اسلامي نړۍ او امت

رسالت مسلمانان به مفهوم واقعی آن

چنانچه از آیات متبرکه او احادیث پیامبر گرامی به وضاحت بر می آید الله متعال انسان را از زمین آفرید و آبادانی آنرا بر دوش اش گذاشت. چنانچه الله متعال در سوره هود میفرماید
( …هو انشأكم من الأرض و استعمركم فيها …)
يعني او تعالي شما را از زمین آفرید و آبادانی آنرا به دوش شما گذاشت و چنانکه احادیث متعددی در رابطه به آبادی و عمران زمین روایت شده است که در مجموع انسان را حتی در آخرین لحظات زندگی به قدم گذاشتن در راستایی عمران و آبادی این کره یی خاکی و یا هم به عبارت دیگر انچه را که الله متعال در اختیار انسان قرار داده است تشویق و ترغیب میکند و انسان را ملتفت میسازد اینکه نه تنها زمین بلکه آفتاب و مهتاب را زیر تسخیر وی در آورده است تا از آن در آبادانی زمین در زیر سایه یی رسالت الهی اش استفاده نموده و پیشتاز کاروان عمران و آبادی باشد.
اما عمران و آبادی به مفهوم واقعی اش، نه به مفهوم تحریف شده آن، عمران و آبادی به مفهوم واقعی آن در سایه یی بندگی الله متعال و پیاده نمودن احکام او تعالی در این زمین.
پس رسالتی که الله متعال بر دوش انسان میگذارد طوریست که در آیه یی متبرکه چنین می آید:
(کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بالله …)
یعنی (خطاب به مومنان) شمایان بهترین امتی هستید که برای بشریت بیرون آورده شده اید، به نیکویی امر میکنید و از بدی ها باز می دارید و به الله متعال ایمان دارید. درینجا طوریکه میبینیم به دو مفهوم بر میخوریم: یکی عمران و آبادی زمین و دیگری هم امر بالمعروف و نهی عن المنکر با ایمان به الله متعال و طوری جالبی عطف توجه میکند تا رسالت مسلمان در میان این دو مشخص شود و یا هم حد اقل اولویتی در میان این دو معلوم شود. جواب هم در این زمینه به همان اندازه جالب و شگفت انگیز است و آن هم اینکه عمران و آبادی زمین به مفهوم واقعی آن چیزیست که بدون امر به نیکویی ها و نهی از بدی ها و ایمان به خالق همه یی کاينات میسر نمی شود و به همین ترییب امر بالمعروف و نهی عن المنکر و ایمان به خالق همه یی کاینات یگانه راهیست که در زندگی روی این کره یی خاکی عمران و آبادانی را به مفهوم واقعی یی آن به بار می آورد. پس این دو مفهوم نه بلکه یک مفهوم واحد است که به عبارات مختلف ارایه میشود.

بناء در نتیجه گفته میتوانیم که رسالت مسلمانان روی زمین همانا دعوت بسوی اسلام و پیشتازی کاروان آبادی و عمران این زمین است. در واقعیت امر دعوت بسوی اسلام به مثابه یی چرخیست که ماشین عمران و آبادانی حقیقی  را به حرکت در می آورد.
شاید برای عده یی از خوانندگان عزیز سوال بر انگیز باشد و چگونگی این امر را باز جویند که میتوانند به نمونه های عملی یی آن در تاریخ زرین اسلام بر گردند تا باز یابند که چگونه مساعی و مجاهدت های پیشتازان اسلام در دورات مختلف فتوحات اسلامی و پیش نمودن اسوه و الگوهای زنده توانستند ارزش های اسلامی زندگی ساز را در متن جوامع ترزیق نمایند که به اساسات استوار و متین آن کاخ های بلند عمران و آبادی و تمدن اسلامی در اندلس به میان آمد.  تمدن اسلامی در اندلس ولو که پس از هشتصد سال سقوط نمود و مسلمانان آنرا از دست دادند اما فر آورده های آن توانست ماشین عمران و آبادی را در اروپا به حرکت در آورد و به اساس آن پایه های همه تمدن های معاصر بشری تکیه نماید. حرفی هم برای اثبات این مدعا داریم و آن اینکه زیربنا های تمدن معاصر که نهفته در پيشرفت علمی و تکنالوجی دنیایی امروز است عبارت اند از مفاهیم چون تپ و تلاش برای عمران و آبادی، آزادی افراد و رعایت حقوق بشری، تحقیق علمی و تجربی و رهایی از خرافات دینی و کلتوری که اروپای آنروز سخت در فقدان آن به سر میبرد و پیوسته با ریشه دواندن این مفاهیم در متن جوامع موجی از انشکاف و ترقی در عرصه های مختلف زندگی به حرکت آمد. ولی جهت دوری از ارشادات اسلامی منحیث یک کل این انکشاف صرف در جهت مادی منحصر ماند و در جهت اخلاقی و معنوی دنیایی غرب مسیر معکوسی را پیمود و همواره میپیماید و روز به روز به زندگی افرادی بر می گردد که هیچ نوع ارزش های اخلاقی و معنوی را نمیشناختند.

بر میگردیم به موضوع قبلی مایان که همانا دعوت بسوی اسلام است.
در مسایل اسلامی به شمول دعوت بسوی اسلام طوریکه هویدا است هرچه به صدر اسلام نزدیکتر میشویم به همان اندازه نمونه های خالص و ناب و مفاهیم را به شکل درست آن در مییابیم. پس اینجا هم میبینیم که دعوت در صدر اسلام دارای اولویت اشکاری دعوت غیر مسلمانان به دین اسلام بود و چنانچه قبلا اشاره شد پیامبر اسلام و اصحاب او صلی الله علیه و سلم همواره شیفته این بودند تا اگر بتوانند و لو یک فردی را به راه راست دین اسلام هدایت نمایند که ثمره همان بود که توانستند صفحه یی جدیدی در تاریخ بشریت باز نمایند. امروزه اگر ما از دعوت بسوی اسلام حرف میزنیم یک حرکت اصلاحی افراد مسلمان در ذهن ما خطور میکند که بدبختانه شرایط کنونی و غفلت مسلمانان باعث این امر شده است که داعی مسلمان زیادتر به اصلاح خود و جوامع اسلامی خود بپردازد تا به دعوت دیگران به سوی اسلام. خوب چیزیکه مهم و در خور توجه است با وجود اینکه امروزه برای یک داعی مسلمان این امر بسار حایز اهمیت است و باید در صدر اولویت هایش قرار بگیرد ولی از جانب دیگر دعوت غیر مسلمانان به سوی اسلام همان گونه منحیث وجیبه یی فرد مسلمان باقی میماند که مبرری برای کنار رفتن از آن وجود ندارد.

جوامع بشری غرب تشنه دعوت آنها سوی اسلام
درینجا مایان از جوامع بشری غرب نام میبریم نه از زمامداران حاکمان و زراندوزان خون آشام آن. ما این هر دو را نباید با هم برابر در نظر گیریم، زمامداران و زراندوزان جوامع غربی همان شبکه یی خون آشامی را تشکیل میدهند که همواره بر ضد اسلام و مسلمانان برای حفظ مصالح شان قدم بر می دارند ولی جوامع عادی غرب قربانی عداوت و دشمنی و مصالح شخصی آنها شده و از فیض دعوت اسلامی محروم میمانند و حایلی در پیش رو می دارند ورنه آنها به ارزشهای زندگی ساز اسلام شدیدا نیاز دارند که مسلمانان منحیث وجیبه ایشان باید آنرا به آنها برساند. نادیده نباید گرفت که امروزه موجی از افراد جوامع غربی روبه اسلام آورده و با همت بالایی به حفظ ارزشهای آن مبادرت میورزند. این موجی از اسلام آوردن افراد مایه سرگردانی برای زمامداران شده آنهایی که با کار برد منابع و تسهیلات در دست داشته یی شان میخواهند سد آن شده و از جمله بیوسته در خدشه دار شدن سیمای اسلام تلاش میورزند و منابع فراوانی را به قیمت جان هزاران افراد به مصرف میرسانند. پس اینجاست که ضرورت این شدیدا احساس میشود که داعی مسلمان در کنار حرکت اصلاحی افراد مسلمان سهمی در رساندن پیام زندگی ساز اسلام به افراد غیر مسلمان داشته باشد و وجیبه یی خود را ادا نموده باشد.

ضرورت تجهیز لازم و آمادگی برای این دعوت
دعوت افراد غیر مسلمان در مجموع عبارت از دعوت کسانیست که در کل در چار چوب و محیطی زندگی میکنند که پیوسته با یک تکنالوجی پیشرفته بوده و به اکتشافات علمی و تاریخی فوق العاده تازه دسترسی دارد، داعی مسلمان ضرورت دارد تا به این محیط و پیشرفت نامبرده آشنا بوده و قوم را به زبان خودش به اسلام فرا خواند و بدین وسیله سنت الهی در دعوت سوی اسلام مراعات خواهد شد. چنانچه الله متعال در سوره یی ابراهیم می فرماید:
(و ما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه …)
یعنی و نه فرستادیم پیامبری را مگر به زبان قوم او …
و از جانب دیگر داعی مسلمان باید به قدر کافی با آن عده از مواد مختلف علمی فرهنگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی که جوامع غربی را در مجموع رنگ میدهد، آشنایی پیدا کند و نمونه ها و الگوهای زنده یی را برای راه اسلام در آن جستجو نماید و اصل اسوه یی حسنه را در راه دعوت اسلامی تعقیب نماید. داعی مسلمان به این گونه ضرورت دارد تا نمونه های واقعی را در یابد و به دعوت شوندگان پیش نماید: نمونه یک تاجرخورد و یا بزرګ منحیث فرد مسلمان و ملتزم، نمونه یی یک سیاستمدار موفق با تعقیب خط سیاست اصلاحی و منحیث یک فرد ملتزم به اسلام، نمونه یی یک کارمند دولت در همه یی سطوح و یا موسسه یی تجارتی و یا خیریه و یا هم یک شرکت صنعتی و بالآخره نمونه یی فرد مسلمانی که خواه د هر حرفه و یا شغلی  باشد دعوت سوی اسلام جزء زندګی وی باشد …

ضرورت انکشاف و فهم درست از ارشادات اسلامی
در نتیجه باید گفت که جوامع اسلامی برای تحقق این مامول و برای پیشبرد فریضه یی دعوت اسلامی در کنار سهم گیری در آبادی و عمران پیوسته و همواره باید تلاش نماید تا انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فکری را به مردم خود به ارمغان آورده و همزمان با آن به نشر و پخش ارزشهای اسلامی به مفهوم درست آن در همه سطوح مبادرت ورزد تا بتواند به توفیق الله متعال بالآخره درمسیری قرار بگیرند که با رسالت اصلی ایشان در توافق باشد و در خدمت آن قرار بگیرد،  رسالتی کی یک بار دیگر باید آنرا تکرار کنیم که عبارت از دعوت سوی الله متعال و سهم گیری در عمران و آبادی.

به امید توفیق مزید از بارګاه الله متعال برای همه

فضل الرحمن فرقاني

صافی بنسټ خبرتیا Safi Foundation Ads Donation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
وسیع ویب
error: