مخرج

 • تجوید
  2H 5392

  شپږم مخرج: اقصي اللسان | تجوید ۱۱ لوست

  شپـږم مـخـرج اقصي اللسان ( د ژبې بېخ) موخه:  د “ک ” دمخرج  پېژندنه د قاف مخرج سره نژدې دخولې لورې ته د ژبې بېخ چې کله دمخامخ لوړ تالو سره ولګيږي “کاف” ورڅخه ادا کيږي. د كاف تلفظ كا كِيْ كُوْ اَكْ اِكْ

  Read More »
 • تجوید
  2H 5389

   پنځم مخرج اقصی اللسان | تجوید ۱۰ لوست

  اقصی اللسان ( د ژبې بېخ ) موخه: د (ق) د مخرج پېژندنه اقصی اللسان د ژبې بېخ ته وايي، قاف او کاف له دې مخرج څخه ادا کيږي دحلق لورې ته نژدې دژبې بېخ چې کله د مخامخ لوړ تالو سره ولګيږي، “قاف” ورڅخه ادا کي

  Read More »
 • تجوید
  2H 5382

  څلوم مخرج ادني الحلق | تجوید ۹ لوست

   ادنی الحلق (د حلق نږدې برخه) موخه: د  “غ ، خ ” د مخرج  پېژندنه ادنی الحلق د ستوني هغې برخې ته وايي چې شونډو ته نژدې ده، له دې مخرج څخه هم دوه توري (غين او خا ) ادا کيږي؛ خو ددې دواړو تورو د ادا کولو

  Read More »
 • تجوید
  2H 5382

  دريم مخرج وسط الحلق | تجوید ۸ لوست

  دريم مخرج وسط الحلق ( د حلق منځنۍ برخه) موخه: د “ع  ، ح”  دمخرج پېژندنه وسط الحلق  دستوني منځنۍ برخې ته وايي او له دې مخرج څخه دوه توري ( عين او حا ) ادا کيږي. دعين تلفظ عا عِيْ عُوْ اَعْ اِعْ اُعْ د

  Read More »
 • تجوید
  2H

  لومړی مخرج: جوف | تجوید ۶ لوست

    موخه: د “و، ا، ی” د مخرج پېژندنه. “جوف ” د خولې خاليګا ته وايي او له دې څخه دغه درې حروف ادا کيږي ۱- (واو) کله چې ساکن وي او له هغه مخکې حرف پېښ ولري، لکه: (المَغْضُوبِ) ۲- (يا) کله چې ساکنه وي او ل

  Read More »
 • تجوید
  2K

  د حروفو مخارج ۱ | تجوید ۲ لوست

  د حروفو مخرجونه (مخارج): مخارج د مخرج جمع ده او مخرج د وتلو ځای ته وايي . د تجويد د علم په اصطلاح کې مخرج هغه ځای دی کوم چې توری یا حرف ورڅخه ادا کيږي . مخرجونه عموماً په دوه ډوله دي . ·        اجمالی

  Read More »
Back to top button
واسع ویب