تصویر

  • د يوې منظرې عکس څه ډول واخلو؟

    د رڼا د کنټرول بېل ډولونه: د رڼا (نور) د برابرولو څو ډوله بېلې او متفاوتې لارې شته چې د رڼا (نور)  دا کنټرولوونکي رڼا په يوه ځانګړې توګه اندازه کوي. تر دې چې ستاسې په کامره کې د رڼا کنټرولوونکي د رڼا

    Read More »
  • د انځور د شرحې تنظيمول

    د دې لپاره چې د کامرې په وړاندې موضوعات په يوه واټن کې دي، د دوی د نور وړانګې په بېلو زاويو سره په عدسيې لګېږي. د نور له ماتېدو وروسته چې کله له عدسيو څخه تېرېږي، د دوی وړانګې په يوه ځای کې نه سره ټول

    Read More »
Back to top button
واسع ویب