان و ظالمان همڇو اسلام آواز بلند كند….. يقينا كه غلط فكر ميكنند و  به خطا رفته اند, اينها يا كساني مغرض استندد, و يا هم از اسلام به طور كلي آگاهي ندآرند.

آنهايكه خويش را مسلمان مي پندارند, سپس در برابر ظلم و ستم مبارزه نميكنند, و از مظلومين دفاع نميكنند, و به روي باغي و ظالم آواز خويش را بلند نميكنند …… آنهايكه اين طور برداشت كرده اند به خطا رفته اند, و يا هم منافق استندد, و يا از اسلام بيخبر اند .

علاوه برين ،اسلام در صميم و تهدابش حركتى تحرري است, كه از ضمير فرد آغاز گرديده و در محيط و گرداگرد جامعه خاتمه مي يآبد. وقتي اسلام قلب انسان را زندگي بخشد و آنرا پرورش دهد, سپس آنرا نميگذارد تا به سلطاني در روي زمين تسليم شود, بجز از سلطان  يكتا و قهار كه مالك همه هستي است.

وقتي اسلام قلب انسان را پرورش دهد و آنرا زندگي بخشد, سپس آنرا نميگذارد تا در برابر ظلم و ستم با تمامي اشكالش كه دامن گير جامعه ميشود خاموشي و سكوت اختيار كند, خواه اين ظلم بالاي خودش صورت گيرد و يا هم بالاي هر جماعت انساني ديگر در روي زمين و در قلمرو هر پادشاه كه واقع شود .

اگر ديديد كه ظلم و ستم صورت ميگيرد, اگر شنيديد كه مظلومين فغان دارند, سپس مشاهده كرديد كه امت اسلامي در برابر اين ظلم و ناروا كه دامن گير جامعه شده كاري انجام نميدهد و يا هم در پهلوي آن مظلومين استاده نميشود, و از آنها دفاع نميكند, پس بر شما ست تا در مورد وجود امت اسلامي به ديدهء شك بنگريد, زيرا كه ممكن نيست  تا قلب ها اسلام را چون عقيده بپزيرد, در حاليكه شريعت محبوس باشد, و ظلم همچو قانون  پيآده شود .

يا اسلام حقيقي پزيرفته شود و يا اسلام به نام ……اسلام حقيقي عبارت است از مبارزهء كه خاموش نميگردد, و جهاديست كه قطع نميگردد , و شهادتيست در راه  تحقق عدالت و مساوات در جامعه  .

اما اسلام به نام عبارت است از خواندن و گردان دعاها, و انداختن تسبيح, و نوشتن تعويزها, و توكل برين كه آسمان صلاح و آزادي و عدالت و خيرات را بر زمين ببآرد.

هرگز آسمان ازين قبيل ڇيزها را بر زمين نميبآرد, خداوند هرگز قومي را نصرت و كمك نميكند تا آنها خود خويش را كمك نكنند, و بالاي خويش اعتماد نداشته باشند , و شريعت را در جهاد و مبارزه پيآده و نافذ نكنند:

( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأ نفسهم )

اسلام دين انقلابي است

اسلام عقيدهء انقلابي و حركتي است, به عبارت ديگر عقيدهء است كه هر گاه در قلب انسان بصورت صحيح جاگزين گردد  در آن انقلاب برپا ميكند, انقلاب در تصورها, انقلاب در احساسات, انقلاب در چگونگي زندگي, انقلاب در داد و گرفت بين افراد و جماعت ها …… انقلابيكه به اساس عدالت و مساوات مطلق در بين همه انسان ها برپا شود, وهيڇكس بهتر از كسي نميباشد بجز از معيار تقوى و پرهيزگاري, انقلابي كه به اساس كرامت انساني برپا شود,  آن كرامتيكه  به هيڇ مخلوقي در روي زمين داده نشده است, كرامتيكه ارزش هاى والاي را به انسان عنايت فرموده است. انقلابيكه به اساس عدالت مطلق برپا شود, عدالتيكه بغاوت هيڇكس را تحمل نميكند, و همڇنان بالاى هيڇكس بغاوت نميكند .

همينكه گرمي و جوش اين عقيده را كسي احساس كند بيدريغ پي تحقق آن در زندگي عملي خويش ميگردد, صبر و آرامش و خاموشي خود را از دست ميدهد تا اينكه آنرا بدست بيآورد…… اينست تاويل وتفسير اينكه چرا اسلام يك حركت انقلابي  است

آنهايكه به حقانيت خداوند جل جلاله ايمان آورده اند, آنها در راه خداوند جل جلاله به حق جهاد ميكنند, آنها جهاد ميكنند تا كلمه خداوند جل جلاله والاتر از همه كلمه ها باشد, و كلمه خداوند جل جلاله تا وقتي تحقق پذير نميگردد تا وقتيكه ظلم و ستم از جامعه برداشته نشود, و همه انسانها همڇو دندانهاي شانه يكسان نباشند, و كسي هم بالاي كسي بهتر و برتر نميباشد  مگر فقط به اساس تقوي و پرهيزگاري .

آنهايكه ظلم را در چار اطراف خويش مشاهده ميكنند, و آنهايكه با بغاوت هر جا روبرو ميشوند, سپس نه دست شان و نه هم زبان شان حركت ميكند, در حاليكه قادر به حركت دادن زبان و دست باشند اينها در حقيقيت به قلبهاي شان اسلام راه نيافته, و به عبارت ديگر قلب هاي شان را اسلام پرورش نداده است و به آنها زندگي نبخشيده است. اگر اين قلب ها را اسلام آباد مينمود حتما به مبارزه و جهاد مي پرداختتند, اگر در اين قلب ها اين شعله مقدس ميدميد حتما آنرا شعله ور ساخته با گرمي و جوش به طرف معركه مي كشانيد .

اگر روح قوميت مي تواند ما را به مبارزه در برابر استعمار باغي  بكشاند .

اگر روح حريت و آزادي فردي مي تواند ما را به مبارزه در برابر بغاوت و ستمگري بكشاند .

اگر روح اجتماعي مي تواند ما را به مبارزه در برابر طبقات فاجر و فاسق و امپرياليزم بكشاند.

پس روح اسلام  استعمار و زندگي طبقاتي فسق و فجور وستمگري را زير عنوان بغاوت جمع نموده ما را به مبارزه با همه ء اينها مي كشاند , تا در برابر اين همه بدون بذدلي خوف  و بدون تفرقه و تشتت و جدال مبارزه كنيم, و همين خصوصيت بزرگ اسلام در ميدان مبارزهء بشري در راه تحقق عدالت و مساوات و آزادي و كرامت انساني است.

خاين به دين قبل از خاين ملي

شايد مسلمان وجود نداشته باشد كه به قلبش روح ايمان جا گزين گرديده باشد و دست خويش را به استعمار و استعمارگرايان دراز كند, و يا هم  با ايشان همكاري كند, و از مبارزه در برابر ايشان بطورى آشكار يا خفيه دست بردارد, اگر ڇنين باشد  وي خاين به دين خويش است قبل ازينكه خاين به وطن و قوم و شرف خويش باشد. هر كسيكه احساس عداوت و دشمني را در مقابل مستعمرين از دست داده باشد, و در برابريشان از مبارزه بقدر قدرت و اسطتاعتش دست بردارد خاين است.

واي به حال آنهايكه بايشان معاهده هاي دوستي امضا ميكنند,  و به حال آنهايكه بايشان پيمان ميبندند, و به حال آنهايكه بايشان همكاري و كمك ميكند, و به حال آنهايكه بريشان طعام مي دهند در حاليكه قومش از گرسنگي جان مي دهد, و به حال آنهايكه عيب ها شانرا مي پوشاند .

شايد مسلماني وجود نداشته باشد كه به قلبش روح ايمان راه يافته باشد و بگذارد كه گروه هاي فاجر و فاسق باغي در اطمينان و آرمش به سر برند, و عيب هاي آنها را انگشت نما نكند, و پست فطرتي  آنها را هويدا نسازد, و بر روي سياه آنها آواز بلند نكند, و در برابرشان توسط دست و زبان به اندازه قدرت و استطاعتش مبارزه نكند …..

هر لحظهء كه بدون كار مثمر ميگذرد و هر ساعتيكه بدون مبارزه ميگزرد و هر روزيكه بدون جهاد ميگزرد گناهي است كه ضمير مسلمان آنرا احساس كرده ميتواند, و عذابيست كه  احساسات وي را دگرگون مي نمايد, و اشتباهي است كه بدون جهاد و مبارزه عذاب و پريشاني آن جبران گرديده نميتواند.

شايد مسلماني وجود نداشته باشد كه به قلبش روح ايمان راه يافته باشد و بگذارد كه ظلم و ستم دامن گير جامعه گردد, و مردم به غلامي كشانيده شوند در حاليكه مادر هايشان آنهارا آزاد به دنيا آورده اند, و مسلمان واقعي توسط مال و روح خويش دعوت خداوند يكتاه  و رازق را لبيك ميگويد و آنرا مي پزيرد:

((و ما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا )) .

فقط مسلمان شو …

فقط مسلمان شو .. همين كافي است كه مسلمان باشي تا اسلامت ترا با دلاوري و شجاعت  به مبارزه در برابر استعمار و ظلم و ستم وا دارد, اگر چنين نيست پس بايد احساس كني كه آيا قلبت در مورد حقيقت ايمان بازي نخورده است كه ترا از مبارزه در مقابل استعمار باز ميدارد؟

فقط مسلمان شو .. همين كافي است كه مسلمان باشي, تا اسلامت ترا به مبارزه در برابر ظلم بربريت و ستم اجتماعي  بكشاند, مبارزهء كه دوامدار و مستمر باشد. اگر ڇنين نيست پس بايد احساس كني كه آيا قلبت در مورد حقيقت ايمان  بازي نخورده است, كه ترا از مبارزه با ظلم و ستم باز ميدارد؟

فقط مسلمان شو .. همين كافي است كه مسلمان باشي, تا اسلامت ترا به مبارزه در برابر سركشي و طغيان با همه دليري و صلابت و پختگي بكشاند كه بزدلان آنرا پسماندگي مي پندارند, اگر ڇنين نكردي پس احساس كن كه قلبت در حقيقت ايمانش بازي خورده است, ورنه چرا از مبارزه در برابرطغيان دست برداشته اي ؟

بالاخره اسلام مبارزه مي كند

تمامي مفكوره ها و همه مذاهب در روي زمين پراگنده گرديده تا هر كدام براي خود ميدان انتخاب كند كه در آن ميدان عدالت و مساوات و آزادي را تحقق بخشد ..مگر اسلام در همه اين ميدان ها مبارزه ميكند, و همه حركت هاي آزادي خواه راه در آغوش ميگيرد, و براي همه اين ميدان ها مبارزين تربيه ميكند.

وقتيكه صاحبان مفكوره ها و مذاهب  قوتي خود را از قوت هاي زمين كه نابود شدني استند استمداد مي جويند, اسلام از قوت اذلي و ابدي قوت خويش را بدست ميآورد, مسلمانان وقتي به معركه روميآورند  قلب هايشان پر از شوق شهادت  در راه حق ميباشد, تا حمايت آسمان و فلاح اخروي را بدست آورند :

(( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة, يقاتلون فى سبيل الله , فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً فى التوراة والانجيل والقرآن . ومن أوفى بعهده من الله ؟ )) .

نوشته : سيد قطب

ترجمه : عبدالرحمن فرقاني

Afghan School Textbooks

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب