د مور شیدې ګټې ماشوم ته | اسلام او ساینس کې

۱۱: دتی رودل دموررحم وخپل اصلی حالت ته راولی، دښځې رحم هغه وخت چې ماشوم پکښې وی (۲۰) ځله ترخپل عادی حالت غټیږی، برعکس هغه میندې چې شیدې وماشوم ته نه ورکوی دهغه رحم پخپل حالت باندی غټ پاته کیږی.
۱۲: وماشوم ته شیدې ورکول هغه وینه ډیرژربندوی چې دماشوم دزیږیدووروسته راځی.
۱۳: دمورشیدې دماشوم لپاره هم دواده اوهم غذاده.
۱۴: شیدې ورکول دموروزن کموی، په اوسط ډول سره دشیدورکولوپرمهال مورو(۵۰۰) کالوریوته اړتیالری، چې له همدې کبله ښځه نه پریږدی چې ډیره چاغه شی.
۱۵: ټولونړیوالوسازمانوداتائیدکړیده چې ماشوم ته بایدشیدې ورکول شی. چې په دې کی(WHO) او(UNICEF) هم شامل دی.
۱۶: دمورشیدې دماشوم دزړه دتکلیفونودرملنه ده.
۱۷: پوډری شیدې په ماشومانوکی شکره (Diabetes) زیاتوی.
۱۸: شیدې ورکول دانسولینوزیاته غوښتنه کموی، یعنی هغه مورچې شیدې ورکوی هغه به وډیروانسولینوته اړتیانلری.
۱۹: که ښځه وماشوم ته شیدې ورنکړی نوښځه به درحم په سرطان اخته شی.
۲۰: که ښځه وماشوم ته شیدې ورنکړی نودتخمدان په سرطان به اخته شی.
۲۱: پوډری شیدې په ماشومانوکی حساسیت (Allergies) زیاتوی.
۲۲: دمورشیدې په ماشومانوکه نفس تنګې (Asthma) کموی اویایی مخنیوی کوی.
۲۳: پوډری شیدې په ماشومانوکی ناڅاپی مرګ ډیروی.
۲۴: دمورشیدې دماشوم دنس ناستی په کنترولوکی پوره وڼده لری.
۲۵: دمورشیدې ماشوم ددماغ له ټولوستونځوڅخه ژغوری.
۲۶: دمورشیدې ماشوم له التهاب څخه ژغوری.
۲۷: پوډری شیدې په ماشومانوکی لمفاوی تکلیفونه پیداکوی.
۲۸: دمورشیدې ماشوم د (Crohn*s Diseases) دناروغیوڅخه ژغوری، داهغه ناروغې ده چې پرکولموباندی بدی اغیزې کوی کله اوږدمهاله شی چی درملنه ئې هم ناشونې شی.
۲۹: دمورشیدې ماشوم په ځوانۍ کی دروماتیزم اودمفاصلو(بندونو) دالتهاب څخه ژغوری.
۳۰: دمورشیدې په ماشومانوکی د(Hodgkins Diseases) کموی، داهغه ناروغیانې دی چې دینې ناروغۍ، دطحال (توری) ناروغۍ اودلمفاوی غدوالتهاب پکښې شامل دی.
۳۱: دمورشیدې ماشوم له ړوندوالی اوددیددکمزورتیاڅخه ژغوری.
۳۲: دمورشیدې انسان په زاړه عمرکی دهډوکوله کمزوتیاڅخه ژغوری.
۳۳: دمورشیدې دماشوم کولمې سموئ، نرموئ اوآراموی ئې.
۳۴: برعکس دغوایاپوډری شیدې دماشوم پرکولموباندی بدې اغیزې لری.
۳۵: پوډری شیدې ماشوم له خپلی اندازې څخه زیات چاغوی.
۳۶: هغه ماشومان چې تی روی په هغوکی دزړه اوسږوتکلیفونه ډیرلږدی.
۳۷: دمورشیدی عموماماشومان له دردونوڅخه ژغوری.
۳۸: دمورشیدې ماشوم له (Hemophilus.b) وایروس څخه ژغوری.
۳۹: هغه ماشومان چې تی روی دبدن پوستکی ئې سالم اوله ناروغیوخلاص وی.
۴۰: هغوماشومانوچې تی ئې رودلی وې پرهغوباندی واکسین ښه اغیزه کوی.
۴۱: دمورشیدې ماشوم دلویوکولموله التهاب څخه ژغوری.
۴۲: هغوماشومانوچې دمورشیدې ئې رودلی وې زیات بچي راوړی اوعقیم ډيری لږپکښی وی.
۴۳: دموردشیدوخوراک اوهضم ترپوډری شیدوهوسااوژرصورت نیسی.
۴۴: دمورشیدې مفتی دی نسبت وپوډری شیدوته.
۴۵:پوډری شیدې قیمتی اوځینی خولاداسی قیمتي دی چې رانیول ئې دهرچاوس نه دی.

۴۶: پوډری شیدې په دې هره ورځ تربلی ګرانیږی چې دولتونه هرکال نوی محصول ورباندی اچوی.
۴۷: دموردشیدودحرارت درجه ثابته ده هیڅ تغیرنه پکښې راځی.
۴۸: دمورشیدې به متوازن ډول سره غوړ، کاربوهایدریتونه اوپروتین لری.
۴۹: دمورشیدي دماشوم لپاره یوه طبعی نشه ده، چی هم ماشوم آراموی اوهم ئې مړوی.
۵۰: تی ورکول دموراوپلاردسکون هم سبب ګرځی.
۵۱: دموردشیدوخوندترټولوشیدوښه دی.
۵۲: هغه ماشوم چې دمورشیدې ئې رودلی وی تل صحتمنددی.
۵۳: دمورشیدې ماشوم ته دناروغیوپه مقابل کی مقاومت ورکوی اومعمولی ناروغی نه پریږدی چی اغیزه ورباندی وکړی.
۵۴: هغه مورچې وماشوم ته شیدې ورکوی هغه ډیرې لږپیسې اوډیرلږوخت دماشوم سره مصرفوی.
۵۵: دمورشیدې لکه دغواشیدې ویخچال ته اړتیانلری.
۵۶: دانسان شیدې خدای جل جلاله دانسان لپاره پیداکړیدی.
۵۷: دمورشیدې هم دموراوهم دماشوم لپاره دښه خوب ضامن دی.
۵۸: دمورشیدې نه خرابیږی، اوتل تازه اوپه مزه وی.
۵۹: دمورشیدوته بکتریاوی ځانونه نشی وررسولای.
۶۰: دمورشیدې دجراثیموڅخه پاکې دي.
۶۱: دمورشیدې دماشوم دغاښونو، دزامي اودبدن دټوله اسکلیټ لپاره مهم رول لری.
۶۲: هغه ماشوم چې دمورشیدې خورئ غاښونه ئې سیده وی، اودارودرمل اوتوږلوته کومه اړتیانلری.
۶۳: هغه ماشوم چې دمورتی ئې رودلی وی روښانه خبرې کوی اوپه خبروکی کوم مشکل نلری.
۶۴: دمورشیدې ماشوم له یوډول دپوستکی دناروغۍ چې (Eczema) نومیږی ژغوری.
۶۵: دمورشیدې دماشوم ټول دنس دردونه اوغازونه له منځه وړی.
۶۶: دمورپه شیدوکی دماشوم دودې هارمونونه ډیردی.
۶۷: دمورشیدې ماشوم له (Sclerosis) څخه ژغوری، دایوکلکوالی دی چې په ځانګړی ډول سره دبین البینی نسج دناروغیواوالتهاب څخه منځته راځی.
۶۸: هغه ماشوم چې دمورشیدې روی دهغه اطراحیه نظام ډیرپیاوړی اوقوی وی.
۶۹: دمورشیدې ماشوم له (Anemia) څخه ژغوری، انمیاپه بدن کی داوسپنی وکمښت ته وایی.
۷۰: هغه ماشوم چې تی ئې رودلی وی هغه ډیرلږچوره (Hernia) کیږی.

۷۱: دمورشیدې دسترګولپاه پوره درملنه ده.
۷۲: دانسان شیدې الله جل جلاله دانسان لپاره پیداکړید.
۷۳: دمورشیدې دماشوم دهرډول زخمونولپاره طبعی انتی بایوتیک دی.
۷۴: دمورشیدې دماشوم دغوږودالتهاب (Otitis Media) مخه نیسی.
۷۵: دمورشیدې د(Pneumonia) او (Bronchiolitis) مخه نیسی.
۷۶: دمورشیدې یوانسان پرخپل وخت بلوغ ته رسوی اویایی هم ځنډوی.
۷۷: دمورشیدې دژړی (Jaundice) مخه نیسی.
۷۸: دمورشیدې دلوړفشاردکنترولولواوږدمهاله اغیزې لری.
۷۹: دمورشیدې دماشوم لپاره یوه اللهی تحفه ده.
۸۰: په انګلیسې ژبه کی وایی (Breast is Best) یعنی دماشوم لپاره تی ترټولوښه ده، داځکه چې دادالله جل جلاله له لوری هم نعمت دی اوهم راحت دی.
لمن لیکونه:
۱: قرآنکریم
۲:تفسیرمعارف القرآن
3:The Quraan leads the way to science, by: Harun Yahya
4: Andian Express-May-1994
5:(Science Journal/Baby section/ breastfeeding)
6:(University of Minnoesota Cancer Center- 1999
7: American Journal of Epidemiology
8: Breastfeeding and the Use of Human Milk (RE9729)
9: Morrow-Tlucak M, Haude RH, Ernhart CB. Breastfeeding and cognitive development in the first 2 years of life. Soc Sci Med. 1988:26;635-639
10: Lucas A., \”Breast Milk and Subsequent Intelligence Quotient in Children Born Preterm\”. Lancet 1992;339:261-62
11: Wang YS, Wu SY. The effect of exclusive breastfeeding on development and incidence of infection in infants. J Hum Lactation. 1996; 12:27-30
12: Koutras, A.K., \”Fecal Secretory Immunoglobulin A in Breast Milk vs. Formula Feeding in Early Infancy\”. J. Ped Gastro Nutr 1989.
13: The Complete Book Of Breastfeeding M.S. Eiger. MD, S. Wendkos Olds
Copyright 1972, 1987 Comstock, Inc., Workman Publishing Co., Inc.
708 Broadway, New York, NY 10003
14:Chua S, Arulkumaran S, Lim I et al. \”Influence of breastfeeding and nipple stimulation on postpartum uterine activity.\”
Br J Ovstet Gynaecol 1994; 101:804-805
15: The WHO/UNICEF International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes
16: Mayer, EJ, Hamman RF, Gay EC, et al. \”Reduced risk of IDDM among breast-fed children\”. Diabetes, 1988;37:1625-1632
17:British Medical Journal, 1989
18:Effect of an allergy prevention programme on incidence of atopic symptoms in infancy\”. Ann Allergy. 1992;47:545-553
19:Protective effect of breast feeding against infection.\” Br Med J. 1990;300:11-16
20:Infant breastfeeding and the risk of childhood lymphoma and leukaemia\”. Int J Epidemiol. 1995;24:27-32
21: American Journal of Preventive Medicine, 1987
22: Breast-feeding and inguinal hernia\” Journal of Pediatrics 1995:
Vol 127, No. 1, pp 109-111
23:www.bbc.co.uk/news/health-12180052
24: Benefits of Breastfeeding (Copyright © Linkages Project
25: A Well-Kept Secret — Breastfeeding\’s Benefits to Mothers (Copyright © La Leche League International)
26: Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries
27: Breastfeeding vs. Formula Feeding (Copyright © Nemours Foundation
28: Feeding Your Newborn (Copyright © Nemours Foundation
29: The Comprehensive Benefits of Breastfeeding (Copyright © American College of Nurse Midwives
30: What\’s in Breast Milk? (Copyright © American Pregnancy Association

your ads

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribeترنم یوتیوب چینل

نوې ویدیو هره ورځ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب