صفرا

علوم او فنون

د صفراوي ډبرو تصنیف او وقعوعات

مخکینۍ برخې ۲-۵ د صفراوی ډبرو تصنیف: د صفراوی کڅوړی تیږی کیدای شی یوه او یا هم ډیری وی کوچنی او یا هم لوی وی او یا هم کیدای شی چی د رنګ، اندازی، شکل او جوړښت له مخی سره…

Read More »
علوم او فنون

د صفراوي کڅوړې اروا، لمفاتک،فزیولوژي،جوړښت او ډبرې

تیره برخه ۳-۲ د صفراوی کڅوړی اروا: صفراوی کڅوړه د ښی کبدی شریان یوی شعبی پواسطه چی سیستیک شریان نومیږی اروا کیږی چی د مشترک کبدی قنات شاته موقعیت نیسی خو ځینی مهال یو اضافی شریان موجود وی چی ګشتروډینل…

Read More »
Back to top button
error: