نشانه هاي انسان جنتي

مسلمانان با خواندن حديث شريف (إنما الأعمال بالخواتيم ) چنين عقيده ميکنند که هرگاه انساني آخرين سخنش (لاإله إلا الله ) باشد ، او جنتي است وهرگاه اين كلمه را خوانده نتواند ، او از دنيا بي ايمان ميرود ، اين يك حقيقت است ولي اين مطلب مهم است كه انسان بداند كه كدام اشخاص ميتوانند كه اين كلمه را درآخرين لحظات عمر بزبان بياورند آيا خواندن کلمه در آخرين لحظات عمر يک تصادف است که هرکسي شايد با اين تصادف روبرو گردد ، ويا روش هاي روزانهء انسان نقشي درين لحظات خطرناک آخري عمر دارد ؟

حقيقتا اين سخن را بايد دقيق دانست كه (إذا تكرر الكلام على اللسان استقرفي القلب) هرگاه سخني درزبان زياد تكرار گردد ، آن سخن بالآخره به اساس تكرار زياد به قلب انتقال نموده و درقلب انسان استقرار حاصل مينمايد،هرگاه كسي همه روزه به ذكر خداوند ( جل جلاله )  مشغول باشد ، با خشوع وتواضع زياد به دربار پروردگار( جل جلاله ) نماز بخواند ، قرآن شريف را با معنا وتفكر بخواند ، كلمه طيبه را روزانه چندين بارتكرار نمايد،هميشه الله اكبربگويد ، اعضاي بدن خويش را از حرام خوري  نگهداري نمايد ، وزبان خويش را به اموري مشغول نمايد که درآن رضايت پروردگار نهفته است ، بالآخره اين سخنان از زبان وي به قلبش انتقال نموده،نورحقيقي ايمان،قلب او را فرا ميگيرد ، وهنگام جان كندن،زبانش كه از فرط تشنگي خشك ميگردد ، وتوان انسان از بين رفته ، نميتواند كه به آساني مطابق آرزوي خود عملي را انجام دهد ويا سخني را بزبان آورد، درين لحظهء خطرناک،همان سخني بزبانش ميايد كه درقلبش  وجود دارد .

بي بي عايشه (رضي الله عنها) ميفرمايد که پيامبر(صلي الله عليه وسلم) را هنگام مرگش ديدم که درنزدش ظرفي ازآب بود،دست مبارکش را به آب داخل مينمود وسپس روي مبارکش را به آن ترميکرد وميگفت : پروردگارا ! مرا در سکرات مرگ کمک نما .

نبايد غافل بود که جان کندن بالاي پيامبر(صلي الله عليه وسلم) نيز چنين سخت بوده است . وازفرط سختي دستش را به ظرف آب غوطه مينمود ، وروي مبارکش را تر مينمود،او که محبوب پروردگاربود .
در مورد اينكه انسان جنتي ودوزخي در دينا چگونه علامات دارند:بهترين جوابگوي آن اين حديث شريف است :  حضرت ْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ گفت :ما درجنازهء اشتراك داشتيم كه درمنطقه بقيع بود ، درين هنگام حضرت پيامبر(صلي الله عليه وسلم) تشريف آورده نشستند وماهمه دراطرافش نشستيم ،آنحضرت فرمود:هر كسي ازشما جايگاهش درجنت ويادوزخ،خوشبختي وبد بختي اش نوشته شده است،شخصي پرسيد: اي رسول خدا!آيا به آنچه نوشته شده است اكتفا نكنيم ؟ واعمال خويش را ترك نكنيم ؟

پيامبر(صلي الله عليه وسلم) فرمود : انسانهاي نيك بخت بطرف اعمال نيك بختان ميروند، وانسان هاي بد بخت به اعمال بد بختان مشغول ميشوند ، سپس اين آيت شريف را تلاوت نمود ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى)
ازين حديث شريف معلوم ميشود،كه عاقبت انسان به همان اعمال دنيوي تعلق دارد كه انجام ميدهد،مردمان نيك بخت،كارهاي اهل سعادت را انجام داده،تقوا ميكنند،اعمال خير را انجام ميدهند،ولي انسانهاي بدبخت اين توفيق را حاصل نميكنند،زيرا آنان قلب خود را تسليم شيطان ميكنند،علاقمندي خويـش را به گناهان نسبت بـه نيكي زياد تـر ابـراز ميدارنـد ، وهمـين نشست آنان ، بـا بـدكاران واستمـراريت درگنــاه ومعصيــت سبــب ميشـــود كــه بـــالآخره درجمله اهل شقاوت شامل ميگردند .
پـسرنـوح با بـدان بـنشست  خاندان نبوتش گـم شـــد
سگ اصحاب كهف روزي چند  پي نيكان گرفت ومردم شـد

بهرصورت اكنون هرکسي بايد بداند که در زنده گي روزمرهء خويش چي اعمالي را انجام ميدهد؟ به كدام سخنان مشغول ميشود  ، اوقلبا چي را دوست ميدارد ؟
هرگاه زبان او به ياد خداوند (جل جلاله)  مشغول بوده ، وقلبش اين محبت را حاصل نموده باشد .
هرگاه اوبه طاعت الهي مشغول بوده ، وهميشه ياد خداوند( جل جلاله ) زبان وقلبش را فرا گرفته باشد.
هرگاه اين انسان نمازهاي پنج وقت خويش را بصورت درست ادا نموده،ودرهرركعت نماز چندين بار الله اكبرگفته باشد .
هرگاه گوش او به شنيدن قرآن،ياد خداوند ( جل جلاله ) وصداي آذان عادت نموده باشد .
هرگاه خوراکش حلال بوده،وزبانش باغذاي حلال تغذيه شده،وعبادتش داراي پاکي مادي ومعنوي باشد .  بدون شک سخنان حق ، وطلب رزق حلال از زبانش به قلبش انتقال نموده،او درآخرين لحظات عمر كه زبانش نميتواند مطابق خواسته وي حركت كند ، تمامي كلمات قلب وي بزبانش جاري شده،و همين كلماتي را كه زياد گفته وشنيده ودرقلبش مستقرشده،خارج شده،وبه زبانش جاري ميگردد،او درهنگام مرگ با گفتن،الله اكبر،لاإله إلا الله،وتكرارآيات قرآني وفات مينمايد.وخاتمه اش به همين الفاظ ميگردد .

برعكس اين مطلب ، هرگاه كسي از ياد خداوند(جل جلاله) غافل باشد،ودرتمامي روز يكبارهم كلمه (لاإله إلا الله محمد رسول الله ) بزبانش نباشد ، به عوض شنيدن قرآن،گوشهايش به شنيدن اموري مشغول باشدكه در آن غضب خداوند(جل جلاله)نهفته است ، چشمانش به ديدن امورمبتذل مصروف باشد، وزبانش هميشه به مزاح ، لهو ، بد گويي ها ، وياهم دنياپرستي ،پول پرستي ،ثروت ، هم چشمي ها ، و شكم پرستي ها مشغول باشد و يگانه هدفش زنده گي دنيا باشد،همين امور بالآخره اززبان وي خارج شده ،به قلبش انتقال ميكند .
درهنگام جان كندن عين كلمات قلبي وي ، بزبانش جاري ميگردد .
يكتن ازدانشمندان اسلام ميگويد:من هنگام مرگ يك شخص برايش كلمه شهادت را تلقين مينمودم ، ولي اين شخص به عوض خواندن كلمه ،به گفتن لهويات مصروف بود .
خواهري قصه ميكند كه من بالاي جنازهء يك خانمي قرار داشتم كه زبانش به لعنت ودشنام گويي عادت داشت ،هنگام مرگ او همين كلمات دشنام را تكرار مينمود .
يك داكترمتخصص قلب ، كه خودش يک شخص متدين وخداشناس است ، ميگويد كه من هنگام عمليات شخصي ، ديدم كه او درحالت جان كندن است ، خواستم برايش كلمه را تلقين نمايم ،آن شخص بطرفم ديده گفت : داكترصاحب ! من منظورت را ميفهمم ، كوشش ميكنم ، ولي نميتوانم .

شخص ديگري حكايت ميكند كه من هنگام جان كندن شخصي متوجه بودم كه او به عوض خواندن كلمـه،آهنگ هايي را كه بيست وچهارساعت ميشنيد،وياهم درحالات تنهايي زمزمه مينمود. بزبان مياورد .
وكسي هم قصه ميكند كه من شخصي را ديدم كه درهنگام جان كندن برايش كلمه راتلقين ميكرديم او نا آگانه صدا ميزد كه اينقدر پول به نزد فلان است،فلان را فريب دادم،پول فلان را گرفتم.

اين است علامات سوء خاتمه . كه  خداوند(جل جلاله)همه مارا توفيق دهد تا زبان وفكر خويش را در زنده گي مصروف امور مفيدي نماييم ، تا قلب ما به آن عادت نموده ودرآخر عمر كلماتي از قلب ما بزبان ما بيايد كه موجب رضايت الله(جل جلاله) گردد .
ازمکافات عمل غافل مباش             گندم از گندم برويد  جـو ز جـو
دومين نشانه انسان جنتي ، صفاي قلبي وعدم بغض کينه وعداوت است ، حضرت انس رضي الله عنه ميفرمايد ، روزي با رسول الله صلى الله عليه وسلم در مجلسي نشته بوديم ، ايشان فرمودند : اكنون شخص جنتي به نزد شما خواهد آمد . يك انصاري كه از ريشش قطرات آب وضو ميچكيد و كفشهايش را بدست چپش گرفته بود داخل مجلس شد . روز دوم باز پيامبر (صلى الله عليه وسلم) همانطور ارشاد فرمودند ، بازهم همان انصاري درهمان حالتي آمد كه روز اول آمده بود و بدين سان روزسوم ، وقتي پيامبر(صلى الله عليه وسلم) مجلس برخاستند حضرت عبد الله پسر عمرو رضي الله عنهما به دنبال همان انصاري رفت برايش گفت : من با پدرم اختلافي داشتم كه بسبب آن قسم خوردم كه سه شبانروزنزد او نميروم اگر شما موافق باشيد درين سه روز نزد شما باشم ، انصاري گفت : بسيار خوب . حضرت انس ميگويد : عبدالله گفت من درين شبها نديدم كه آن شخص انصاري شبانگاه كدام عبادت خاصي كند ، هرگاه شب بيدار ميشدم ميديدم که ايشان به بسترخواب پهلوعوض ميكرد ند و ذكرخداوند و الله اكبر ميگفتند ، تا اينكه به نماز صبح بلند ميشد ، من از ايشان غير از سخن نيك جيز ديكري نشنيدم ، وقتي سه روز بوره شد و من در وجود او كدام عمل خاصي نديدم و به تعجب بودم كه با وجود اينكه كدام عمل خاصي انجام نميدهد جطونه پيامبر صلى الله عليه وسلم اورا جنتي خطاب نموده ؟  به اوكفتم برادر بين من و بدرم هيج نارضايتي نبوده ، ولي ازينكه من از پيامبرصلى الله عليه وسلم سه بارشنيدم كه شما را جنتي خطاب نمود بدين فكرشدم كه ببينم شما جي عملي ميكنيد كه ازجنتي بودن شما پيامبر صلى الله عليه وسلم بشارت ميدهد ، من درين روزها كدام عملي خاصي از شما نديدم اكنون شما بكوييد كه جي كاري ميكند كه پيامبرصلى الله عليه وسلم جنين شهادتي را در حق شما داد ؟  آن شخص كفت : عمل من همين ها هستند كه شما ديديد ، من با شنيدن اين سخن حركت كردم ، آن شخص برايم كفت : بلي عمل من همين بود كه شما ديديد ولي يك عمل من اينست كه من براي هيج مسلماني كينه و بدخواهي ندارم ، و به آن نعماتي كه خداوند براي ديكران داده است حسد نميكنم ، حضرت عبدالله كفت : همين عمل است كه به سبب آن شما به اين مرتبه و مقام رسيده ايد و اين جنان عملي است كه مانميتوانيم آنرا انجام دهيم (مسند احمد)

ازين حديث شريف  استنباط ميكردد كه  :  صحابه پيامبر براي رسيدن به حق و نيل به جنت خداوند كوشش مينمودند تا اعمال نيكي را كه سبب دخول جنت ميشود كشف نموده و به آن اعمال خود را آراسته سازند .
قلب پاك ، كينه نداشتن ، و دوري از حسد اسباب اساسي دخول به جنت است . زيرا مسلمان حقيقي كسي است كه براي كسي بد خواه نباشد ، با كسي كينه نورزد ، و همچنان به آنچه خداوند برايش داده قناعت ورزد و به آنچه ديگران دارند حسادت نکند  .

عبدالظاهر داعی

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribeترنم یوتیوب چینل

نوې ویدیو هره ورځ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب