نصاب درسي کتابونه

كتب نصاب تعليمى وزارت معارف افغانستان

كتب نصاب تعليمى وزارت معارف افغانستان

صنف اولصنف دوهمصنف سومصنف چهارمصنف پنجمصنف ششم
علوم دینی حعلوم دینی ححسن خطهنررسامیپشتوعلوم دینی ح
علوم دینی جعلوم دینی جدریقرآن کریمدریعلوم دینی ج
ریاضیدریعلوم دینی حانگلیسیقرآن کریمقرآن کریم
مهارت هاریاضیعلوم دینی جپشتواجتماعیاتریاضی
هنررسامیهنررسامیهنررسامیاجتماعیاتعلوم دینی حپشتو
حسن خطمهارت هامهارت هاحسن خطعلوم دینی جهنررسامی
دریحسن خطریاضیدریساینسساینس
قرآن کریمقرآن کریمقرآن کریمعلوم دینی حریاضیدری
علوم دینی جهنررسامیاجتماعیات
ریاضیحسن خطحسن خط

 

صنف هفتمصنف هشتمصنف نهمصنف دهمصنف یازدهمصنف دوازدهم
عربیریاضیریاضیتفسیرتفسير شريفعلوم دینی
م. مدنیعربیعربیبيولوژيبيولوژيجعفری
حرفهبیالوژیوطندوستیكيمياكيمياپشتو
هنررسامیپشتوبیالوژیكمپيوتركمپيوتر دری
بیالوژیجغرافیهپشتوفرهنگفرهنگتاریخ
پشتوم. مدنیجغرافیهدريدريجغرافیه
جغرافیهعلوم دینی حم. مدنیجغرافيهجغرافيهریاضی
علوم دینی حجعفریعلوم دینی حجيولوژيتعليمات اسلاميبیالوژی
جعفریتاریخجعفریتعليمات اسلاميجعفریفزیک
ریاضیهنررسامیتاریخجعفریتاريخکیمیا
تجویدتجویدهنررسامیتاريخرياضيمعلومات مدنی
تاریخحرفهتجویدرياضيپشتوفرهنګ
فزیکفزیکحرفهپشتوفزيكکمپیوتر
کیمیاکیمیافزیکفزيكمعلومات مدني
لسان دریلسان دریکیمیامعلومات مدنی
وطندوستیوطندوستیلسان دری

 

 

Tags

wasiweb Team

لیکوونکي : د وسیع ویب لیکوالي ټیم

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
error:
Close
Close