گام هاى در راه خودشناسي و خودسازي

این نکات را حتما بخوانید ، بلکه بار ها و بار ها با دقت بخوانید، حتمی در خود تغیر را احساس خواهید کرد. خود را بیشتر درک خواهید کرد و در پله های کامیابی قدم خواهید گذاشت.

جابر احمد”عبدالماجد” 

« و َفِى أََنفسكم، أفلاتبصرون » الذاریات.21

( در نفس های تان (دلایل قدرت الهی وجود دارد) آیا آنرا نمی بینید؟

« كلآ إن معی ربی سيهدین» الشعراء.62

(هرگز این چنین نیست،یقینا که پروردگارم با من است و مرا راهنمایی خواهد نمود.)

سخنان ذیل در مورد خود شناسی و خود سازی است، واقعا انسان مجموعه از توانایی ها و خلاقیت های نا شناخته است، هر کس به اندازه موفق است که خود را شناخته از توانایی های خود استفاده نموده است.

گر چه خودم قبل از نوشتن به دیگران مستحق خواندن و یاد گرفتن هستم ولی به یک نکتهء که متوجه شدم اینکه هر شخص به هر جای برسد باز هم کامل و خالی از نواقص نه بوده. و مطلوب هم نیست در انتظار کامل شدن مطلق خود وخت را سپری کرده و با دیگران کاری نه داشته باشیم بلکه خوب است در هر موقعیتی باشیم هم در اصلاح خود کوشیده و هم دیگران را بی نیاز از ارشاد و رهنمایی فکر نه کنیم. به همین اساس مطلبی زیر را همرای تان شریک نمودم.

• در انتخاب اينكه ما چه كارى را بيشتر، کدام را كمتر و كدام كاررا اصلا انجام نه دهيم، کاملا آزادهستيم. اما نتایج بدست آمده از آنها یکسان نبوده. لزا این به ما تعلق دارد که خواهان جزای خیرهستیم یا شر.

• در هر عرصه زندگی به عالی بودن اش فكركنيم.

• ابتدا فكركنيم، بعد تصميم بگيريم و سپس به عمل اقدام كنيم .در اجرای آن محتاط و مصمم باشيم. در نظر گرفتن اين همه مراحل غرض جلوگيری از کردن كار های نادرست است.

• بزرگ ترين ويژگی انسان اينست كه می تواند توقف ناپذير و در حال هميشه حركت زندگی کند. ما هم، حتی بهتر از دیگران چنین حرکت نموده می توانیم، به شرطى كه تحت هيچ نوع شرايطی از ادامهءكارخود خسته نه شويم.

• داشتن اعتماد به نفس، در دنيای بيرون با داشتن زندگی شرافتمندانه و هدفمند در دنيای درون ممکن است.

• مکلفیت های شرعی خود را بايد انجام داد؛ صرف نظر از اينكه به چه قيمتى تمام ميشود.

• اگر همين امروز بفهميم كه فقط شش ماه ديگر ممکن زنده باشیم؛ چه خواهيم كرد چه تغيرى بنيادی را در خود ايجاد خواهيم كرد؟ چقدراصلاح خواهيم شد؛ چقدر توبه و استغفار و جد و جهد خواهیم کرد. یقینا باور داشته باشيم كه وقت مان از اين هم كم خواهد بود. شايد يك ماه، يك هفته، يك روز، یک ساعت و يا هم حتی كمتر از آن چانس زندگی کردن را داشته باشیم خودمان قضاوت کنیم. ازین زندگی دنيوی خود براى همان زندگی ابدی استفاده نماییم.

• ارزش هاى خود را دقيقا شناسايی کنیم، در عمل کردن و فهماندن آن به دیگران از همه جلوترحرکت کنیم.

• اينكه چه ميكنيم؛ نشان دهندهء اينست كه چه هستيم و كی هستيم، و به موجودیت خود منحیث یک موجود، احترام قایل هستیم.

• زمانى به موفقيت هاى بيشترنايل خواهيم شد كه زندگى بيرونى و درونى مان با يكديگرهماهنگ شود. با همان درون که مطلوب هدفمندان است، نه بادرون که هدف پست فطرتان و خودگمشده گان است.

• در انجام كارها پشتكار داشته باشيم. يعنى داراى انضباط فردی باشيم .انضباط فردی يعنى توانايى مجبوركردن خود به انجام كارى كه بايد در زمان معينى انجام شود، خواه مايل به انجام آن باشيم یا نباشيم. یعنی به دیکته ای شیطان خواهان ترکش باشیم، ولی نباید ترکش کنیم. زیرا به دست آوردن موفقیت دارین در انجام دادن همچو کارها نهفته است.

• ايستادگی در برابر سختی ها؛ توانايى مقاومت ما راافزايش ميدهد.

• انسان ها بطور طبيعى تمايل به انتخاب و تعقیب آسان ترين راه ها دارد؛ اگر در برابر اين گونه تمايلات ضعیفانه ايستادگی كنيم؛ نيرومندتر و تواناتر مي شويم.

• مبارزه با مشكلات كوچك، توانايى مبارزه با مشكلات بزرگتر را برای مان ميدهد و دست آوردهاى عظيم ترى را نصيب ماميكند.

• بزرگی و عظمت را که خداوند برای مان اهدا کرده است کم نگیریم.

• ترديد ها را كنار بگذاریم؛ خود را كاملا متعهد و آماده براى همان گونه زندگی كردن بسازيم كه براى آن ساخته شده ایم.

• سطح التزام به تعهدات،میزان اعتقاد ما را به آنها نشان مى دهد.

• ما مى توانيم به گونه ای باشيم و ازعهدهء كارهای برآييم كه هرگز خواب آنرا هم نه ديده ايم. اين توانايى ها درست در همين لحظه در درون ما وجود دارند.

• ما در مورد توانايى های مان آگاهى كامل نه داريم و تنها بخش كوچكى از منابع ذهنی خود را استفاده مى كنيم. به همين دليل به طور كلى در محدودهء بسيار كوچكى از گسترهءعظيم از توانايى هاى خود زندگی مى كنيم. ما قدرت هاى بسيارى داريم. كه به خاطر عادت هاى مان نه توانستيم از آنها بهره گيريم. این گونه احساس ضعف باید عملا ازبین ببریم.

• پيش از اينكه ببينيم انجام كاری ممكن است یا نه، بايد ببينيم آیا کردن اش مشروع و هم مفید است؟

• بياييد!در هر موقعيتىو موقف که هستیم با تمام توان و امكانات خود كار كنيم.

• هنگام رانندگی به کست هاى تلاوت، ترجمه، سخنرانی های علما، گوش كنيم.

• خستگی جسمی و روحی، ما را ضعيف و ترسو مى سازد.

• به جاى آنكه بازيچهء شرايط و موقعيت های زمانی شويم، آفرينندهء شرايط باشیم. به جاى آنكه تاثير پذير و همیشه منفعل و دردست دیگران باشيم، باید تاثير گذار و مبتكر باشيم.

• حداقل!!! قابليت كنترول محيط خود را در خود پیدا کنیم.

• وقايع گوناگون باید تعيين كنندهء احساسات و برنامه های ما نباشد. بلكه واكنش مثبت ما نسبت به وقايع، احساسات و پالیسی های ما را شكل دهد.

• هميشه از قبل، خود را براى داشتن واكنش سازنده نسبت به هر مشكلى آماده كنيم.

• انتظار مثبت را به صورت يك ديدگاه در خود پرورش دهيم. به خود اطمينان دهيم كه از هر موقعيتى مى توانيم نتايج را به دست آوريم.

• شادی،خوشبختى و پيشرفت مستمر، در تحقق اهداف ما کمک می کند. هر روز براى دست يابی به اهداف خود قدمى برداريم.

• بخش عظیمی ازشادی و خوشبختی ما ناشی از داشتن روابط خوب با دیگران است.مراقب نحوهء معاشرت خود با دیگران باشیم.

• شکر گذار و قدردان همه چیزهای خوبی که داریم باشیم. در واقعیت، داشتنی های زیادی داریم که از داشتن آن باید الله را سپاس گوییم. اما متأسفانه اکثر ما نه تنها اینکه شکرآن آن نعمت ها را به جا نه می آوریم بلکه آن نعمت ها را حتی به دیده نعمت نه می بینیم.

• عمر ما كوتاه تر از آن است كه حتى لحظه اى از آن را براى انجام كارى كه براى مان اهميت ندارد و مفید نیست، تلف كنيم.

• بايد شنوندهء بسيارخوبى باشيم. سوالات مان را بپرسيم و با دقت به جوابات آن گوش کنیم.

• مجسم كنيم كه مى توانيم در صورت ضرورت، بدون هيچ زحمتی بارها از نو شروع كنيم.

• هميشه روى نقاط قوت خود تمركز كنيم.

• هنگامى ميتوان معنا دار بودن زندگی خود را خوبتر احساس کرد كه بدانيم در دنيا نقش موثرى را ايفا مى كنيم.

• استعداد و توانايى های ما بيش از آن است كه بتوانيم در طول عمر تمام آنرا به كارگيريم. هرقدربیشتر کار کنیم به نفع ماست.

• با شهامت عمل كنيم و خواهيم ديد كه نيروهاى نا پيدا در وجود ما شروع به کار می کند.

• ذهن خود را با حرف ها، انديشه ها، كتاب ها، سخنرانی ها و گفتگوهاى مؤثر پر كنيم.

• اگر مى توانيم چيزى را تصور كنيم. قادر به انجام آن نيز هستيم.

• عادت انسانهاى موفق اينست كه در همه كارهايشان قاطعيت دارند.

• هيچ عيبى ندارد كه انسان اشتباه كند. درس گرفتن از اشتباهات چیزی است كه ما را مى سازد و می رساند.

• ميزان خوش بينى ما بستگى به این دارد كه مسايل را چطور براى خود توجيه مى كنيم. همیشه تفكر مثبت داشته باشيم.

• حتى لحظه را بايد غنيمت دانيم اگر از زمان حال استفاده کردیم مى توانيم قدرتى را كه هم اکنون دروجود ماست عملا مشاهده کنیم.

• اگر خواسته باشيم كارهاى فوق العاده را انجام دهيم .اول باید بالای ترس كه در درون ما است غالب شويم.

• شجاعت داشتن از فقدان و نبود ترس نيست بلکه از كنترول و تسلط بر ترس است.

• ذخایری دست ناخوردهء فراوانی ازاستعدادها در وجود ما نهفته است وظیفهء ما فقط به کارگرفتن ازآنهاست.

• زندگی کردن مثلی خلاص کردن یک بکس نمره داراست.هدف ما پیداکردن اعداد درست و ترتیب صحیح آنهاست تا بتوانیم به هدف خود برسیم.

• از افراد با تجربه درس بگیریم چون عمر آنقدر طولانی نیست که بتوانیم تمام موارد را خودمان تجربه کنیم.

ازین نکته ها استفاده کن،بار ها و بار ها آنها را تکرار کن تا به مقصود خود برسی.
جابر احمد”عبدالماجد”

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب