مانا

 • طب، طبیب او طبابت

  په طبي اصطلاحاتو کې د A مختاړی

  A:په طبي اصطلاحاتو کې دا یو مختاړی دی چې د یو شي نه شتون راښایي د بیلګې په ډول aphagia یعنې د بلع عملیه نه تر سره کیدل او یا aphonia یعنې د غږ نه شتون. خو که چیرته مو په کوم ځای کې د An مختاړی ولید نو

  Read More »
 • ادبیات

  ژبه د مانا په لحاظ

  مانا څه ته وايي؟ موږ چې کله وینا کوو؛ ځان سطحي یا په ټوله کې نه پرې پوهوو. له همدې ځایه د مانا بحث پیلیږي، چې مانا یعنې څه؟ ژبه د ژوند په ټولو اړخونو کې ښکېله ده، چې له همدغو جوړېدونکو غږونو، مورفیمون

  Read More »
Back to top button
واسع ویب