د اسلام او قرآن اعجازقرآن اړوند

د قرآن د (ق) توري اعجاز

موږ پوهېږو چي د قرآن لغوي معنی لوستل ، ويل يا قرائت کول دي . د قرآن لغت په (ق) سره پيلېږي او پخپله همدا (ق) د زياتو معجزو څخه ډک دئ . بايد وويل سي چي د قرآنکريم په متن کي د دې حرف جوړښت پر رياضي ولاړ دئ :

1.       که موږ د ابجد په جدول کي وګورو ، نو هلته نولسم عدد همدا (ق) دئ ، چي قيمت يې (۱۰۰) دئ . هو ! دا د (۱۹) سره د دې حرف يو مستقيم ارتباط راښيي او موږ پوهېږو چي ۱۹ د قرآنکريم مشترک مخرج دئ او د بې شمېره قرآني عناصرو او مفاهيمو په دننه کي نغښتی دئ .
2.       که موږ او تاسي قرآنکريم خلاص کړو نو وبه ګورو چي نولسم (ق) د دوهم سورت (البقره) په نولسم آيت کي ذکر سوی دئ . لکه چي ومو ويل (۱۹) د قرآنکريم مشترک مخرج دئ او د ډېرو ځانګړو قرآني عناصرو ترکيبات پر همدې ۱۹ باندي پوره پوره وېشل کېږي ، يا دا چي د هغه سره نېغ تړاو لري . نو دلته هم نولسم (ق) د البقره سورت په نولسم آيت کي پخپله د ۱۹ ځانګړتيا راښيي .
3.       د قرآنکريم پنځوسم سورت (يعني ق) چي د (ق) په توري پيلېږي جمعاً ۵۷ دانې (ق) لري . په همدې ترتيب دوڅلوېښتم نمبر سورت (يعني الشوری) هم چي پخپل پيل کي د (ق) توری لري ، جمعاً درلوونکی د ۵۷ دانو (ق) دئ . که دغه (ق) او هغه (ق) سره جمع کړو نو حاصل به يې (۱۱۴) سي چي د ټول قرآنکريم د سورتونو تعداد دئ . دا په دې معنی چي د (ق) توری چی د قرآن لومړنی حرف دئ ، د هر صورت لپاره يو يو رسېږي . بايد وويل سي چي (۵۷) او (۱۱۴) دواړه پر (۱۹) پوره پوره وېشل کېږي (يعني ۱۹ × ۱۳ او ۱۹ × ٦) چي دا څه تصادفي خبره نه ده . بل دا چي سورت نمبر ۴۲ درلوونکی د ۵۳ آيتونو دئ (۵ × ۱۹ = ۹۵ = ۵۳ + ۴۲) حال دا چي سورت نمبر ۵۰ بيا ۴۵ آيتونه لري : (۵ × ۱۹ = ۹۵ = ۴۵ + ۵۰) .
4.       په زړه پوري خو لا دا ده چي د پنځوسم نمبر سورت پيل (ق والقرآن المجيد) دئ ، يعني ق او دا قرآن مجيد (مو درکړ) مطلب دا چي ق او قرآن سره ضميمه او توحيد کړه سول چي دا پخپله د (ق) اهميت ثابتوي . آيا پوهېږئ چي د (مجيد) هندسي عدد څو دئ ؟ هغه ۵۷ دئ (يعني ۱۹ × ۳) . آيا پوهېږئ چي د (قرآن) کلمه په قرآنکريم کي د وروستي ځل لپاره چيري ذکر سوې ده ؟ هغه د البروج سورت په ۲۱ نمبر آيت کي (۲۱: ۸۵) ذکر سوې ده . آيا پوهېږئ چي دا د (قرآن) څووم ذکر دئ ؟ دا د (قرآن) د کلمې ۵۷ م ذکر دئ او يو ځل بيا يې قرآن پوره ثابت کړ ، ځکه دا په ټول قرآنکريم کي وروستی ذکر دئ . ځکه نو (مجيد) چي هندسي قيمت يې (۵۷) دئ ، د (قرآن) کلمه دوه واره بشپړوي (يعني ۵۷ × ۲ = ۱۱۴) ، چي دا د ټول قرآن د سورتونو تعداد دئ او په دې ډول يې د قرآنکريم بشپړتيا د رياضي په ژبه راته ثابته کړه .
5.       د (قرآن) د کلمې د تعداد په هکله درې لوی حقايق د پاملرني وړ دي :
الف : د (قرآن) کلمه په سراسر قرآن کي ۵۷ واره ذکر سوېده . البته په ځينو سورتونو کي د (قرآناً) يا (قرآنهُ) او يا د (بل قرآن) په توګه هم ذکر سوی چي هغه ترې حذف سوي دي . صرف د دغه قرآن د ذکر تعداد ۵۷ ته رسېږي يعني ۱۹ × ۳. پس له دې څخه ښکاري چي الله تعالی قرآنکريم په يو الجبري توازن کي ساتلی دئ چي د هغه اعجاز نن د عصري کمپيوټر په مرسته يو يو کشفېږي .
ب : آيا پوهېږئ چي دغه ۵۷ ځله تکرار جمعاً په څو سورتونو کي ذکر سوی دئ ؟ ځواب دا دئ چي د دغسي سورتونو تعداد ۳۸ ته رسېږي (يعني ۲ × ۱۹ = ۳۸) . دا د (۱۹) سره د قرآنکريم يو بل مستقيم تړاو ثابتوي .
ج : که دا دواړي مجموعې ( یعنی ۵۷ او ۳۸ ) سره جمع کړو نو حاصل به (۹۵) سي چي دا هم پر قرآني مشترک مخرج (يعني ۱۹) باندي پوره پوره وېشل کېږي :                                                ۵ × ۱۹ = ۹۵
پورتني ټول حقايق او الجبري مفاهيم دا راښيي چي په قرآنکريم کي د سورتونو ترتيب ، د آيتونو تعداد او ټول حروف له يو مخي په منظم ډول سره اوډل سوي دي . دا مکمل سيسټم پخپله راته ثابتوي چي دا اوډنه او انتظام د هغه انسان له خوا قطعاً نه دئ سوی چي ۱۴۰۰ کاله مخکي يې په صحرا او رېګستان کي ساده ژوند کاوه . بلکي دا د هغه عظيم خدای راوړنه ، اوډنه او سَموَنه ده چي ټول کائنات يې پيدا کړي دي .
6.       د حيرت خبره لا دا ده چي که موږ د قرآنکريم د هر سورت په نولسم آيت کي د (ق) تعداد ولټوو او هغه ټول سره جمع کړو نو مجموعه به يې ( ۷٦) سي ، يعني ۴ × ۱۹ = ۷٦  . له دې څخه ثابتېږي چي الله تعالی د خپل کلام د نوم لومړنی توری (يعني ق) د قرآنکريم په سورتونو او آيتونو کي په يو خاص الجبري تناسب کي ساتلی دئ ، چي د انساني مداخلې څخه بالکل ماسوا دئ او هغه د ۱۹ سره څومره نېغ ارتباط لري .
7.       که موږ د قرآنکريم د هغو سورتونو (ق) وشمېرو ، چي د ترتيب شمارې يې پر ۱۹ د وېش وړ دي ( لکه نمبر ۱۹، ۳۸، ۵۷، ۷٦، ۹۵ او ۱۱۴) نو د هغوی د (ق) مجموعي تعداد به ۲۲۸ سي او دا عدد پر ۱۹ د وېش وړ دئ :               ۱۲ × ۱۹ = ۲۲۸       د ښه وضاحت لپاره لاندينی جدول وګورئ :
په ټولو هغو سورتونو کي د (ق) تعداد چي شماره يې پر ۱۹ د تقسيم وړ ده
سورۀ نمبر
۱۹
۳۸
۵۷
۷٦
۹۵
۱۱۴
مجموعه
د (ق) تعداد
۸۶
۷۴
۴۹
۱۵
۳
۱
۲۲۸ = (۱۲×۱۹)
په رښتيا چي د الله (ج) د کلام دغه او هره معجزه ډېره ستره ده . که الهي کلام څوارلس پېړۍ مخکي معجزې ښودلې ، نو په هماغه ډول نن د کمپيوټر او تکنالوژۍ په عصر کي هم کټ مټ حيرانوونکي معجزې ښيي .
8.       آيا پوهېږئ چي په ټول قرآنکريم کي د (ق) شمېر يا تکرار څو دئ ؟ ځواب دا چي په ټول قرآنکريم کي د (ق) حرف جمعاً (۷۹۸) واره ذکر سوی دئ، يعني :               ۴۲ × ۱۹ = ۷۹۸
دلته دوه الجبري حقايقه په لاس راغلل :
الف : عدد پر قرآني ضريب يعني (۱۹) د تقسيم وړ دئ .
ب : په حاصل کي د (۴۲) مضروب هماغه د قرآنکريم دوڅلوېښتم نمبر سورت هم دئ ، چي (الشوری) نومېږي او پخپل پيل کي د (ق) مقطعات هم لري .
9.       موږ وويل چي په ټول قرآنکريم کي د (ق) تعداد ۷۹۸ ته رسېږي . آيا پوهېږئ چي د دې جملې څخه څو په (ق) لرونکو مقطعات والا سورتونو کي او څو هم په متباقي ټولو سورتونو کي ذکر سوي دي ؟ ځواب دا چي (۱۱۴) په دوو (ق) لرونکو مقطعاتو سورتونو کي (چي نمبر ۴۲ او ۵۰ دي) ذکر سوي دي ، يعني په هر يوه کي (۵۷) دانې (يعني ۱۹×٦) او متباقي ٦۸۴ هم په نورو ټولو سورتونو کي راغلي دي ، يعني :                            ۳٦ × ۱۹ = ٦۸۴
په رښتیا چی په مځکه او کایناتو کی هیڅ شی او هیڅ پدیده هم د الله تعالی څخه پټه نه بلکی د هغه په کنټرول کی ده ( السبا : ۳ ) . والسلام ، ( ن . صمد )
منبع : د لیکوال اثر : ( قرآنی ریاضی ؛ ۲۰۰۹ ) ؛ ۷۵ ـ ۷۸ مخونه

صافی بنسټ خبرتیا Safi Foundation Ads Donation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
وسیع ویب
error: