آيا از نيرنگ هاي دعوتگران مسيحيت آگاه هستيد؟

هدف اين رهنما بهبود بخشيدن آگاهی در مورد تاکتيک ها ی که بعضی گروپ ها و حلقات مذهبی به خصوص مبلغين مسيحت در مقابل مسلمانان بکار می برند، می باشد.

نيرنگ های مبلغين مسيحيت چه به شکل فردی و يا گروهی، يکسان نيستند. اما بعضی رهنمایی های اساسی که در ذيل شرح داده شده، ميتواند در معامله با آنها موثر واقع شود.

توطئه نهفته:

بعضی از مبلغين می خواهند که يک فضای سازگار را در قسمت مطلب خود انکشاف دهند بدون اينکه علايق و اهداف مذهبی شانرا فاش سازند. بطور مثال بخاطراينکه بشکل نهفته فعاليت کنند، مبلغين مسيحيت توسط بزرگان شان تدريس می شوند که از استعمال کلمات (عيسی) و يا (ناجی) و يا (تعميد دادن) ابا ورزند.

اگر در قسمت عقايد شخص بيگانه يی که با شما هم صحبت می شود، نمی دانيد، مستقيما از او در قسمت عقيده و مقصد اش بپرسيد. البته در مورد هر گونه جواب غير مستقيم مشکوک و مظنون باشيد و بدانيد که آنها هميشه از ارايه يک جواب درست خود داری خواهند کرد.

بياد داشته باشيد که اين افراد علاقمند گفتگو و مباحثه نيستند. و يا می خواهند در گفتار شان (ارتباط مسلمان و انگليس) را بهبود بخشند. مگر اکثراٌ بشکل (پنهان و وظيفه با مزد) می خواهند عيسويت را بفروش برسانند.

بوجود آوردن فضای شک و ترديد:

مبلغين مسيحيت وقتيکه با يک مسلمان در قسمت مذهب صحبت می کنند، کوشش می کنند که از شما سوالهای را بپرسند که شما جواب ارايه کرده نتوانيد و مجبور شويد که در پاسخ (نمی دانم) بگوييد. تا بدينوسيله بر تری خود را بالای شما در مسايل مذهبی برقرار نمايند. آنها را اجازه ندهيد که موفق شوند تا در دل های شما وسوسه و اظطراب را ايجاد کنند.

به ياد داشته باشيد که داعيين عسيويت عقايد اسلامی را آموخته اند، فقط و فقط بمنظور اينکه عيسويت را بالای مسلمانها بفروش برسانند. قلب های شان قفل و مهر شده است و ديگر علاقمند در جستجوی حقيقت نيستند. همچنان بياد داشته باشيد! که ايشان بخاطر تبادل افکار با شما صحبت نمی کنند، مگر آنها می خواهند در اذهان شما شک و ترديد بی حد زياد خلق کنند تا شما را از عقيده يی تان بدور بکشانند. لازم است بدون کدام احساس ناراحتی به گفتگو خود با آن اشخاص خاتمه داده و کنار رويد.

اگر می خواهيد بيشتر در مورد قرآن بدانيد و بياموزيد، از شخصيکه اهداف نهفته ندارد، بياموزيد.

به ياد داشته باشيد که بسياری ازين سوالها و ارتباطات ايکه آنها به منظور فروش عيسيويت ارايه می کنند، چندين بار توسط برادران مسلمان آگاه و عالم پاسخ داده شده و بالای شان خط بطلان کشيده شده است. اگر اينها حقيقتاٌ علاقمند گفتگو باشند، البته با بزرگان و علمای انجمن های مربوطه گفتگو مينمودند تا يک فضای مشترک بوجود می آمد که به آن وسيله ايشان از موقف مسلمانان پی ميبردند و ما هم از سوء تفاهم ايشان در باره اسلام آگاه ميشديم. اما هر چند می بينيم ايشان اکثراَ و مکرراَ با همان پرسش های فريب آميز بر مسلمانان ناخود آگاه يورش ميبرند. از خود بپرسيد که اينها آرزومند نائل شدن چه هدف ميباشند؟

بر حال ممکن است بعضی از شما به منازعات ايشان گوش دهد، برای آموختن پاسخ اسلامی در مقابل ادعاء آنها و برای آماده گی بهتر و توانايی بيشتر برای رد دروغ های آنها.

همچنان بخاطر بايد داشت که بعضی از داعيين مسيحيت به مناطق مسلمان نشين انگلستان و ديگر کشور ها رفته و در آنجا اسلام را به دقت مطالعه ميکنند، و آموزش حرفه ای تبليغ عيسيويت را بر عليه اسلام فرا ميگيرند. در قدم اول مسلمان های را که از علم دين بی بهره باشند هدف دسيسه شوم خود قرار ميدهند. همچنان آنهايراکه به نوع از انواع سردچار روزگار باشند و يا فاقدامتيازات مادی بوده و يا کدام نيازمندی ديگری داشته باشند مورد هدف قرار داده و از موقف ضعيف آنها سوء استفاده مينمايند.

در معامله با اين چنين اشخاص که ساکن در اعماق تاريکی ها بوده و در بطن جهالت زيست مينمايند، مواظب نقاط ذيل باشيد :

فريب:

در مرحله اول مبلغ عيسويت هدف نهای خود را آشکارا نميگرداند. او برای شما خواهد گفت که خودش (و يا يک دوست عيسوی و يا کدام شناخته اش) يک زمانی مسلمان بوده و يا تعليمات اسلامی کامل و قابل اطمينان داشته و يا در يک محيط اسلامی بزرگ شده و همچون مثال های ديگر. البته هميشه اين قصه ها دروغ خواهند بود. اجازه ندهيد که شما را فريب دهد. هدف اصلی او از اين صحبت ها گرايش شما به جانب عيسويت و ترک اسلام است.

پيام نهفته اش که به شما می خواهد انتقال دهد اينست که با وجود آنکه از تمام انتقادات و اعتراضات مسلمان ها مانند (عيسی فرزند خدا نيست، انجيل توسط انسانها دست خورده است وغيره) با خبر است و بر اين انتقادات غلبه علمی حاصل کرده و سرانجام به دين خود استوار مانده است. به شخص مورد هدف خود چنين وانمود ميکند که لهذا ضرورتی نيست که روی اين اعتراضات بحث و تحقيق صورت گيرد. برای جلب اعتماد، او از تربيت و پرورش اسلامی که بهره مند شده مثال های بيان خواهد کرد. در حقيقت خاطرات او دروغ های رهبری شده و ثمره ای مشق و تمرين و آموزَش حرفه ای میباشد. او برای شمااظهار خواهد کرد که از تمام اعتراضات و دلايل اسلامی با خبر است و در جريان صحبت برای شما نشان خواهد داد که اين اعتراضات چقدر ناقص ميباشند. اما يقين داشته باشيد که او هر گز بيانگر موقف واقعی اسلام نبوده و هرچه از اعتراضات و دلايل اسلامی روايت کند همه آنها آلوده با دروغ است، و از کتاب های تدريس و تبليغ عيسويت و جذب مسلمان ها به دين عيسويت ميباشد. بر شما واجب است که موقف اسلامی را از علماء کرام اسلام و منابع اسلامی در يابيد – نه از يک مبلغ عيسوی.

سوء استفاده از مفهوم اينکه ” هر مردم خوب و بد دارد”:

برای بر قرار کردن روابط دوستانه با یک مسلمان، مبلغ عيسوی از عيسويان “خوب” تعريف ميکند که گويا آنها مسلمان ها را دوست دارند و به دين اسلام احترام قايل ميباشند. حتا با مسلمانها ابراز همدردی کرده و مثال های در این زمينه بيان ميکند. و به عين منوال، از عيسوی های “بد” سخن می زند که از مسلمانان متنفر بوده و آنهارا تحت تعقيب قرار می دهند. او اين فرقه را تقبيح می نمايد تا بتواند جذب علاقه اشخاص را نمايد که ساده لوح بوده و معلومات کافی در قسمت تاريخچه و تعصب عيسويت ندارند. اين چنين افراد خوش باور در قضاوت مبلغ عيسوی احساس خوش بينی کرده و او را دوست مخلص خود ميپندارند. متوجه باش! به انگيزه های پليد و شيطانی که در پی این دوستی ها و این مردم “خوب” نهفته است.

چه کسی عقيده به فرزند خدا دارد؟

مبلغ مسيحيت در ابتداء صحبت از عقيده براينکه عيسی، مسيح است (یعنی نجات دهنده – همانطور که مسلمانان عقيده دارند که او سر آنجام بر ميگردد) سخن می زند. بسياری از مسلمانان تا مدت زياد از عقيده اصلی اين مبلغ پی نمی برند تا بعد از پيوستن به یک گروهی رفاقت با عيسويان – و آن عقيده اصلی و تنفر انگيز اينست که عيسی (نعوذ بالله) خدا است. سخن زدن در مورد (مسيح) و (فرزند خدا) فقط پرده اندازی روی همان عقيده فاسد و بی بنياد است که تهداب عيسويت را تشکيل می دهد.

تثبيت و يا تمسخر؟

شما متاثر و متحير نگرديد به اينکه مسيحين اظهار ميکنند که 50 تا 100 يا 300 ثبوت در تثبيت ادعا شان در مورد عيسی عليه السلام دارند. چنانچه علماء اسلام ثبوت بالای ثبوت نشان می دهند که همه دلايل عيسويان بی معنا اند. مبلغ عيسويت شمار دقيق اين دلايل شانرا پنهان می کند. چنانچه می گويد: “خوب! ما بسيار دلايل ديگری داريم، چه پروا می کند که يک تعداد آنرا رد کنيد. او می خواهد با شما “اختلاف نظر” را درين قسمت بسگلاند. او همچنان می گويد: “خوب! حتی اگر نصفی از دلايل ما چيزی را ثابت نسازد، ما هنوز 25 ، 50 يا 150 دليل ديگر داريم.

بياد داشته باشيد که تمام دلايل شان غير قابل دفاع تثبيت شده است. همچنان بخاطر داشته باشيد که يک موضوع ناقص ارزش 50 در صد يا 25 در صد و يا حتی 10 در صد يک مطلب خوب را ندارد. اين کاملا بی ارزش است. در فورمول ساده رياضی چنين توضيح شده می تواند:

50×0 = 0, 100×0 = 0, 300×0 = 0

دليل های دايره وی:

بسيار معمولاٌ دليل و برهان که عيسوی ها از آن استفاده ميکنند مقيد به اين شرط ميباشد که در مرتبه اول شما عقيده داشته باشيد به چيزی که آنها ميخواهند آنرا ثابت کنند. در مورد اينطور دليل ميتوان گفت که آن در حقيقت نه دليل است و نه چيزی را ثابت ميکند. به عباره ديگر – اگر شما به آن چيزی که ما پيشنهاد کرده ایم يقين نداريد، پس هيچ دليلی شما را قناعت داده نميتواند. برای عقل سليم این دليل شده نمیتواند.

ترجمه غلط:

از ترجمه يی غلط قران کريم که یک مشکل خطرناک بشمار ميرود آگاه باشيد. شخصی که به لسان عربی آشنايی نداشته باشد، امکان دارد که مبلغيين مسيحيت او را وادار به قبول ترجمه غلط نمايند، در آيت قران کریم چنان تاب و بيچ داده اند که در اصل آن هرگز چنين معنی موجود نبوده است. مشوره ما اين است، که اگر شما خود نمی توانيد از صحت ترجمه شان بررسی درست نماييد پس به يک شخصی مورد اعتماد و دانسته مراجعه کنيد که بتواند با شما همکاری کند. بياد داشته باشيد که مسلمان های ادوار قبلی که در زبان عربی صلاحيت بهتر و بیشتر داشتند، رد دلايل عيسويت بريشان هرگز کدام مشکل بزرگ نبود، زیرا آنها از لسان عربی و علم دين بهره مند بودند. بر علاوه بياد داشته باشيد که قران کرِيم که قران کريم توسط مسيحين در تواريخ متعدد از قرون شانزده الی هجده به اين طرف ترجمه شده که يگانه هدف آن صدمه زدن و بی اعتبار ساختن اسلام ميباشد.

اين را هم بخاطر داشته باشيد که در هر ترجمه و تفسير قران کريم حتماٌ غلطی ها و کوتاهی ها و نقصاناتی موجود خواهد بود؛ با مقايسه به زبان اصلی (عربی) آن. قران کريم کلام مستقيم خداوند متعال است و از طريق حضرت محمد صلی الله عليه و سلم به دسترس بشريت – بدون کم و کاست و بدون اضافه شدن چيزی در آن – قرار گرفته است. هيچ ترجمه ای نميتواند که جانشين متن اصلی آن گردد. ترجمه و تفاسير قران کريم برای نوآموزان قران کريم يک وسيله سودمند است، اما آموزش لسان عربی در اين زمينه اهميت شديد دارد.

ما، کسانيکه را که می خواهند در مورد اسلام مطالعه کنند و بياموزند سريعا تشويق می کنيم که يک نسخه يی از قران کريم را که دارايی شرايط ذيل باشد، هديه نمايند.

•  همرا ه با تفسير باشد.

•  متيقن باشْيد که تفسير اش بشکل علمی (بطور مثال دارايی مراجع به دلايل پيش شده و مراجع به حديث و سنت وغيره.) صورت گرفته باشد.

نقل قول خارج از متن:

مبلغ عيسوی اکثراٌ يک آيت را برای شما نقل قول خواهد کند که هيچ ارتباطی به متن و مضمون نداشته باشد. وقتيکه همان سوره که اين ايت شامل آن است بطور کامل خوانده شود، به واضحت معلوم میشود که هيچ حمايه يی از گفته ها و موقف او نمی کند. بسياری تاکتيک های داعيين عيسويت که در فروش عقايد شان از آن کار ميگيرند، شباهت زيادی به بازر تيزی فروشنده های دغلباز و قسم خور دارد. از اين روش ايشان نکته نقاط قابل توجه ذيل استنباط می گردد:

چرا يک شخص عقيده و مذهب خود را به اين شکل فريب آميز و ذليلانه تبليغ می کند؟ جواب آن اينست: که او ميداند که فروش يک جنس کم اصل و خراب مشکل است و تا اينکه بی ارزشی آنرا پنهان نکند و از راه دروغ و نيرگ پيش نيايد, نميتواند مشتری را فريب دهد.

آيا خداوند کمک نمی کند کسی را که در جستجوی يافتن راه حق باشد؟

چرا مسلمانان را هدف قرار ميدهند؟ با در نظر داشت اينکه جوامع عيسوی از هر معيار که ببينيد مبتلاء به ورشکست معنوی و اخلاقی بوده و مسلمانان سرشار دولت ايمان استند. اين مبلغين تمام در های حق و انصاف را بروی خود مسدود یافته اند، اما کينه، لج، بخل، و نفرت که در مقابل مسلمانان دارند آنها را وادار ميکند به انتخاب و عمل به زشت ترين روش ها.

اگر شما واقعا علاقمند مذهب و عقيده ايد چرا نزد يک شخصی که معلوما ت کافی در قسمت اسلام دارد نمی رويد، به عوض اينکه مسلمانان بی تجربه ، ضعيف و بی دفاع را هدف سوالها ابليسانه خود قرار دهيد. باوجود اينکه پاسخ و رد آن سوال های خود را بار ها از منابع موثق اسلامی دریافته ايد.

استهزا و تمسخر:

شمار زيادی از نشرات که بزبان ساده و روان انگليسی توسط مسلمان ها در مورد توضيح اسلام نوشته شده است ، وجود دارد. اما شما به کتاب خانه های عامه برويد و ببينيد که يک قسمت زياد اين نشرات که در دسترس مردم قرار داده شده توسط مستشرقين و مبلغين عيسويت نوشته شده است.

شما چه فکر می کنيد که چه انگيزه يی باعث می شود که يک شخص کتابی در قسمت يک مضمونی می نويسد که به آن ايمان ندارد و آن مضمون قبلاٌ درکتاب های زيادی مورد بحث قرار گرفته است؟

بخاطر داشته باشيد! ترجمه قران کريم که توسط مسيحين – فقط بخاطر بد نام ساختن اسلام انجام گرفته، نمونه يی از چنين اعمال زشت شان می باشد.

جنگ های صليبی :

همه را بشمول زنان و اطفال بی دفاع وهر کسيکه در مسير راه شان قرار گرفت، قتل کردند. البته با گذشت چندين صد سال اين جنگجويان صليبی در روش خود بهبود بخشيده اند، حالا فقط يک تعدادی از زنان را می کشند و با متباقی آنان زنا می کنند. قرن بيستم شاهد” تصفيه کاری های نژادی ” که در عوض (جنگ های صليبی) بکار برده می شود، می باشد. در سال 1996 يکی از مصدومين خوردسال عبارت بوده از يک دخترک 4 ماهه در بوسنيا که با آن زنا صورت گرفته است.

دو انگشت بسياری از زنان و و اطفال توسط سرب ها قطع گرديده است تا يادبودی از (تثليث) باقی بماند.

راه حل:

در حاليکه ما مسلمانان همه به اين عقيده هستيم که قران کلام خداوند جل جلاله است و ميخواهيم ساير بشريت آنرا بپذيرد ليکن به اين هم عقيده دارِيم که خداوند خودش آزادی مذهبی را داده است و به آن احترام می گذاريم. با در نظر داشت چنين عقيده يی ما همه، از آنهاييکه غير مسلم هستند می خواهيم که قلب و فکر خود را با دانستن اينکه اسلام چه و چطور است، منور سازند. اميدوارِيم که مسلمانها، مسيحين ، و يهودی ها راه های را دريابند که بصورت مشترک بد اخلاقی، وحشت، تنفر، مرض، فقر و بی عدالتی را از بين ببرند و در زمين صلح و امنيت را شايع سازند.

اميدوارِيم که مسلمانها، مسيحين ، و يهودی ها راه های را دريابند که بصورت مشترک در آوردن صلح و امنيت در زمين موفق شوند با ازبين بردن بد اخلاقی ، وحشت، تنفر، مرض، فقر و بی عدالتی.

مسلمانها از فرصت درک ، تفاهم و مذاکره با مذاهب ديگر استقبال گرم ميکنند. برعلاوه، مااعتراضی بالای گروپ های ديگر نداريم که نظريات و عقايد خود را با آنانيکه علاقمند آن نظريات باشند، توضيح بدهند. مگر اين غير قابل قبول است که داعيين عيسويت مذاهب ديگر را تحقير نمايند و از روش های فريب کارانه استفاده نموده وبه اذيت اجتماع بپردازند. مثال اين روش آنها مانند آن فروشنده است که مستچر به فروش مواد بی ارزش شده و برای اجرای اين ماموريت به او آموزش حرفه داده شده که شامل بر دروغ و نيرنگ است.

استفاده از منابع مناسب:

تعدادی زيادی از مسلمانان وقت خود را در مطالعه در مورد اسلام صرف می کنند تا راه يی را برای رسيدن به نور حقيقی در يابند. لهذا اين ها با روش گمراه کننده داعيين عيسويت ممکن است آشنا نباشند. اگر شما ضرورت به مشوره يی در مورد همچو مشکلات داريد، لطفاٌ با آنانيکه از شيوء رفتار اين عيسوی ها با خبرند و ميدانند که با آنها از کدام سلوک پيش آيند ، در تماس شويد.

 

your ads

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribeترنم یوتیوب چینل

نوې ویدیو هره ورځ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب