چرا اسلام زن را با پوشاندن حجاب تحقير مي کند؟ (ذاکر نایک)

چرا اسلام زنان را با پنهان نمودن در پشت حجاب تحقير مى كند؟
جواب:حالت زنان در اسلام اكثرا هدف حملات رسانه هاى غير مذهبى قرار مى گيرد. لباس اسلامى و يا “حجاب” توسط بسيارى از مردم نمونه ى تحت انقياد در آوردن زنان در قانون اسلامى خوانده مى شود. قبل از اينكه دليل هاى مذهبى دستور حجاب را مطالعه كنيم، بياييد نخست حالت زنان را در جامعه هاى قبل از اسلام بررسى كنيم.

1.    در گذشته زنان تحقير شده و به حيث مفعول شهوت استفاده مى شدند
مثال هاى زيرين تاريخ اين حقيقت را روشن مى سازد كه در مدنيت هاى قبلى وضيعت اجتماعى زنان تا حدى وحشتبار بود كه حتا از مقام ابتدايى انسانى آنها انكار مى شد:
الف _ تمدن بابل
در مدنيت بابلى زنان پست پنداشته شده و تمام حقوق شان نقض مى شد و اگر يك مرد زنى را به قتل مى رساند، به عوض او خانمش كشته مى شد.
ب _ تمدن يونان
تمدن يونانيان باشكوه ترين تمام مدنيت هاى قديم شناخته شده. تحت نظام اين مدنيت مجلل، زنان از همه ى حقوق محروم بودند و با نگاه حقارت به طرف ايشان ديده مى شد. در افسانه شناسى يونانى زن تصوّرى يى  بنام “پاندورا” وجود دارد كه سبب اصلى بدبختى انسان ها پنداشته مى شود. يونانيان به اين عقيده بودند كه زن مادون انسان بوده و پست تر از مرد است ولى با وجود آن هم عفت زن گرانبها بود و زنان را محترم مى شمردند اما بعد ها يونانيان در هواى نفس و انحرافات جنسى غوطه ور شدند و فحشا در بين تمام اقشار جامعه ى يونانى مروج گرديد.
ج _ تمدن روم:
هنگاميكه مدنيت روميان در اوج شكوه خود قرار داشت، يك مرد حتا حق داشت تا جان همسر خود را بگيرد. فحشا و برهنگى در بين روميان عام بود.
د _ تمدن مصر:
مصريان زن را بد، زيان آور و نشانه ى شيطان مى دانستند.
هـ عربستان قبل از اسلام:
قبل از اينكه  اسلام در عربستان ظهور كند، عربها طرف زن به نگاه حقارت مى نگريستند و اگر دخترى تولد مى يافت، او را زنده دفن مى كردند.

  1. اسلام حقوق زن را بلند برد، براى او مساوات قايل شد و از او مى خواهد تا مقام خود را حفظ كند
    اسلام وضع اجتماعى و مقام زن را بلند برده، حقوق اصلى شان را 1400 سال قبل از امروز براى آنها داد و از آنها تقاضا دارد تا مقام والاى خود را حفظ كنند.

حجاب براى مردان

عموما “حجاب” تنها براى زنان تصور مى شود درحاليكه قرآن عظيم الشان، اولا حجاب را براى مردان و بعد براى زنان بيان مى كند. خداوند (ج) در سوره النور مى فرمايد:”به مردان مومن بگو چشم هاى خود را (از نگاه به نا محرمان) فروگيرند، و عفاف خود را حفظ كنند، اين براى آنان پاكيزه تر است، خداوند از آنچه مى كنيد خبردار است!”        {قرآنكريم30:24}
در لحظه ايكه يك مرد به سوى يك زن نگاه كند و فكر گستاخانه يى در ذهنش خطور كند، بايد نظر خود را فرو افگند.
حجاب براى زنان
آيت بعدى سوره النور چنين مى فرمايد:
3. شش معيار براى حجاب
نظر به تعليمات قرآن عظيم الشان و سنت نبوى (ص)  اساسا شش معيار براى رعايت حجاب وجود دارد:
1.  اولين معيار حجاب پوشانيدن تمام بدن است اما اين معيار براى مردان و زنان از هم متفاوت مى باشد. اندازه ى پوشانيدن لازمى براى مردان كم از كم از زير ناف تا زانو و براى زنان تمام بدن به استثناى روى و دست تا بند ها مى باشد ولى اگر آنان بخواهند، مى توانند اين دو قسمت را نيز بپوشانند. بعضى دانشمندان اسلامى تاكيد دارند كه پوشانيدن دست و روى نيز از جمله حدود لازمى حجاب اند.
باقى پنج معيار براى مردان و زنان يكسان است.
2.    لباس بايد آزاد وگشاد باشد و نمايش دهنده ى شكل بدن نباشد.
3.    لباس نبايد آنقدر شفاف باشد كه بدن نمايان شود.
4.    لباس نبايد آنقدر جذاب باشد كه توجه جنس مخالف را جلب كند.
5.    لباس نبايد به لباس جنس مخالف شباهت داشته باشد.
6.    لباس نبايد به لباس كفار شبيه باشد يعنى لباسى نبايد پوشيده شود كه مشخصا هويت و شاخص پيرو اديان غير اسلام باشد. (اين مشخصه شامل پتلون، دريشي، نكتايي…نمى شود – مترجم)
1.    حجاب شامل سيرت و اخلاق است
حجاب كامل بر علاوه ى شش مشخصه لباس شامل سلوك، رفتار، كردار، برخورد ، اراده و نيت شخص نيز مى باشد. شخصيكه تنها معيار هاى حجاب لباس را برآورده مى سازد؛ حجاب را به صورت محدود رعايت كرده زيرا حجاب لباس بايد با حجاب چشم، حجاب قلب، حجاب انديشه و حجاب اراده و نيت همراه باشد. همچنان حجاب شامل طرز رفتار، گفتار و سلوك… يك شخص مى باشد.
5. حجاب از اذيت شدن جلوگيرى مى كند
دليل اينكه چرا حجاب براى زنان تجويز گرديده در آيت آتى سوره الاحزاب بيان شده است:
“اى پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مومن بگو: جلباب ها (روسرى هاى بلند) خود را بر روى خويش فروافگنند (هنگاميكه بيرون شوند) ، اين كار براى اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است. خداوند همواره آمرزنده ى رحيم است.” قرآنكريم {59:33}
خداوند (ج) مى فرمايد حجاب به زنان بخاطرى امر شده كه منحيث زنان با حيا و فروتن شناخته شوند و اين امر سبب مى شود تا آزار و اذيت نشوند.

6. مثال خواهر هاى دوگانگى
فرض كنيد دو خواهر دوگانگى هستند، هردو عين زيبايى دارند و در جاده يى قدم مى زنند. يكى از آنها با حجاب اسلامى ملبس است يعنى بجز روى و دستان او تا بند ها، باقى تمام بدن او پوشيده است. خواهر ديگر لباس غربى (شلوار كوتاه يا دامن كوتاه)  بر تن دارد. در نزديكى ها يك ولگرد منتظر موقع است تا دخترى را اذيت كند – كدام يكى را او اذيت خواهد كرد؟ دخترى كه با حجاب اسلامى ملبس است و يا دخترى را كه دامن كوتاه به تن دارد؟ طبعا او همان دخترى را اذيت مى كند كه دامن كوتاه پوشيده است. اين نوع لباس ها دعوت غير مستقيم جنس مخالف به آزار و اذيت كردن است. قرآنكريم اين حقيقت را بسيار دقيق و زيبا بيان كرده كه حجاب از اذيت شدن زنان جلوگيرى مى كند.

7.    مجازات مرگ براى متجاوز
در شريعت اسلامى مردى كه محكوم به تجاوز جنسى بالاى زنى باشد، او مستلزم بريدن سر مى گردد. اكثر مردم از اين جمله ى تند متحير مى شوند و حتا بعضى ها مى گويند كه اسلام دين ظلم و بربريت است! من از سد ها مرد غير مسلمان يك سوال ساده پرسيده ام – فرض كنيد، خدا نكند كسى به همسر، مادر و يا خواهر شما تجاوز مى كند. شما  به حيث قاضى برگزيده مى شويد و متجاوز نزد شما حاضركرده مى شود؛ چه جزايى به او صادر مى كنيد؟ همه گفتند كه او را به قتل خواهيم رسانيد و حتا بعضى ها گفتند كه او را زير شكنجه به قتل مى رسانيم. از آنها مى پرسم: اگر كسى به همسر يا مادر شما تجاوز كند او را محكوم به مرگ مى كنيد، اما اگر كسى مرتكب عين جرم به دختر و يا همسر كسى ديگر شود مى گوييد مجازات مرگ بربريت است! چرا يك بام و دو هوا؟
واسلام براى كسى كه عليه زنى تجاوز جنسى مى كند وغير متاهل باشد زدن صد دره واگر متأهل باشد كشتن  او را از طريق زدن سنگپاره ها يقين كرده است.

8.     جامعه غرب در بالابردن وضع اجتماعى زنان ادعاى كاذب دارد
ادعاى غرب از آزادى زنان چيزى جز شكل تغيير يافته ى بهره بردارى از بدن آنها، پست ساختن روح آنها، و محروم ساختن آنها از احترام نيست.
جامعه غرب ادعا دارد كه زن را محترم ساخته اما در حقيقت برخلاف، آنها زن را به حالت همخوابه، معشوقه و پروانه هاى جامعه مبدل ساخته و در جامعه ى آنها زنان محض بازيچه ى دست خوشگذرانان و دلالان بوده كه در عقب پرده ى رنگين “هنر” و “رسوم” پنهان مى باشد.

9.     ايالات متحده امريكا  داراى بيشترين آمار تجاوز جنسى است
ايالات متحده ى امريكا يكى از جمله پيشرفته ترين كشور هاى جهان محسوب مى شود و همچنان كشورى است كه داراى بيشترين آمار تجاوز جنسى مى باشد. بنا بر گزارش FBI، در سال 1990 هر روز حد اوسط 1756 قضيه تجاوزجنسى در ايالات متحده صورت گرفته است. بعد گزارش ديگر بيان نمود كه روزانه 1900 قضيه ى تجاوز جنسى در ايالات متحده واقع مى شد كه سال آن ذكر نگرديده بود. ممكن سال هاى 1992 و يا 1993 بوده باشد. احتمال دارد امريكايى ها به ارقام بيشترى در اين اواخر دست يافته باشند.
فرض كنيد حجاب اسلامى در امريكا مراعات شود. هنگاميكه يك مرد به طرف يك زن نگاه كند و مفكوره ى مزخرف و آلوده اى در ذهنش خطور كند نظر خود را فروافگند. همه زنان با حجاب اسلامى مزين باشند يعنى تمام بدن جز روى و دست ها تا بند ها مسطور باشد و بعد از اين اگر مردى مرتكب تجاوز شود، به اشدِ مجازات محكوم گردد.  من از شما مى پرسم! در چنين حالتي، آيا آمار تجاوز در امريكا افزايش مى يابد، ثابت باقى ماند و يا كاهش ميابد؟

10. تطبيق شريعت اسلامى آمار تجاوز جنسى را كاهش مى دهد
بعد از اينكه شريعت اسلامى تطبيق شود نتايج و تاثيرات مثبت آن بسيار زود به مشاهده مى رسد. اگر شريعت اسلامى در هر نقطه ى دنيا پياده گردد، خواه امريكا باشد و يا اروپا، جامعه نفس راحتى محسوس خواهد كرد. حجاب زن را تحقير نكرده بلكه به او عزت بخشيده، عفت و فروتنى او را حفظ مى كند.

نوشته: ذاكر نايك
ترجمه: مسيح

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب