د افغان زدکړیالانو ټولنه سوډان

افغان زدکړیالانو پیژندلیکونه

د افغان زدکړیالانو ​ټولنې غړي

7/10

نوم: وسیع الله احمدزاده

ولد: زرخان احمدزاده

ولایت: کاپيسا

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی: طب معالجوي لومړی کال

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې مشر

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

9.5/10

نوم: محبوب الله محبوب

ولایت: کابل

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی:ژورنالیزم پوهنځی – ماستري

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې مرستیال

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

7/10

نوم: نصرت الله عمري

ولایت: کاپيسا

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی: کمپیوټر ساینس

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې فرهنګي مسوول

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

7/10

نوم: زړګی ګلابزی

ولایت: ننګرهار

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی: حقوق

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې رسنیز مسوول

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

7/10

نوم: انس خان

ولایت: ننګرهار

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی: حقوق

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې مالي مسوول

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

7/10

نوم: وسیع الله احمدزاده

ولد: زرخان احمدزاده

ولایت: کاپيسا

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی: طب معالجوي لومړی کال

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې مشر

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

9.5/10

نوم: محبوب الله محبوب

ولایت: کابل

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی:ژورنالیزم پوهنځی – ماستري

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې مرستیال

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

7/10

نوم: نصرت الله عمري

ولایت: کاپيسا

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی: کمپیوټر ساینس

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې فرهنګي مسوول

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

7/10

نوم: زړګی ګلابزی

ولایت: ننګرهار

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی: حقوق

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې رسنیز مسوول

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

7/10

نوم: انس خان

ولایت: ننګرهار

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی: حقوق

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې مالي مسوول

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

7/10

نوم: وسیع الله احمدزاده

ولد: زرخان احمدزاده

ولایت: کاپيسا

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی: طب معالجوي لومړی کال

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې مشر

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

9.5/10

نوم: محبوب الله محبوب

ولایت: کابل

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی:ژورنالیزم پوهنځی – ماستري

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې مرستیال

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

7/10

نوم: نصرت الله عمري

ولایت: کاپيسا

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی: کمپیوټر ساینس

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې فرهنګي مسوول

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

7/10

نوم: زړګی ګلابزی

ولایت: ننګرهار

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی: حقوق

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې رسنیز مسوول

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

7/10

نوم: انس خان

ولایت: ننګرهار

پوهنتون: افریقیا نړیوال پوهنتون

پوهنځی: حقوق

په اړه نور معلومات

د افغان زدکړیالانو ټولنې مالي مسوول

د ۲۰۱۹ میلادي – تر اوسه

Back to top button
error: