په افغانستان کې د زلزلې پېښې؛ تاریخ، وخت او ځای

تاريخ وخت زلزلې دراتلو ځای د زلزلې د احساس ځای

نمبر

تاريخ

وخت  

زلزلې د راتلو ځای

د زلزلې د احساس ځای

1 جنوری ١٨٣٢   بدخشان بدخشان
2 فبروري ١٨٤٢ ٢٠او ٧ دقيقې جلال اباد لويديځه برخه کابل
 3 جولای   ٣٠ و ١٢ دقيقې قندهار
اګست ١٨٧٤   جبل السراج
 5 می ١٨٨٥ کشمير  
سيتمبر ١٨٨٩   کابل
 7 ٢ دستمبر ١٨٩٢   چمن  
٢٥ ډسمبر ١٩٠٧ ٣٢ و ٣٦ دقيقې هندوکش
 9 ١٨ فبروري ١٩١١   ١٨ و ٤١ دقيقې پامير
10  ٢٩ اپريل ١٩١٧   – و ٥٠ دقيقې ظهر هندوکش   کابل
 11 ١ ډسمبر ١٩٢٣  ١١ و ٥٣ دقيقې هندوکش
12  ٢ اګست ١٩٢٤     –   – جلال اباد
 13 ١٢ اکتوبر ١٩٢٤  ١٦ و ١٨ دقيقې هندوکش کابل
14  ١ اکست ١٩٢٩  ١٥ و ٢٤ دقيقې   هندوکش کابل
 15 ١٢ مارچ ١٩٢٩ ١١ و ١٠ دقيقې  هندوکش هندوکش
16  ٢ جنوری ١٩٣١  ١١ و ٥٣ هندوکش کابل
 17 ٥ اکتوبر ١٩٣١ ٩ و ٢٧ دقيقې هندوکش کابل
18  ٩ جنوری ١٩٣٣  ٢٢ و ٣١ دقيقې هندوکش کابل
 19 ١٧ فبروري ١٩٣٣ ٢ و٢ دقيقې –     کابل
20  ٢٤ فبروري ١٩٣٣  ٩ و ٥٠ دقيقې هزاره جات قندهار
 21 ١٥ اکتوبر ١٩٣٣  ٥ و ٣٠ دقيقې  ميمنه کابل
22  ٣٠ مارچ١٩٣٤  ٥ و ٥٠  دقيقې ترکستان ارزګان
 23 ٥ جولائی ١٩٣٤ ٢٠او٣٠دقيقې ترکستان پښتون کوټ
24  ١٩ و ٥٧ دقيقې     – هندوکش مزار شريف
 25 ٢٢ جولای ١٩٣٤ ١٩ و ٥٧ دقيقې هندوکش غزنی
26  ٥ – اګست ١٩٣٤ ١٠ و ٥٠ دقيقې هندوکش کابل
 27 ١ اکتوبر ١٩٣٤  ٢ و ١١ دقيقې هندوکش   –
28  ٣ فبروري ١٩٣٥ ١١ و١٢ دقيقې هندوکش کابل
 29 ٣_ اپريل ١٩٣٥ ٣ و ٥٠ دقيقې   هندوکش کابل
30  ١٩ می ١٩٣٥ ٢١ و ٣٢ دقيقې کويټه   کابل
 31 ٣٠ می ١٩٣٥  ٤ و ٢٠ دقيقې هندوکش کابل
32  ١١_ اکتوبر ١٩٣٥  ١٤ و ٣٠ دقيقې هندوکش سپين بولدک
 33 ٢٩ جون ١٩٣٦ ٧ و ٢٦ دقيقې   کابل کابل
34  ٩ سپتمبر ١٩٣٧ ٧ و ٢٦ دقيقې هندوکش کابل
 35 ٢٩ _ اکتوبر ١٩٣٥ ١٠ و ٥٨ دقيقې  هندوکش کابل
36  ١٤ نوامبر ١٩٣٩ ٩ و ٢٩ دقيقې  هندوکش کابل
 37 ١٨ جنوری ١٩٣٨ ١١ و ٤ دقيقې هندوکش کابل
38  ٢١ نوامبر١٩٣٩  – و ٢ دقيقې  هندوکش کابل
 39 ١٩ ډسمبر ١٩٣٩ ١٦ و ٣٧ دقيقې  کابل کابل
40  ١٢ فبروري ١٩٤٠ ٤و ٣٦ دقيقې  هندوکش کابل
 41 ١٩ مارچ ١٩٤٠ ١٣ و ٤٩ دقيقې  هندوکش کابل
42  ٢١ سپتمبر ١٩٤٠   ١٨ دقيقې دوشی کابل
 43 ٢٠ نوامبر ١٩٤٥  ٢١ و ٤٩ دقيقې  کابل کابل
44  ٢١ مارچ ١٩٤١  ٢ و ٣٢ دقيقې   کابل کابل
 45 ٢٨ نوامبر ١٨٤١  ١٢ و ٢٣ دقيقې  هندوکش کابل
46  ٢٢ مارچ ١٩٤٢ ٢ و ٨ دقيقې  هندوکش سپين بولدک
 47 ١٦- نوامبر ١٨٤٢  ٢١ و ٣٣ دقيقې   – کابل
48  ٢٨ فبروري ١٩٤٣ ١٢ و ٥٥ دقيقې  هندوکش کابل
 49 ٢٠  اپريل ١٩٤٣  ١٥ و ٢١ دقيقې  هندوکش کابل
50  ١٩- می ١٩٤٣ ١١ و ١٧ دقيقې –   کابل
 51 ٢١- جون ١٩٤٣ ٨ و ١٥ دقيقې   – کابل
52   ١٢ – ډسمبر ١٩٤٣ ١٥ و ٥٨ دقيقې  – جلال اباد
 53 ١٥  اپريل ١٩٤٤   ٢٠ و ١١ دقيقې   کابل
54  ٢١ – می ١٩٤٤
٧ و ٦ دقيقې   کابل
55 ٢٤_ جولای ١٩٤٤  ٨ و ٢٥ دقيقې  –   کابل
 56 ٤_ مارچ ١٩٤٩ ١٤ و ٢٥ دقيقې کابل کابل
57  ١٠_ جولای ١٩٤٩ ٨ و ٣٠ دقيقې کابل کابل
 58 ٩ جولاېی ١٩٥٠ ٢٠ و ٥٥ دقيقې  کابل کابل
59  ١٠ اکتوبر ١٩٥٠ ٥ دقيقې کابل کابل
 60 ٢٧  اکتوبر  ٢٣ او ٤٩ دقيقې  کابل کابل
61  ٢٧ ډسمبر ١٩٥٠ ٢١ او ٣٥ دقيقه کابل
 62 ٣٠ ډسمبر ١٩٥٠ ٢٣ او ٤٩ دقيقه  هندوکش کابل
63  ٥ جنوری ١٩٥١ ١٧ او ٤٠ دقيقې کابل کابل
 64 ٢٧ اپريل ١٩٥٢ ١٧ او ٢٠ دقيقې پروان   کابل
65  ٦ جولائی ١٩٥٢ ٢١ او ٥٥ دقيقې   – کابل
 66 ١١ اکسټ ١٩٥٢ ٢٠ او ٤٥ دقېقې کابل کابل
67  ١٠ اکتوبر ١٩٥٢  ٢ او ١٥ دقېقې –   کابل
 68 ٢٧ نوامبر ١٩٥٢ ١٢ او ١٤ دقېقې کابل مزار شريف
69  ١٦ اپريل ١٩٥٦  ١١ او ٤٤ دقېقې کابل
 70 ١٠ جون ١٩٥٦ ٤ دقيقه   باميان  هندوکش کابل
71  ٢٣ جون ١٩٥٦  ٤ دقيقه  باميان هندوکش  
 72 ٢٣ جون ١٩٥٦  ٢٢ دقېقې باميان  هندوکش کهمرد
73  ٥ سپتمبر ١٩٥٦  ١٢ دقيقې باميان  هندوکش کهمرد
 74 ٨ سپتمبر ١٩٥٦ ٧ و ٢٠ دقيقې باميان هندوکش پنجشير
75  ٩ سپتمبر ١٩٥٦ ٨ دقيقې  باميان هندوکش فيض اباد
 76 ١٠ سپتمبر ١٩٥٦ ١٦ دقيقې   باميان  هندوکش کهمرد
77  ١٠ سپتمبر ١٩٥٦  ٤ دقيقې  باميان هندوکش پنجشير
 78 ١٤ ستمبر ١٩٥٦ ٨ او ٥ دقيقې  باميان  هندوکش کهمرد
79  ١٦ سپتمبر ١٩٥٦ ١٣ او ٦ دقيقې باميان  هندوکش  کابل
 80 ١٦ سپتمبر ١٩٥٦ ١٣ او ٦ دقيقې باميان هندوکش کابل
81  ٢٤سپتمبر ١٩٥٦  ١٣ او ٣٠ دقيقې  باميان هندوکش پروان
 82 ٢٤ سپتمبر ١٩٥٦  ١٣ و ٤٥ دقيقې باميان  هندوکش کهمرد
83  ٢٤ سپتمبر ١٩٥٦ ١٣ او ٥٣ دقيقې باميان هندوکش ګرديز
84 ٢٥ سپتمبر ١٩٥٦  ٢١ و ٣٠ دقيقې  باميان هندوکش لوګ
کابل-زلزله
کابل-زلزله
افغانستان-زلزله
افغانستان-زلزله

 

your ads

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب