معجزه څه شی دی؟ د رسول الله ص معجزې!

معجزه څه شي ته وایي؟

معجزه هغه خا رق العا ده کاردی چی د عا مو خلکو له توا نه وتلی وی او د الله ( ج) او د پیغمبرانو له خوا د الله ( ج )په امر څرګندیږي.
نورو پیغمبرانوهم معجزی درلودلی خو د حضرت محمد په شان نه وی مثلا
۱ – د حضرت داود ( ع ) په لاس کی اوسپنه لکه د موم په داسی نرمه وه.
۲- حضرت سلیمان ( ع ) تخت د باد پوا سطه حرکت کا وه.
۳ – حضرت مو سی ( ع ) د لکڼی څخه به ما رجوړیده .
۴ – حضرت عیسی ( ع ) په لاس کشولو با ندی چی به مورنۍ ړوند جوړیده.
لمړی د حضرت محد ( ص ) نفسی معجزی .
۱ – د وجود معجزه ، دده مبا رک وجود به هیڅ سیوری نه درلوده.
۲ – د سر معجزه ، کله چی به مبا رک په لمر کی روان وو د مبا رک پر سر به وریځ را غله او سیوری به یی جوړ کړ.
۳ – د سترګو معجزه ، څرنګه چی به مخکی لیدل شا ته به یی هم لیدل .
۵ – د پزی معجزه ، حضرت محمد د فر شتو په بوی پو هیده کله چی به جبرا یل امین را ته او وحی به یی راوړی نو دی به وخته پوه وو.
۶ – د شنډو معجزه وه ، چی په لمر او سپوږ می کی به خندا پیدا کیدله.
۷ – د غا ښو معجزه ، وا یی یو ورځ بی بی عا یشه نه په شپه کی په کو ټه کی ستن غورځیدلی وه او هغی نشوه پیدا کوله نو حضرت محمد وخندل دده دغا ښوپه روښنا یی سره هغی هغه ستن پیدا کړه.
۸ – د غوږو معجزه ، په خوب کی به هم اوریدل لکه څنګه چی په ویښتوب اوریدل.
۹ – د زړه معجزه ، یعنی زړه به یی نه غوښتل چی خوب وکړی له کی چی خپله فر ما ییی ( تنام عینی لا ینام قلبی) یعنی ستر ګی خوب وړی مګر زړه می نه غواړی.
۱۰ – د شا طرف معجزه ، پدی معنی چی ښوی طرف شا ته د نبوت ټا په لیکل شوی وه ( لا ا لله الا لله محمد رسول لله )
۱۱ – دسینی معجزه ، یعنی سینی یی نوردرلوده لکه په تا ریکی کی چی ۱۵ سپوږمۍ رڼا کوی.
۱۲ – د لاس معجزه ، کله چی به رسو ل دخدای د مکی نه مدینی ته په شپه حرکت کوه او په خپل لا س به یی کا فرانو ته ا شاره ورکړه ( شا هت ا لوجوه حق تعا لی ) یعنی د کا فرانو سترګی وړندی کړی نو کا فرا نو به رسول دخدای نه لیده.
۱۳ – د پښو معجزه ، یوه ورځ رسول د خدای پر د بثیر په غره با ندی ولاړ وو نو دا غرښوریده نو رسول د خدای ورته وویل ارام شه نو غره ور ته وویل ای رسوله ستا د پښی د هیبته ارام نشم کیدلی .
۱۴ – د ګوتو معجزه ، رسول د خدای کعبی ته ا شا ره وکړه د ګوتوپه روښنا یی کعبه رو ښا نه شوه.
۱۵- دده د پوست معجزه ، هر هغه جا مه چی به رسول دخدای ا غو ستله ترشکیدلو پوری به د هغی جا می نه د عطرو خوش بو ي تله .
۱۶ – د هډکومعجزه ، یوه ورځ بی بی عا یشی د رسول ا لله نو کان اخلی چی ګوری ټول یو دفعه مروارید شول بیا رسول د خدای عا یشی ته وویل دادی د کو مه ځا یه راوړل بیا عا یشی ورته وویل دا ستا نو کان دی.
۱۷- د خیټی معجزه ، د حضرت محمد ( ص) رفع حا جت به خپل په خپله په ځمکه کی ننوتل .
۱۸- د خولی د لاړه معجزه ، یوه ورځ د حضرت علی سترګو درد کوه نو رسول د خدای ورته خپلی لاړی ورکړی او حضرت علی په سترګو وموښلی د سترګو درد یی ښه شوو.
دوهم د حضرت محمد ( ص ) غیر نفسا ني معجزی،
۱- د قرا مجید نا زل کیدل ،او د هغی پوره کول ووچی د ا یوه لوه معجزه ده چی د همیش او هر وخت دپا ره موجوده او داسی یو لوی ، عظیم پوره او کا مل کلام چی دهیڅ پلوه پکی کمی او کا ستی نه لید ل کیږی او د بشر د لارښونی په خا طر پرمحمد ( ص ) نا زل شویدی .
۲- د تیږی او ونی سلام اچول او یا د حضرت محمد په آ مرد ونو حرکت کول چی دا هم یوه معجزه ده.
۳- د حضرت محمد ( ص ) د اوښ ورکیدل وو . منا فقینو به رسول د خدای ته طعنه ور کوله چی مو نږ ته د ځمکی او اسما نو نو قصی کوی او پخپله خبرنه یی چی او ښ دی چیرته دی نو رسول د خدای چی دا خبره واوریده نو وی فرما یل هره خبره چی د اسما نو کوم داد دخدای له طرفه دی او خدای ما پدی خبرو پوه کوي نو بیا یی خلکو ته د اوښ ځای وښوده کله چی خلک هغه ځا ی ته لاړل ګوری چی په رښتیا او ښ هلته په یو ځای کی ګیر شویدی.
۴ – معراج ته د حضرت محمد ( ص ) سفردا یوه معجزه وه
.د نبوت په لسم کال او د روژی مبارکه میا شت وه چی رسول ا لله یوه شپه د خپل کا کا د لور ( ام ها نی بنت ابی طا لب ) په کور کی بیده ووچی جبرایل ( ع ) هغه را ویښ کړ لمړی د ځا ن سره د الله تعا لی کور کعبی ته را ووړهاته د حضرت محمد ځیګر څیری کړاو زړه یی ورته و مینځی او بیا یی د یو اسب ( برا ق ) پواسته تر مسجدالا قصی ( بیت ا لمقدس ) یو ووړ او د هغه ځای نه یی د یو تخت په وا سطه چی رفرف نو میده اسما نونو ته یوووړاو د الله تعا لی دیدار وکړ او د پیغمبرانود ځا یو نو او د اسما نی مخلو قا تو جنت او دوزخ او د فرشتو نه یی لیدنه او کتنه وکړه او ټولی فرشتی پذیرا یی ته راغلی وی خولی یی د خندا نه ډکی وی سلام او تبریک محمد ته ویل په یو روا یت کی را غلی وا چی یو فر شته می ولیدله چی هیڅ خندایی په خوله نه را تله د جبر ا یل ا مین نه پو ښتنه وکړه چی دا فرشته څه نو میږی هغه وویل داد د وزخونه ما لک ده هیڅ وخت نه خا ندی بیا ما ورته سلام وا چوه هغی ز ما سلام وا خیست او ورت می وویل که دا دوزخ راته ویښی هغی را ته ددوزخ سرپوښ پورت کړچی لمبی ددوزخ نه را پورت شوی بیا می ورت وویل چی زر سر پوښ پری بیرته کیږده بیا ملک الموت ولیده چی لست په لاس ګرځیده ویلی دا سی کور نشته چی په هغی کی د ورځی پنځه د فعی سر و نه وهم او که یو څوک پر یو مړی ژړا کوی او هغی ته وایم چی ژړا مکوه زه بیا شاید رای شم بیا رسول دخدای وویل په رښتیا چی مرګ یو لوی غم دی نو جبرا یل ورته وویل چی د مرګ نه ورو سته نور سختر حا لات هم شته او بیا رسول دخدای وای دا سی ګروه می ولیدله چی د حلا لو او حرا مو غوښو لو ښی یی مخته ایښی وو حرام به یی خوړل او حلال به لیری ایښودل بیا می پو ښتنه وکړه چی دا څوک دی جبرایل را ته وویل چی دا هغه څوک دی چی حرام ما لو نه به خوړل چی په نتیجه کی د الله تعا لی د ټولوشیا نو نه با خبر شواو سدرالمنتهی ته هم لاړاو ټول پر شکوه او د الله تعا لی پر ټولوپو ښلوشیا نوبا خبر او ولیدل او بیا بیرته دهمغ لاری نه خپل ټا ټوبی ( مکی ) ته راستون شو .
چی ددی سفر ځکمنی برخی ته ( اسرا، ) او اسما نی برخی ته یی ( معراج ) وا یی او د ا ټول سفر په یوه شپه کی تر سره شو او د سهار لمونځ یی بیرته مکی ته راووړ .
۵ – د شق القمر معجزه وه . چی د سپوږمی څیریدل وو چی د وخت بعضی خلکوپه غو ښتنه تر سره شول او هغه پدی ډول وو چی حضرت محمد ( ص ) د خپلی ګوتی په ذریعه څوارلسمی شپی سپوږمی ته اشاره وکړه او سپوږمی دوه ځا یه شوه چی یوه برخی د ( ابو قبیس ) تر غره پوری کښته راغله او بیرته خپل ځای ته ورګرځیده او کا مله شوه .

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب