در اتاق خبر چه می‌گذرد؟

اتاق خبر مکانی که برای هر فرد مفهوم، معنای و جایگاه متفاوت دارد ، زمانی که نام از اتاق خبر برده می شود ، جدا از این که خبرنگار ، مسوول خبر و یا هم ویراستار خبر چه برداشت می کنند ، در نهاد دانشجوی خبرنگاری آن هم که سال های اول دانشگاه وی باشد حس عجیبی به میان می آید و به فکر فرو می آورد ، و در ذهن او چند سوال مطرح می شود. اتاق خبر یعنی کجا ؟ – چه کسانی آن جا کار می کنند؟ – دست اندرکاران اتاق خبر به دنبال چی اند ؟ – کار اتاق خبر از کجا آغاز می شود ؟ – کی ها چی مسوولیت های در اتاق خبر دارند؟ و… و راه رسیدن به این اتاق را که همانا هدف نهایی تعدادی زیادی از این دانشجویان است ، جستجو می کند.

۱- اتاق خبر یعنی کجا؟

اتاق خبر مکانی است ، که یک تیم کاری مشخص کنار هم شانه به شانه شب و روز تلاش می کنند ، تا مجموعه های خبری موثق ، دست اول و دقیق را به گیرندگان خود ارایه نمایند.

۲- چه کسانی آن جا کار می کنند؟

در اتاق خبر خبرنگاران ، خبرنگاران آنلاین ، ویراستاران خبر ، مجریان خبر ، تولید کنندگان مجموعه های خبری، ویرایش‌گران تصویر های خبری و مترجمان خبرها تحت مدیریت مسوول خبر فعالیت می کنند.

۳- کار اتاق خبر از کجا آغاز می شود؟

فرایند کاری اتاق خبر از جلسه بامدادی این تیم آغاز می شود ، یک یا دو روز قبل نهاد های که نشست های مطبوعاتی دارند ، ذریعه ایمیل های رسمی و یا هم طی تماس تیلفونی اتاق خبر رسانه ها را از نشست های شان آگاه می سازند. مسوول خبر زمان و مکان تمامی این نشست ها را در تقسیم اوقات کاری روزانه خود جا می دهد، و بعد در جلسه بامدادی برای هر خبرنگار وظیفه می سپارد ، تا یکی از این نشست ها را تحت پوشش قرار دهد. یک مسله را باید یادور شد ، که بیش تر به نشست های اولویت داده می شود که در مطابقت با سیاست نشراتی رسانه شان باشد.

در برخی موارد هم اتفاق می افتد که نشست های مطبوعاتی خیلی ها کم و یا هم حتا به مناسبت این که روز های تعطیلی می باشد ، هیچ نشست مطبوعاتی دایر نمی گردد، در این وضعیت در کنار این که برای برخی خبرنگاران مسوول خبر سوژه و یا ماموریت اش را تعیین می کند ، برخی خبرنگاران خود نیز باید سوژه های داغ و خبر ساز نیز با خود داشته باشند که روی آن کار نمایند. اما برخی موارد این گونه اتفاق هم می افتد که نشست های مطبوعاتی دارای ارزش خبری کمتر می باشند ، ولی سوژه های تولیدی داغ تر وجود دارد که باید خبرنگار روی آن کار نماید ، بنا در این چنین وضعیت ها نیز خبرنگار دنبال گزارش های تولیدی می رود. یعنی در کل خبرنگار باید در جلسه های بامدادی چند سوژه داغ که ارزش خبری داشته باشد ، با خود داشته باشد.

از سوی هم در جلسه بامدادی که با حضور همه کارمندان واحد خبر برگزار می شود، خبر های شب قبل نیز به بررسی گرفته می شود ، خلا های کارمندان این واحد گفته می شود و کار های ستودنی شان هم مورد تشویق و تمجید قرار می گیرد.

بعد از این که ماموریت های خبرنگاران مشخص شد ، هر خبرنگار تلویزیونی در هماهنگی با مدیر کمره تلویزیون با یک تصویر بردار ، و خبرنگار رسانه های چاپی با یک فوتو ژورنالیست و خبرنگار رادیویی چون اکنون بیش تر رادیو ها وب سایت هم دارند ، و در وب سایت خود ویدیو گزارش های شان را نیز به دست نشر می سپارند ، با یک تصویر بردار به هدف انجام ماموریت شان به حرکت می شوند.

قبل از این که خبرنگار از رسانه غرض تولید گزارش خود حرکت نماید ، باید یک اوتلاین برای تهیه گزارش خود در همکاری و هماهنگی با مسوول خبر داشته باشد. هدف از اوتلاین این که به منظور تولید گزارش خود از کدام منبع های خبری استفاده می کند، زاویه گزارش خود را در مطابقت با سیاست نشراتی رسانه خود تعیین می کند ، و در کل این که از کجا آغاز می کند و به کجا نقطه پایان می گزارد. موجودیت اوتلاین کار خبرنگار ، تصویربردار و حتا راننده را سهل می سازد.

یک مسله دیگر که قابل یادوری است منبع های خبری که ما می خواهیم کلیپ های شان را در گزارش مان جا دهیم، باید حداقل یک ساعت قبل هماهنگ شود. یعنی بعد از این که اوتلاین مان را آماده نمودیم ، دنبال هماهنگ ساختن منبع های خبری مان باشیم.

به این ترتیب روند کار آغاز می شود، خبرنگاران با تصویر برداران دنبال ماموریت های شان می روند ، مجری خبر و تولید کنندگان خبر هم آغاز به کار خود می کنند ، که همانا اراِیه خبر های کوتاه سر ساعت است ، که کار خود را تقسیم می کنند ، ویدیو های مرتبط به خبر یا از انترنت و یا هم از آرشیف رسانه آماده شده و برای ویرایش‌گران غرض چیدن و ویرایش داده می شود ، و بیش تر خبر ها هم از وب سایت های خبری جهانی ، خبرنگاران که به نشست های مطبوعاتی رفته اند و… گرفته می شود و راس هر ساعت به دست نشر سپرده می شود.

خبرنگاران آنلاین هم دست به کار می شوند و تازه های روز را از طریق شبکه های اجتماعی با صنف گیرندگان خود شریک می سازند.

مسوول خبر هم نشرات خبری و زیر نویس رسانه و تازه های روز را در سایر رسانه ها و وب سایت های خبری جهانی دنبال می کند، و همچنان با خبرنگاران خود در ساحه در ارتباط می باشد.

با توجه به امکانات و نوعیت رسانه حتا خبرنگاران از محل که نشست خبری برگزار شده است ، با رسانه خود به گونه ای زنده در ارتباط می شوند و تازه های نشست را با گیرندگان خود شریک می سازند.

بعد از این که نشست تمام شد و یا هم کار تولید شان به پایان رسید، خبرنگاران بر می گردند ، تصویربرداران دنبال انتقال تصویر ها به سیستم و ویرایش‌گران تصویر می شوند ، و خبرنگار هم سرگرم نوشتن گزارش خود می شود ، بعد از این که گزارش نوشته شد ، متن گزارش به منظور این که مشکل دستور زبان نداشته باشد ، به ویراستار خبر سپرده می شود، ویراستار خبر بعد از بررسی و تطبیق سیاست نشراتی رسانه و با گذاشتن مهر تایید دوباره به خبرنگار می دهد ، باز هم با توجه به نوعیت رسانه در رادیو و تلویزیون متن به منظور نشر ، باید توسط خبرنگار خوانده شده و ضبط گردد ، ولی در رسانه های چاپی و وب سایت ها بدون این که خبرنگار آن را به دلیل ضبط شدن بخواند ، به نشر سپرده می شود.

در تلویزیون صدای ضبط شده خبرنگار همراه با صدا ها و تصویرهای منبع های خبری توسط ویرایش‌گران تصویر چیده شده و بعد معرفی منبع های خبر نیز به شکل زیر نویس ، آماده می شود و گزارش با نمبر مسلسل جهت نشر بعد از این که از سوی مسوول خبر تایید شد، به دستگاه نشراتی غرض نشر آن در مجموعه های خبری فرستاده می شود.

بعد از این که همه گزارش ها با لید های شان آماده شدند ، تولید کننده خبر لید ها را به مجری خبر به اساس نمبر مسلسل و یا همان slug می دهد و بعد در همکاری با کارمندان بخش نشرات آمادگی های لازم را برای نشر خبر اتخاذ می کند.

مجری خبر قبل از این که وارد استدیو شود ، لید های خبر را یک بار به گونه ای کامل می خواند ، و چشم خود را با واژه های آن آشنا نموده و در صورت موجودیت واژه های مغلق از ویراستار خبر کمک می خواهد. لید خبر سه کاپی می شود ، یک کاپی آن به اتاق فرمان ، یک کاپی دیگر آن برای مجری و کاپی سومی آن به کمره متن رسان فرستاده می شود.

مسوول خبر و تولید کنندگان خبر از همه موارد خود را مطمین می سازند یعنی اطمینان حاصل می کنند ، که لید های خبر با گزارش ها همه به اساس نمبر مسلسل به اتاق فرمان فرستاده شده ، مجری خبر آماده ارایه مجموعه ای خبری است ، زیر نویس برای نشر آماده است ، آمادگی لازم جهت نشر خبر فوری به گونه ای احتمالی روی دست گرفته شده ، در صورت حضور یافتن مهمان آمادگی ها لازم برای حضور مهمان در مجموعه خبری وجود دارد ، در صورت این که مجری خبر با مشکل صحی و یا مشکل جدی دیگر مواجه می شود ، مجری دوم به منظور اراِیه خبر باید آماده باشد ، یا در صورت که با خبرنگار خود به گونه ای زنده در محل رویداد یا از طریق انترنت و یا هم از مجرای دستگاه های نشر زنده وصل می شوند آمادگی روی دست گرفته شده و خبرنگار نیز آماده است و هماهنگی دقیق صورت گرفته است. و مشکل نشراتی و تخنیکی وجود ندارد. بعد از این که اطمینان شان حاصل شد ، و زمان نشر مجموعه ای خبری فرا رسید خبر به دست نشر سپرده می شود.

مسوول خبر و تولید کننده خبر مکلف است تا پایان مجموعه خبری در اتاق خبر و یا هم اتاق فرمان حاضر باشند ، تا کدام مورد فوری رخ ندهد.

به این ترتیب کار یک روزه واحد خبر به پایان می رسد ، اما در صورت کدام رویداد فوری کار تیم اتاق خبر تا پایان رویداد ادامه می یابد.

۴- دست اندرکاران اتاق خبر به دنبال چی اند؟

کارمندان واحد خبر همواره با رعایت اصول و اخلاق خبرنگاری دنبال جستجو واقعیت های عینی ، مشکل های شهروندان ، رویداد های جهانی ، رویداد های مهم اقتصادی ، رویداد های مهم ورزشی یعنی در کل خبر های دست اول و موثق اند تا برای گیرندگان خود آن را ارایه نمایند.

۵- کی ها چی مسوولیت های در اتاق خبر دارند؟

مسوول خبر:

۱- مدیریت واحد خبر
۲- تعیین ماموریت خبرنگاران
۳- تطبیق سیاست نشراتی رسانه
۴- نظارت از کار خبرنگاران ، ویراستاران خبر ، تولید کنندگان خبر ، مجریان خبر و خبرنگاران آنلاین
۵- کمک نمودن ، همکاری نمودن با کارمندان واحد خبر در عرصه کاری
۶- تلاش برای آوردن خلاقیت در خبر
۷- پل ارتباطی میان کارمندان واحد خبر با مسوولان ارشد رسانه
۸- نظارت از نشرات خبری رسانه ( مجموعه های خبری ، زیر نویس ، نشر خبر از مجرای شبکه های اجتماعی ، و…)
۹- آگاه بودن از فیدبک گیرندگان از نشرات خبری رسانه
۱۰- آگاه بودن از دامنه پوشش نشراتی رسانه

مجری خبر:

۱- ارایه مجموعه های خبری
۲- آگاهی کامل از اصول و اخلاق ژورنالیزم
۳- آگاهی کامل از دستور زبان و چگونگی تلفظ واژه ها
۴- ارایه خبر به زبان رسانه ( شفاف – جذاب – ساده )
۵- هماهنگ بودن با کارمندان بخش کمره و تخنیک قبل از نشر خبر و رد و بدل موارد که در صورت نادیده گرفته شدن آن ، بی نظمی در هنگام اجرای خبر به میان می آید.
۶- مسوول و پاسخگو برای گیرندگان ، مسوول خبر و مسوولان ارشد رسانه

خبرنگاران:

۱- تولید گزارش
۲- خوانش نریشن
۳- هماهنگی منبع های خبری
۴- رعایت اصول و اخلاق خبرنگاری
۵- تطبیق حرف های مسوول خبر و ویراستاران خبر
۶- هماهنگی لازم همراه با ویرایش‌گران  تصویر و ویراستاران خبر
۷- مسوول و پاسخگو برای گیرندگان، مسوول خبر و مسوولان ارشد رسانه
۸- حضور در جسله بامدادی
۹- انتخاب سوژه های خبری و ارایه آن در جلسه بامدادی واحد خبر
۱۰- حفاظت و نگهداری از وسایل ( مایکروفون ، دوربین ، و…) در هنگام تولید گزارش

خبرنگاران آنلاین:

۱- نشر خبر های موثق و متوازن در شبکه های اجتماعی
۲- تهیه زیرنویس

ویراستاران خبر:

۱- ویرایش خبر
۲- همکاری با خبرنگاران در راستای انتخاب سوژه و کاربرد قواعد دستوری زبان
۳- تطبیق سیاست نشراتی رسانه
۴- ویرایش خبر از نقطه نظر اصول و اخلاق ژورنالیزم
۵- حضور در جلسه بامدادی و نقد و بررسی مجموعه های خبری روز قبل
۶- ویرایش زیر نویس و خبر های که در شبکه های اجتماعی به نشر می رسد.

ویرایش‌گران تصویر:

۱- ویرایش تصویر ها
۲- هماهنگی با خبرنگاران و ویراستاران خبر
۳- آماده سازی تیکر برای معرفی منبع های خبر
۴- تمرکز بیشتر در هنگام ویرایش‌گران تصویر
۶- کدام اصطلاح ها بیشتر در اتاق خبر استفاده می شود؟

Clip – Voxpop – stand up – Capture – Monitoring- Edit – Export – Narration- Narration room – Mixer – lead – slug- caption- graphic- two shot- on air – v-air – and etc…

نویسنده: میلاد “سیار”

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribeترنم یوتیوب چینل

نوې ویدیو هره ورځ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب