توصیه های اخلاقی اسلام برای مردان

1:-هشدار از چشم چرانی وعفت ستیزی:
قرآن مجید:-«به مردان مومن بگو چشمان شان را (ازنگاه به نامحرمان وعورت دیگران) فرواندازندوعفت خویش راحفظ کنند» (سورۀ نور/31)
حدیث قدسی:-«نگاه(برنامحرمان) تیرزهرآلودشیطان است (که برقلب بیننده می نشیندوتدریجاًاورابه هلاکت می کشاند)هرکسی که آن رابخاطرترس ازمن ترک کند،درعوض آن برایش ایمانی می بخشم که شیرینی اش رادرقلبش حس کند» (طبرانی)
حدیث شریف:-«هریک ازاعضای بدن مرتکب زناءشده می تواند:زناءچشم نگاه کردن،زناءزبان سخن گفتن،زناءگوش شنیدن،زناءدست گرفتن(ولمس کردن بدن نامحرم)،زناءپارفتن(به طرف فحشاء)وزناءدل میل وآرزوکردن است،که این هاگاه به زناءکلان منجرمی شودوگاه نمی شود» (بخاری ومسلم)
نکته:- بادقت درحدیث فوق دانسته می شودکه اسلام چگونه تمام روزنه های به سوی فحشاءورزایل اخلاقی رامسدودکرده است.درحقیقت همین امورنام رفته درحدیث که به ظاهرکوچک مینماید،سرآغازحرکت به سوی طغیان غریزۀجنسی وسقوط درلجنزارفحشاءوبی حیائی است.شاعرعرب زبانی چه زیباگفته است:
کل الحوادث مبدأهامن النظر         فمعظم النارمن مستصغرالشرر
ترجمه:- چشم چرانی سرآغازتمام واقعات فحشاء وارتباطات نامشروع است (هرچندبه ظاهرکوچک مینمایداماهمانند) شرارۀکوچک است که آتش سوزی های بزرگ ببارمی آورد.
درحدیث فوق بخصوص این نکته :«زنای دل میل وآرزوکردن است»حایزاهمیت وقابل تأمل است،زیرادلالت براین داردکه زن ومردجامعۀاسلامی حتی درعالم ذهن وخیال هم حق ندارندکه دربارۀصورت ومحاسن وجودیکدیگر بیندیشندوازان لذت برندکه این خودزنای ذهن وخیال است وبایستی ذهن شان راازین افکار(که به حق زمینه سازاقدامات وقدم های بعدی می شود)پاک کنند؛همچنان که قرآن مجیدباتعبیردقیق«ولاتقربواالزنی- به زناءخودرانزدیک نسازید»تعبیری داردکه مواردمذکوردرحدیث ذکررفته وتمام مواردمشابه دیگررادردائرۀحرام قرارمی دهد.
2:- تحریم درآمیختن بازن ها:-
حدیث شریف:-«اگربرسریکی ازشمامیخی آهنین کوبیده شودبرایش بهتراست ازین که زنی رالمس کندکه برایش حلال نیست» (طبرانی)
3:- حرمت خلوت گزیدن بازنان نامحرم:-
حدیث شریف:-«هرکه به خداوروزآخرت ایمان داردنبایدبازنان نامحرم خلوت کندکه دران صورت سومین شان شیطان خواهدبود(که بامساعدیافتن چنین زمینه ای ایشان رابه رگباروسوسه می گیرد)
4:-برحریم خصوصی زنان نبایدواردشد:-
حدیث شریف:-«ازورودبرزنان بپرهیزید»گفته شداگرازاقارب شوهرباشدچگوند؟(اوهم حق ورودندارد؟)فرمودند:«ورودوخلوت کسی ازنزدیکان شوهربرزن،عین مرگ وهلاکت است»یعنی زمینۀبروزفسادازناحیۀآن هابیشتراست وازسوئی ،این کارچه بسادیگران رابه شک اندازدوبه بدخواهان زمینه دهدکه انگشت اتهام به طرف این زن ومرددرازکنند.
5:- بدون اطلاع وکسب اجازه واردمنزل دیگران نشوید:-
قرآن مجید:-«ای ایمان داران!به خانه های غیرخانه های خودواردنشویدتابه آرامی اجازه بخواهیدوبراهل آن سلام نمائید،این (اجازه خواستن وسلام گفتن دروقت ورودبرمنزل دیگران ازورودخودسرانه که می تواندسرنخ رزایل اخلاقی وایجادسوءظن واتهام شود)برای شمابهتراست.(این توصیه های اخلاقی به شمابیان می گردد)تااین که عبرت بگیریدومتذکرشوید»
آری،اسلام باشناخت دقیقی که ازانسان ومیزان آسیب پذیری های اوداردر،تمام چاره رابه منظورحفظ کرامت،معنویت،اخلاق وارزش هابرای جامعۀبشری،درین گونه روی کردی می داندومعتقداست که هرراهی غیرازین،منتهی به نابودیی اعتدال وفروپاشی ارزش هامی گردد. (سورۀ نور/27)
پیامبراسلام به کسی که دزدانه داخل خانه راتماشامی کردوهمچنان اجازه می خواست ونمی دانست که اجازه خواستن بخاطرچیست،باعصبانیت فرمودند:-«حکم اجازه خواستن بخاطرجلوگیری ازنگاه کردن(به داخل خانه)است(تامباداچشم وی به زنان داخل خانه بیفتد؛آن هم درحالی که بسادرداخل خانه خود،زن هاآزادند،چنانچه شرعاًهم آنجا آزادندواین کار،سرآغازانحراف اخلاقی شود).
حتی پیامبراسلام(ص)درین باره فرمودند:-«اگرچشم کسی که دزدانه به داخل خانۀدیگران نگاه می کند،دران حال کورساخته شود،تاوانی ندارد».
6:- مواظب اخلاق ورفتارکودکان تان باشید:-
قرآن مجیددرآیه 58سورۀنوروالدین راتوصیه می کندکه «آن دسته ازاطفال شماکه هنوزبالغ نشده اند،درسه وقت:یکی،قبل ازنمازصبح ودیگری درهنگام چاشت که به قصداستراحت جامه های تان رامی گذارید،وسومی بعدازنمازخفتن(که هنگام درازکشیدن وخوابیدن است؛درین سه وقت نبایدآنهاخودسرانه داخل شوندکه مشاهدۀشان شمارادران حالت به اخلاق شان ضررمی رساند،بلکه)بایدوقت ورودبرشمااجازه بگیرند(تاشماخودرابرای پذیرش شان آماده کنیدوآن هاشمارادرحال شوخی و…نبینندکه این،براخلاق شان زیان آوراست)».
7:- به نوجوانان اجازه ندهیدکه دریک بستربخوابند:-
پیامبراسلام فرمودند:-«فرزندان تان رادرهفت ساله گی به نمازدستوردهید،ودرده ساله گی اگرنمی خواندندباتنبیه بدنی هم که شده آن هارابه نمازوادارکنید(ویادتان باشدکه)بسترهای خواب شان راازیکدیگرجداکنید(که ممکن است دریک جاخوابیدن،شیطان آن هارابه انحراف بکشاند).
بلی،این هافقط به عنوان نمونه های ازتوصیه های اسلام به منظورحفظ اخلاق جامعه بود.
شمااین حقیقت راوقتی بهتردرک می کنیدکه آثارروی کردافسارگسیختۀدوم رادردنیای امروز،روی جوامعی که ازدیربازآن رااختیارکرده وبه طغیان شهوت کشانده شده اند،مطالعه کنید.خواهیددیدکه چگونه طغیان شهوت آن جوامع راازخدابدور،وازمعنویت واخلاق بی بهره ساخته ودرلجنزارحیوانیت وفحشاء کشانده است؛ بناء مقدس ازدواج وخانواده راویران ساخته وآماراطفال نامشروع،سقط جنین وطلاق هارابه گونۀسرسام آوری بالابرده، بشریت رادرپرتگاه عیاشی،مدپرستی ،رقابت های منفی وجرم وجنایاتی بی شمارکشانده است.آنچه که دانشمندان دلسوزدنیارابه حیرت وچاره اندیشی واداشته هرچندکارازکف شان دررفته وتلاش شان ترتیب اثری نداشته است.
همین امرباعث ابتلای ملیون هانفربه بیماری کشندۀ«ایدز»شده است(گفتنی است که طبق آخرین آماریکه رادیوی بی بی سی آن راپخش کرده است تاکنون بیست وپنج ملیون نفررابه کام مرگ کشانده وهم اکنون شصت وپنج ملیون نفرمصاب به آن درانتظارمرگ شان لحظه شماری می کنند)
این پدیدۀ شوم اگردرکشورهای جهان سوم شیوع پیداکندکه کشورماهم یکی ازآن هااست،می تواندفاجعۀبس بزرگ انسانی بیافریند، چنانچه دریکی ازکشورهای افریقائی که ازدیربازحصارحجاب وآداب اخلاقی دران شکسته شده است،ازهرسه شهروندآن یکی به این ویروس مبتلااست.محققین گفته اندکه این بیماری بیش از80%ازطریق فحشاءشیوع داشته است.
مع الاسف درسال های اخیردنیای غرب این ارمغان نامبارک راازطریق افرادی که درآن جاآلوده شده بودند،به کشورپاک اسلامی مانیز هدیه کرده است وتاکنون شماری ازقربانیان آن درولایاتی چند،شناسائی شده اند.
کاملاًروشن است که عامل اصلی این طغیان غریزۀجنسی،نبودمحدودیت اخلاقی میان زن ومرد،خلطیت وتماس بی باکانه،ارتباطات دوستانه،خودآرائی،برهنگی،عشوه گری زن هاو…است.
Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribeترنم یوتیوب چینل

نوې ویدیو هره ورځ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب