فزیک

 • فزیک

  د اندازه ګیري واحدونو بدلول

  Standard Units:  1cm = 10mm 1meter = 100cm 1Km = 1000meter 1kg = 1000grams 1gram= 1000milligram(mg) 1Quintal = 100Kg 1Metric ton = 1000Kg 1Pound = 454gm 1litre = 1000ml 1kilo litre=1000litres 1Gallon

  Read More »
 • فزیک

  Measurement Units Conversion

  Standard Units:   1cm = 10mm1meter = 100cm1Km = 1000meter1kg = 1000grams1gram= 1000milligram(mg)1Quintal = 100Kg1Metric ton = 1000Kg1Pound = 454gm1litre = 1000ml1kilo litre=1000litres1Gallon = 3.79lit

  Read More »
 • اسلام او ساینس

  د فزيک په علم کې د مسلمانانو هڅې

  په منځني پيړۍ کې د فزيک يوازينې کتاب چې محققينو ترينه استفاده کوله د المناظر کتاب و چې د ابن هيثم له خوا ليکل شوي و چې د نور په باره د فزيک يو جامع کتاب ده. دا کتاب په اصل کې اوه جلده لري چې لاتينې ژب

  Read More »
 • فزیک

  د کمیت او کیفیت قانون

  دکمیت اوکیفیت قانون: کمیت څه ته وایي؟ یاکمیت څه شی دی؟ کمیت یانې څومره والی،څووالی. مثلن(مثلاً): په کڅوړه کې څودانې مڼې شته؟ څوافغا نۍ لرې؟ څوکتابونه دې ولوستل؟ څودانې غوزان دې وخوړل؟ اوس اوس په افغان

  Read More »
 • فزیک

  د منشور اغیز او د رڼا (نور) ماتیدل (انکسار)

  رڼا هغه وړانګې ده چې له یوه سرچینې څخه راځي . د بېلګې په توګه ،لمر د رڼا لویه سرچینه ده.د لمر وړانګه سپینه ده. سپینه وړانګه چې موږ ګورو له رنګه وړانګو څخه جوړه شوي ده. د سپین نور تجزیه او له هغه څخه ح

  Read More »
 • فزیک

  سرعت، وخت او شتاب

  شتاب او سرعت سرعت تعریف: د وخت په واحد کې وهل شوی فاصلې (لارې) ته سرعت وايي. مونږ کولی شو د موټرو ځغلونې سیالې د مثال په توګه وکاروو. موټرونه بايد مساوي فاصلې ووهي. د معلومولو لپاره چې له دوه موټرو څخ

  Read More »
 • جغرافیه

  انرژي څه شی دی؟

  هغه لامل چې وسیلې پکار واچوي، دشیانو د حرکت سبب شي او یا هغوي بدلون ورکړي د انرژي په نامه یادېږي. د انرژۍ قانون: انرژي نه رامنځته کېږی او  له منځه نه ځي. نو کله چې تاسو انرژي کاروئ ، انرژی له منځه نه

  Read More »
 • فزیک

  اتوم او مالیکول

  اتوم د یوه عنصر هغه کوچنۍ ذره ده چې د همغه عنصر ټول خواص ولري. ټول مواد د اتوم په نوم لکه کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. هغه ذري چې د برېښنایي مثبت چارچ (+) لري د پروتون په نامه یادېږي او هغه ذري چې د برې

  Read More »
 • جغرافیه

  تندر څه شی دی؟

   تندر او بریښنا تندر د هغې فضا له چټکې پراختیا څخه رامنځته کیږي چې د بریښنا له پړک څخه را چاپیره ده. له وریځو تر یوې نږدې ونې او یا بامه د تندر بریښنا د ثانیې په څو زرمه برخه رسیږي. ویل کیږي چې د تندر

  Read More »
 • فزیک

  د هوا حالات

  هوا څه شی دی؟ • زمونږ په شاوخوا هوا ، آب هوا سره تړاو لري. • اتموسفیر یوه ګازلرونکې کره ده چې د ځمکې د کرې شاوخویې نیولي ده. • څلور اصلي طبیعي پدیدې ده چې پر هوا باندې اغیزه کوي.  باد، وریځې ، اورښت ،

  Read More »
 • فزیک

  ورېځ‌ څه ته وايي؟

  هوا څه شی دی؟ • زمونږ په شاوخوا هوا ، آب هوا سره تړاو لري. • اتموسفیر یوه ګازلرونکې کره ده چې د ځمکې د کرې شاوخویې نیولي ده. • څلور اصلي طبیعي پدیدې ده چې پر هوا باندې اغیزه کوي.  باد، وریځې ، اورښت ،

  Read More »
Back to top button
واسع ویب