تجوید

 • تجوید
  2K

  لحن څه ته وايي؟ د لحن ډولونه | تجوید

  د تجويد اهميت : د قرآن کريم لوستل په داسې ډول چې له غلطيو مخنيوی وشي يعنی د تجويد د احکامو مراعاتول، که د تجوید احکام مراعات نشي نو لحن مينځ ته راځي او لحن په دوه ډوله دی. په قرائت کې لحن (غلطي): په ق

  Read More »
 • قرآن اړوند
  2K 46017

  په قرآن کې د درېدو نښې یا علامات الوقف

  د هرې ژبې ویونکي د خبروکولو پرمهال کوم ځای کې دریږي اوکوم ځای کې نه دریږي کله کوم ځای کې ډيراو کله کم دریږي چې دغه دریدل اونه دریدل د خبرو نه په سم مقصد اخسیستو کې پوره رول لري. د قران شریف معجز کلام

  Read More »
 • تجوید
  2K

  د نون ساکن احکام | تجوید

  ساکن نون څه ته وايي؟ ساکن نون هغه دی چې حرکت (زور،زير او پيښ) ونه لري يعنی غړوندی واله “نْ” دی او تنوين دوه زورونه ،دوه زيرونه او دوه پيښونو (ــًـ ــٍـ ــٌـ ) ته وايي . ساکن نون او تنوين څلور احکام لر

  Read More »
 • تجوید
  2H 5392

  شپږم مخرج: اقصي اللسان | تجوید ۱۱ لوست

  شپـږم مـخـرج اقصي اللسان ( د ژبې بېخ) موخه:  د “ک ” دمخرج  پېژندنه د قاف مخرج سره نژدې دخولې لورې ته د ژبې بېخ چې کله دمخامخ لوړ تالو سره ولګيږي “کاف” ورڅخه ادا کيږي. د كاف تلفظ كا كِيْ كُوْ اَكْ اِكْ

  Read More »
 • تجوید
  2H 5389

   پنځم مخرج اقصی اللسان | تجوید ۱۰ لوست

  اقصی اللسان ( د ژبې بېخ ) موخه: د (ق) د مخرج پېژندنه اقصی اللسان د ژبې بېخ ته وايي، قاف او کاف له دې مخرج څخه ادا کيږي دحلق لورې ته نژدې دژبې بېخ چې کله د مخامخ لوړ تالو سره ولګيږي، “قاف” ورڅخه ادا کي

  Read More »
 • تجوید
  2H 5382

  څلوم مخرج ادني الحلق | تجوید ۹ لوست

   ادنی الحلق (د حلق نږدې برخه) موخه: د  “غ ، خ ” د مخرج  پېژندنه ادنی الحلق د ستوني هغې برخې ته وايي چې شونډو ته نژدې ده، له دې مخرج څخه هم دوه توري (غين او خا ) ادا کيږي؛ خو ددې دواړو تورو د ادا کولو

  Read More »
 • تجوید
  2H 5382

  دريم مخرج وسط الحلق | تجوید ۸ لوست

  دريم مخرج وسط الحلق ( د حلق منځنۍ برخه) موخه: د “ع  ، ح”  دمخرج پېژندنه وسط الحلق  دستوني منځنۍ برخې ته وايي او له دې مخرج څخه دوه توري ( عين او حا ) ادا کيږي. دعين تلفظ عا عِيْ عُوْ اَعْ اِعْ اُعْ د

  Read More »
 • تجوید
  2H 5382

  دوهم مخرج: اقصی الحلق | تجوید ۷ لوست

  دوهم مخرج: اقصي الحلق (د حلق لرې برخه) موخه: د “ء ، هـ”  د مخرج پېژندنه اقصی الحلق د ستوني هغې برخې ته وايي چې د سينې لورې ته نژدې ده، له دې مخرج څخه دوه توري (همزه او ها) ادا کيږي. دهمزه تلفظ ء’ ء ء

  Read More »
 • تجوید
  2H

  لومړی مخرج: جوف | تجوید ۶ لوست

    موخه: د “و، ا، ی” د مخرج پېژندنه. “جوف ” د خولې خاليګا ته وايي او له دې څخه دغه درې حروف ادا کيږي ۱- (واو) کله چې ساکن وي او له هغه مخکې حرف پېښ ولري، لکه: (المَغْضُوبِ) ۲- (يا) کله چې ساکنه وي او ل

  Read More »
 • تجوید
  2H

  د مخرج تعریف او د حروفو مخرجونه | تجوید ۵ لوست

  موخه: د مخرج پېژندنه. د مخرج لغوي تعريف : مخرج په لغت کې د وتلو ځای ته وايي. د مخرج اصطلاحي تعريف : مخرج په اصطلاح کې هغه ځای ته وايي چې توری ورځينې ادا کيږي. د حرف د مخرج پېژندلو طريقه : که څوک وغواړ

  Read More »
 • تجوید
  2H 5373

  د غاښونو تفصيل | تجوید ۴ لوست

  عادي انسانان دوه دېرش غاښونه لري چې تفصيل يې په لاندې ډول دی: ۱- مخامخ څلور غاښونو ته ثنايا وايي، پورتنيو دوو ته ثنايا عليا او لاندينيو ته ثنايا سفلی وايي. ۲- څلور غاښونه چې ښکته او پورته دثنايا  يو ا

  Read More »
Back to top button
واسع ویب