په قرآن کې دکلمو تکرار | په قرآن کې دریاضې معجزې

برسېره پر هغو معجزو چې تر اوسه مو وشمېرلې، دریاضی له نظره نوری معجزې هم په قرآن کې شته ، چې ډیرې بېلګې یی لیدل کېږی اوپه یو شمېر ویی پوهان پوه شوی. یوه له دغو بېلګوځنې دځینو مشخصوکلمو حیرانوونکی تکراردی چې په لاندې توګه یی یادونه کوو:
اوبه او بحر په قرآن کې

·        اووه آسمانونه په قرآن کې اووه ځلې یادشوی اودآسمانونو پیدایښت هم اووه ځلې یادشوی..
·        دورځې کلمه  (يوم) ۳۶۵ ځلې په مفرده توګه اود ورځوکلمه په جمعې ډول  (ايام)  ۳۰ ځلې یاده شوې . دمیاشتې کلمه دوولس ځلې یاده شوی .
·        دکرلوکلمه او دونې کلمه هریوه ۲۶ ځلې یاده شوې.
·        دمکافات کلمه ۱۱۷ ځلې اودبخښلوکلمه ۲۳۴ ځلې چې دمکافاتو دوه برابره کېږی یاده شوې.
·        دووایه کلمه اوووایی هریو ۳۳۲ ځلې یاده شوې.
·         ددنیا کلمه او آخرت کلمه هریوه  په مساوی ډول ۱۱۵ ځلې یاده شوې.
·        دشیطان کلمه اوملاییکه کلمه هریوه ۸۸ ځلې یاده شوې.
·         دایمان اوکفر کلمه هریوه ۲۵ ځلې یاده شوې.
·        د دوزخ او جنت کلمې هریوه ۷۷ ځلې یاده شوې.
·        دذکات اوبرکات کلمه هریوه ۳۲ ځلې یاده شوې.
·        دنیکو خلکو (ابرار) اوبدو(فجار) کلمې هریو درې درې ځلې یادې شوی.
·        د تاوده اوړی اوساړه ژمی کلمې هره یوه په مساوی توګه ۵ ځلې یادې شوی.
·        دخمراونشې کلمې هریوه ۶ ځلې یادې شوی.
·        دپوهېدواوروښنایی کلمې هریو په مساوی توګه ۴۹ وارې یادې شوی.
·        دوعظ اوژبې کلمې هریوه ۲۵ ځلې یادې شوی.
·        دسود اوفساد کلمې هریوه ۵۰ ځلې یادې شوی.
·        داجر اوفعل کلمې هریوه۱۰۷ ځلې یادې شوی.
·        دمحبت اواطاعت کلمې هریوه ۸۳ ځلې یادې شوی،
·        دتګلوری یا مسیر اوابداً کلمې هریوه ۲۸ ځلې یادې شوی.
·        دمصیبت اوشکر کلیمی هریوه ۷۵ ځلې یادې شوی.
·        دشمس اونور کلمې هریوه ۳۳ ځلې یادې شوی.
·        دلارښوونې کلمې اودرحمت کلمې په مساوی توګه هریوه ۷۹ ځلې یادې شوی.
·        دستونزو کلمه اودآرامښت کلمه هریوه ۱۳ ځلې یاده شوې.
·        دښځې اونر کلمه هریوه ۲۳ ځلې یادې شوې چې دواړه ۴۶ کېږی.
·        دنارینه (هګې) اودښځې (چر) هریو یواځې ۲۳ کروموزومه لری کله چې سره یوځای شی ۴۶ کروموزمه لری .
·        دخیانت اوخبیث کلمه هریوه ۱۶ ځلې یاده شوې.
·        دبشر اوانسان کلمه ۶۵ ځلې اودانسان دپراختیا پړاوونه هم ۶۵ کېږی . تراب یا خاوری ۱۷ ځلې، نطفه ۱۲ ځلې ،علق ۶ ځلې ، اولحم یا غوښه ۱۲ ځلې چې ټول ۶۵ ځلې کېږی یادشوی.
·        دصلوات یا لمانځه کلمه ۵ ځلې یاده شوې چې په شپه اوورځ کې پنځه ځلې لمونځ هم فرض دی.

دځمکې دوچې او اوبو انډول

د بر یا وچې کلمه  ۱۳ ځلې اوبحر ۳۲ ځلې یاده شوې چې ټول ۴۵ کېږی او که دهغو فیصدی وشمېرو  دځمکې ۲۸ اعشاریه ۸ په سلوکې  وچه ده او ۷۱اعشاریه ۱ په سلوکې اوبه دی، دحیرانتیا خبر داده چې په همدې انډول وچه اوسمندر دځمکې پرمخ شته.

په قرآن کې دابجدشمېرې

دعربی هریو توری یو حسابی ارزښت لری . یعنی هریو توری یوه شمېره څرګندوی اوپه دې توګه دتوریو له مخې محاسبې کېږی. دغې پوهې ته جمل حساب یا ابجد وایی: خلک له دغې پوهې نه په بېلابېلو ځایو کې ګټه اخلی چې یوه بېلګه یی دجفر پوهه ده.

۱          ۲          ۳          ۴          ۵          ۶          ۷          ۸          ۹
ا           ب         ج          د           ه           و           ز           ح          ط

۱۰        ۲۰        ۳۰        ۴۰        ۵۰        ۶۰        ۷۰        ۸۰        ۹۰
ى          ک         ل          م           ن          س         ع          ف         ص

۱۰۰      ۲۰۰      ۳۰۰      ۴۰۰      ۵۰۰      ۶۰۰      ۷۰۰      ۸۰۰      ۹۰۰
ق          ر           ش         ت         ث         خ          ذ           ض         ظ

۱۰۰۰
غ

جفر دوړاندوینې پوهه ده . پوهان دکلمو حسابی مانا تعبیروی . دابجد اوجفر په مېنځ کې توپیر دادی چې ابجد پیښ شوی حالت اواوسنی حالت ښکاروی اوجفر دراتلونکو پیښو احتمال بیانوی.

دغه علوم دقرآن کریم له نازلېدو سلګونه کاله وړاندې دخلکو په مېنځ کې رواج درلود. دعربو خلکو تاریخی پېښې دابجد په توریو لیکلی اودهرې پېښې نېټه یی ثبتوله اوبیا وروسته دعددی مانا په زیاتولو سره یی کولای شول نېټه ومومی.

+++++++++++++++++++++++++++++
که قرآنی ځینې آیتونه دابجد له نظره مطالعه کړو داسې رقمونه موترسترګو کېږی چې د آیت له موضوع سره اړیکه لری . کله پوهېږو یوه پېښه سمه په هغه وخت کې شوې چې دابجد له لاری له قرآنه استنباط شوې پوهیږو چې دا دیوه رمز په شانې پېښې ته یوه اشاره ده. (والله اعلم). په کال ۱۹۶۹ میلادې کې دسپوږمۍ په کرې باندې دپل اېښېدوپه هکله قرآن کې داسې راغلی:

هغه ګړۍ نږدې شوه اومیاشت شق شوه (القمر ۱).

په عربی کې دانشقاق کلمه دسوری کیدو، شق کیدو،دیوشی دلوړیدو لامل، دځمکې کیندل اوکولبه کولو په مانا ده.
بیا مو ځمکه شق کړه اوله هغه نه مو حبوبات راشنه کړل. (عبس ۲۶-۲۷).

وینو چې انشقاق  دشق کولو یادځمکې د څیرلواوکولبه کولو په مانا هم کارول شوې ده. ددې موضوع په پام کې نیولو سره د “الشق القمر” موضوع کولای شی په کال ۱۹۶۹ کې دسپوږمۍ په کرې باندې دښکته کیدو اودسپوږمۍ په خاوره باندې څېړنوته اشاره وی.  (والله اعلم).
په زړه پورې داده چې دابجد له نظره په دې موضوع کې هم ۱۹۶۹ آیت لاسته راځی.
پام باید وکړو چې دابجد په طریقه کې ډیر بې ارتباطه رقمونه هم لاسته راتلای شی. اودمناسبو رقمونو موندل ډیر لږ دی خو بیاهم له دغه آیت نه لاسته راغلی عدد ډیره عالی پایله په لاس راکوی.

په کال   ۱۹۶۹ کې امریکایی خلاوهونکو دسپوږمۍ کره په بېلابیلو وسایلو کینلې وه اوخاوره یی دڅېړلو لپاره ځمکې ته رواړې وه.

داهم باید روښانه کړو چې دسپوږمۍ شق کول زموږ دپیغمبر حضرت محمد(ص) معجزه هم وه. خلکو له رسول الله (ص) وغوښتل څوچې یوه معجزه دوی ته وروښیی څو چې دوی ایمان راوړی، محمد(ص)    دګوتې په اشاره سپوږمۍ دوه ټوټې کړه اودهغه په مینځ کې دحرم دغره دوه څوکې لیدل کېدې (بخاری). له دې آیت نه منظور د رسول اکرم(ص) معجزه هم کیدلاشی . خوداچې قرآن داسې یو کتاب دی چې په ټولو زمانو پورې اړه لری نو ځکه په عین وخت کې دسپوږمۍ پرکرې څېړنو ته هم کې اشاره کیدلای شی.

ا ل س ا ع ه و ا ن ش ق ا ل ق م ر
1 30 60 1 70 400 6 1 50 300 100 1 30 100 40 200

ددې عددونو ټولګه ۱۳۹۰ کېږی او۱۳۹۰سپوږمېز هجری  کال برابر ؤ له ۱۹۶۹ میلادی کال سره.

محمد شفیق حقپال

your ads

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribeترنم یوتیوب چینل

نوې ویدیو هره ورځ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ
wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب