لنډې کیسې

پښتو لنډۍ

پښتو لنډۍ ۱۹- پیل په پ

پر چپرکټ راسره کېنه ~ پر صراحي غاړه مې واچوه لاسونه پرچلم دوې سکروټې کېږده ~ لکه دوې بنې پۀ سيالۍ خولۀ ورکوينه پرچلم راغله کش يې ورکړ ~ لۀ جنجالي پېزوان يې شنې لوخړې ځينه پرچمن ستادراتلوغږ دی ~…

Read More »
اسلامي کیسې

د کار کره توب

هغه تيلفون خانې ته ورغی او غوښتل یې یو چاته زنګ وکړي، د ټلیفون تڼیو او غوږي ته یې لاس نه رسیدی، په یوه صندوق ورته ودریدی، د یو چا نمبر یې ووهل او خبرې یې پیل کړې. د تيلفون…

Read More »
Back to top button
error: