تجوید

قرآن اړوند

په قرآن کې د درېدو نښې یا علامات الوقف

د هرې ژبې ویونکي د خبروکولو پرمهال کوم ځای کې دریږي اوکوم ځای کې نه دریږي کله کوم ځای کې ډيراو کله کم دریږي چې دغه دریدل اونه دریدل د خبرو نه په سم مقصد اخسیستو کې پوره رول لري.…

Read More »
تجوید

شپـږم مـخـرج : اقصي اللسان-تجوید۱۱

يوولسم لوست: شپـږم مـخـرج اقصي اللسان ( د ژبې بېخ)     موخه:  د “ک ” دمخرج  پېژندنه دقاف مخرج سره نژدې دخولې لورې ته د ژبې بېخ چې کله دمخامخ لوړ تالو سره ولګيږي “کاف” ورڅخه ادا کيږي. د كاف…

Read More »
تجوید

 پنـځـم مـخـرج اقصی اللسان-تجوید۱۰

 پنـځـم مـخـرج اقصی اللسان ( د ژبې بېخ ) موخه: د (ق) د مخرج پېژندنه اقصی اللسان د ژبې بېخ ته وايي، قاف او کاف له دې مخرج څخه ادا کيږي دحلق لورې ته نژدې دژبې بېخ چې کله د…

Read More »
تجوید

څلوم مخرج ادني الحلق-تجوید۹

څلورم مخرج  ادني الحلق (د حلق نږدې برخه) موخه: د  “غ ، خ ” د مخرج  پېژندنه ادنی الحلق د ستوني هغې برخې ته وايي چې شونډو ته نژدې ده، له دې مخرج څخه هم دوه توري (غين او خا…

Read More »
تجوید

دريم مخرج وسط الحلق-تجوید۸

اتم لوست دريم مخرج وسط الحلق ( د حلق منځنۍ برخه) موخه: د “ع  ، ح”  دمخرج پېژندنه وسط الحلق  دستوني منځنۍ برخې ته وايي او له دې مخرج څخه دوه توري ( عين او حا ) ادا کيږي.   دعين تلفظ عا عِيْ عُوْ…

Read More »
تجوید

دوهم مخرج: اقصي الحلق-تجوید۷

دوهم مخرج: اقصي الحلق (د حلق لرې برخه) موخه: د “ء ، هـ”  د مخرج پېژندنه اقصی الحلق دستوني هغې برخې ته وايي چې دسينې لورې ته نژدې ده، له دې مخرج څخه دوه توري (همزه او ها) ادا کيږي.…

Read More »
تجوید

لومړی مخرج جوف-تجوید۶

شپږم لوست   موخه:    د “و، ا، ی” د مخرج پېژندنه “جوف ” د خولې خاليګا ته وايي او له دې څخه دغه درې حروف ادا کيږي ۱- (واو) کله چې ساکن وي او له هغه مخکې حرف پېښ ولري،…

Read More »
تجوید

 حروفو مخرجونه-تجوید۵

پنځم لوست موخه: دمخرج پېژندنه دمخرج لغوي تعريف : مخرج په لغت کې د وتلو ځای ته وايي. دمخرج اصطلاحي تعريف : مخرج په اصطلاح کې هغه ځای ته وايي چې توری ورځينې ادا کيږي. دحرف د مخرج پېژندلو طريقه…

Read More »
تجوید

دغاښونو تفصيل-تجوید۴

څلورم لوست عادي انسانان دوه دېرش غاښونه لري چې تفصيل يې په لاندې ډول دی: ۱- مخامخ څلور غاښونو ته ثنايا وايي، پورتنيو دوو ته ثنايا عليا او لاندينيو ته ثنايا سفلی وايي. ۲- څلور غاښونه چې ښکته او پورته…

Read More »
تجوید

غاښونه نومونه -تجوید۳

دريم لوست دغاښونو نومونه: موخه: دغاښونو پېژندنه.  په عامه توګه هر انسان دوه دېرش غاښونه لري چې تفصيل يې په لاندې ډول دی:  لومړی ټول غاښونه په شپږو برخو وېشل کيږي. ۱- ثنايا   ۲-  رباعي             ۳- انياب                ۴- ضواحک          ۵-…

Read More »
تجوید

 دعربي ژبې توري-تجوید ۲

 موخه: دعربي ژبې تورو دليک اولوست پېژندنه عربي ژبه 29 توري لري چې زياتره يې له پښتو تورو سره يوډول دي او ځينې يې په لوستلو کې له پښتو تورو څخه توپير لري، لکه: ث، ح ، ذ، ص، ض،…

Read More »
Back to top button
error: