موږ له تاسو سره مرسته کولای شو!
آیا غواړئ پخپله بلاګ یا ویبپاڼه ولرئ؟ موږ له تاسو سره مرسته کولای شو!
اړیکه
اعلانات
خپل تجارتي اعلانات دلته خپاره کړئ
اړیکه
Previous
Next
The legendary land of Khorasan

The following was written in Farsi (Persian) by Farhang Dost. This is the English translation. by Sohrab Balkhi For many years the tribal people have brainwashed us with the idea

General Information about Afghanistan

 Islamic Republic of Afghanistan Location: Southern Asia, north and west of Pakistan, east of Iran, south of Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan and west of China. Geographic coordinates: ۳۳ ۰۰ N,

له مینځه تللي فايلونه بېرته په لاس راوړئ

د کمپيوټري ستونزو له ډلې څخه يوه تر ټولو غټه ستونزه د Delete شوو فايلونو ده، يعنې هغه فايلونه چې د يوې تېروتنې له مخې يا هم قصدا له منځه تللي وي

هک څه شى دى او هکر څوک دى؟

په ساده او روانه ژبه د هغه تعبير… په ټوليزه توګه هغه کسان چې د يوه کمپيوټر امنيتي سيسټم ورانوي، د اکاونټ يا سيسټم شفر ماتوي او غلا کوي هکر

donate
Back to top button
error: