موږ سره اړیکه

ستاسو نظر، وړاندیز او انتقاد

درنو لوستونکو! لیکونکي او د پاڼې تخنیکي مسؤلین او چلونکي تر ډېره هڅه کوي چې ویبپاڼه له هر ډول تېروتنو څخه تشه وي، تاسو ټولو قدرمنو څخه هیله کېږي چې د ویبپاڼې د سمون او لاپرمختګ لپاره خپل نظر، وړاندیز او انتقاد له موږ سره همدلته شریک کړئ. 

خواله رسنیو کې موږ سره مل شئ

خپرول او شریکول

ویبپاڼه د نورو د ګټې اخیستنې لپاره شریکه کړئ

#بدلون_له_همدې_ځایه_پیلېږي

 

#مننه_چې_یاستئ

Back to top button
واسع ویب