مسؤلیت زن مسلمان

أ– برزن مسلمان لازم و واجب است تا در پایبندی خویش به دستور های شریعت مطهر، باوجود فشار های خصمانۀ دشمن کوتاهی ننماید، وآنچه دراین راستا بوی تعلق میگیرد اینست که باید پایبندی تام به حجاب شرعی داشته باشد بگونه ای که آنرا فریضۀ دینی دانسته وبه آن افتخارنموده ویقین کامل داشته باشد که خداوند جل جلاله  دربرابر این عبادت، وی را پاداشی بزرگ خواهدداد، واینرا درک کندکه حجاب ودرپرده بودن زن مسلمان، بخاطرخشنودی پروردگارمهربان، وحفظ عزت وکرامت وی، و زدودن توهین وتحقیراز اوست.

بدون تردیدپایبندی زن های باعفت وپاکدامن به حجاب شان، مطابق مقررات واحکام شرعی، وسفارش نمودن سایرزنان به آن، ازمهمترین وسایلی است که جامعه را از رذایل وپلیدی ها محفوظ نگهداشته، ودرمقابل دشمنان  نشسته درکمین، ومتجاوز برمنافع ومصالح دنیوی وآخروی ما مقاومت می نماید، چنانکه پایبندی وچنگ زدن زن مسلمان به حجابش، جهادی بزرگی – نظربه توانش- حساب می شود، خصوصا درسایۀ جنگ شعله وری که امروز دشمن علیه این اصل شرعی آنرا افروخته است.

ب- این یک ضرورت اجتماعی است که زن به مسئولیت های اجتماعی خود پی برده، طبق مقررات شرعی، نقش اصلی وحقیقی خود را در جامعه ادا کند. زن مسلمان باید در برداشت مسئولیت اجتماعی خویش سهم فعالی گرفته ونقش ارزنده وحقیقی که درجامعه دارد، از لابلای بندگی واقعی اش به خداوند جل جلاله  به اجرا در آورد، که از جمله نمای اجتماعی آن، تربیت وپرورش درست فرزندان، سرپرستی شایسته خانواده، ومستقر بودن وی در منزلش است – مگر اینکه بخاطر ضرورتی بیرون آید -، وحیا وحشمت وظرافت ادبی شرعی، وحفظ عزت وکرامت وآبروی خویش را مدنظر گرفته بخاطر ضرورتی که از محل اقامت خود خارج شده، آنرا رفع نموده واپس بخانه برگردد و همیشه کوشا باشد تا عفت و پاکیزگی را در جامعه و میان سایر زنان انتشار بدهد وآنانرا از لغزش در شر وفساد برحذر نماید، وزنان ثروتمند را ازحقوق خداوند ومحاسبه الله جل جلاله  با آنان آگاه ساخته – با آنکه نفقه آنان بردوش شوهرانشان است- تا مبادا مال ودارایی خویش را در راه باطل ویا امور بی ارزش، ویا اسراف در وسایلی که قابل خرید نبوده، آن هم بخاطر رقابت ویا مودپرستی تلف ننمایند، بلکه درراه های خیر واحسان به مردم، وهرآنچه سبب خشنودی خداوند متعال میگردد، بمصرف برسانند. ودر خاتمه چیزی مهمی که باید تذکر یابد اینست که باید در ناحیۀ آموزش زنان  توجه جدی صورت گیرد – البته بعد از بررسی علمی – که به خواست وارادۀ خداوند، بدینوسیله حرکت بیداری حقیقی زن درجامعه های مسلمانان بسرعت پایدار و برقرار خواهد شد، وتضمین کنندۀ حقوق مسلم وی که خداوند دانا وآگاه بر همه چیز، وقدرتمند وباحکمت، به آنها عطا فرموده خواهد بود، ودر راه پیشرفت وانکشاف جامعه نقش فعال ومثبتی واقعی خواهد داشت، بدون طی نمودن مراحلی فجیعی که زنان غرب ازآن میگذرند، وجامعه را به سرشت وخیمی دچار می کنند. زنان مسلمان با عملی نمودن ارشادات الهی و سنت پیامبراکرم صلي الله عليه وسلم نمونۀ ازعدل وانصاف برای کسانی خواهد بودند که خواستار خیراندیشی وصلاح برای زنان جهان اند.

بدیهی است که این قضیه به نقشه کشی، وپیمودن مراحل پی درپی، وانجمن وسازمان ها، وبرنامه وطرح ریزی متعددی نیاز دارد تا در ایجاد قانون ومقررات مربوط به زنان وتنفیذ آن اقدام صورت گیرد، تا باشد که این سند شرعی در راه تحکیم بخشیدن یکی از پایه های آن نقش اساسی داشته باشد، لذا بردانشمندان شرعی لازم است تا همگام با اهل اختصاص در زمینه های اجتماعی، واقتصادی وتربیوی وغیره گردهم آمده بر ترکیب وساختار روشی سالمی مربوط به مسایل زن، چون آموزش، کار، سر گرمی وتفریح وغیره به نتیجۀ مثبتی رسیده وبخاطر تعیین برنامه های عملی ومحقق ساختن این ساختار وترکیب ها که ازاحکام شریعت سر چشمه گرفته باشد اقدام نمایند، پس مقرر نمودن طرز عمل های واقعی بمنظور تنفیذ این برنامه ها باید بر دو اساس پایه گذاری شود:

اول: براساس مدارک ودلایل شرعی از جمله عقاید واحکام ومقاصد شریعت پایه گذاری گردد.

دوم: هم آهنگی واقعی با مسایل نو وتازه زندگی داشته باشد. تا حمایت درست وسلیم ازجامعه مسلمانان تحقق یافته وراه های سودمندی باز گردد تا مردم از زندگی آرام ومرفه واقعی برخوردارگردند، چنانکه بردانشمندان ومتخصصان لازم است که همچو مسایل وامورخطر ناک را بدست کسانی نگذارند که ازدین خدا ومقاصد شریعت واحکام آن آگاهی ندارند ویا آنعده مردمانی که شکست فرهنگی ومعنوی خورده اند، ونباید آنرا تسلیم رویداد هایی امروزی نمایند ونباید بر اساس آن راه های حل مقرر وتعین گردد که احتمال عدم موافقت با مصالح شرعی، که ضامن خیر اندیشی وخیر خواهی مردم است داشته باشد. همچنان باید این برنامه ها وساختار آن حاصل علم شرعی درست، ودور از هرگونه اندیشه وتصور های خیالی و وهمی بوده پیش آمد های حیاتی درخور تغیر را، چه در موقع مناسب ویا دشواریها مد نظر گرفته باشد، واز پیشکش نمودن برنامه های نمایشی که تطبیق آن درزندگی روزمره دشوار وسنگین تمام شده، ومردم را به بیراهه می کشاند، اجتناب صورت گیرد، چنانکه نباید تابع رویداد های بی ثبات گردیده وآنرا با اهداف ومقاصد واحکام شریعت همدوش ودرجریان قرار دهد، از اینرو لازم است که شتاب در فراهم نمودن دیدار و مجالس دراین باره میان علمای شریعت اسلامی ومتخصصان مخلص ودلسوز انجام یابد، تا در روند اصلاح جامعه وسازماندهی درست، ودرموارد اقتصادی وتربیوی که بی نهایت مهم وپراهمیت است، بحث ومناقشه صورت گیرد، تا به این وجیبۀ شرعی که گنجایش تاخیر وتعویق را ندارد، اقدام عملی به عمل آید. نکته مهم اینست که باید به کیفیت و آیین مردم داری وآشنایی با وضع زندگی آنان آگاهی داشت – بدون اینکه خیروشر ویا تصادم آنان با مفکوره واعتقاد مردم را درنظرگرفت – زیرا امکان دارد با مرور زمان وضع دگرگون گشته وارزشی را کسب نماید که از جمله تقاضاهای اساسی جامعه شمرده شود ومردم را بسوی خود فرا خواند، واینکه چه نتایجی از آن ببار می آید، مسالۀ جدایی است، آنگاه نه تنها رهنمایی دشوار خواهد بود بلکه مقابله با آن وتغیر جهت دادن نیز کاری مشکلی خواهد شد. و درخاتمۀ این وثیقه نامه ازمژده ای شما را باخبر می سازم که تصمیم و عزم شما را راسختر و قاطع ترساخته ان شاءالله سبب آماده گی هرچه بیشتر و مزید تان می گردد و آن اینکه دین اسلام در پخش وانتشار میان اقشار وتوده های جهانی نسبت به همه ادیان سریع تر بوده – والحمدلله والمنه – کسانی که مشرف به آیین اسلام می شوند بیشتر آنها ازکشور های غربی بویژه زنان آنهاست، که با وجود حملات شدید و پیهمی که بمنظور بد نام نمودن اسلام، وزشت جلوه دادن وضع زن درجوامع اسلامی انجام می پذیرد علی الرغم آنهمه، به ندای اسلام لبیک گفته و به این دین مقدس مشرف می شوند و خداوند متعال شرف ایمان را به آنهاعطا می فرماید و آنها را از این همه  رنج وعذاب و زندگی پرمشقت ورقتبارغرب، که سالها در زیر سایۀ قوانین ومبادی ساخت بشر که از هدایات ورهنمود های ارزشمند اسلام بسیار بدوراست زندگی بسرمی برند، رهایی بخشیده وازآزادی وکرامت حقیقیی که زیرسایۀ شریعت وآیین اسلام که از جانب پرورد گارجهانیان برای بشریت مقرر شده، احساس تشنگی آنرا می کردند برخوردار گرداند. وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.

از کتاب : منشور حقوق زن و وظايف وی در اسلام

ترتيب دهنده : د. ابراهیم ناصر

ترجمه: قریب الله «مطیع»

your ads

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribeترنم یوتیوب چینل

نوې ویدیو هره ورځ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب