اسلام و دیګر ادیانتبلیغ و دعوت

مبلغین و داعیان مسیحیت را چگونه بشناسسیم؟!

یاد آوری:

چند روز قبل اطلاع یافتیم که گروپ ها و حلقات خاص در رسانه های اجتماعی در صدد آن اند تا جوانان مسلمان اما بې خبر را از راه مستقیم منحرف و به مسیحیت سوق دهند،من وقتی گروپ های فسبوکی مبلغین مسیحیت را تعقیب نمودم دریافتم که آن ها برای بدست آوردن اهداف شان بسیار سخت می کوشند و در تلاش اند،در شهر کابل دور از چشمان مردم گروپ های مخفی وجود دارند که رسالت شان فقط و فقط به بی راهه کشاندن جوانان مسلمان است و بس،بدین وسیله تصمیم گرفتم تا بعضی از روش ها و طرز چگونگي برخورد با چنین افراد را بیان کنم تا باشد برای جوانان مفید واقع شده و در رسانه های اجتماعی چون فسبوک و غیره تحت تأثیر مبلغین مسیحیت قرار نه گیرند و خدای ناخواسته به مسیحیت روی نیاورند.از اینکه مقاله طولانی نشود و خواندن آن دشوار نه شود مفاهیم و موضوعات را توأم با راه حل آن در چند سطر خلاصه می کنیم امید است خسته نه شوید!

اول:

مبلغين مسيحيت وقتيکه با يک مسلمان در قسمت مذهب صحبت می کنند، کوشش می کنند که از شما سوالهای را بپرسند که شما جواب ارايه کرده نتوانيد و مجبور شويد که در پاسخ (نمی دانم) بگوييد. تا بدينوسيله بر تری خود را بالای شما در مسايل مذهبی برقرار نمايند. آنها را اجازه ندهيد که موفق شوند تا در دل های شما وسوسه و اظطراب را ايجاد کنند.همین  چند ماه قبل یک دوستم شکار همین توطئه شده بود که خوشبختانه از آن رهایی یافت.مبلغين مسيحيت توسط بزرگان شان تدريس می شوند که از استعمال کلمات (عيسی) و يا (ناجی) و يا (تعميد دادن) ابا ورزند.
اگر در قسمت عقايد شخص بيگانه يی که با شما هم صحبت می شود، نمی دانيد، مستقيما از او در قسمت عقيده و مقصد اش بپرسيد. البته در مورد هر گونه جواب غير مستقيم مشکوک و مظنون باشيد و بدانيد که آنها هميشه از ارايه يک جواب درست خود داری خواهند کرد.
بياد داشته باشيد که اين افراد علاقمند گفتگو و مباحثه نيستند. و يا می خواهند در گفتار شان (ارتباط مسلمان و انگليس) را بهبود بخشند. مگر اکثراٌ بشکل (پنهان و وظيفه با مزد) می خواهند عيسويت را بفروش برسانند.
دوم:

به ياد داشته باشيد که مبلغین مسیحیت عقايد اسلامی را آموخته اند، فقط و فقط به منظور اينکه عيسويت را بالای مسلمانها بفروش برسانند. قلب های شان قفل و مهر شده است و ديگر علاقمند در جستجوی حقيقت نيستند. همچنان بياد داشته باشيد! که ايشان بخاطر تبادل افکار با شما صحبت نمی کنند، مگر آنها می خواهند در اذهان شما شک و ترديد بی حد زياد خلق کنند تا شما را از عقيده يی تان بدور بکشانند. لازم است بدون کدام احساس ناراحتی به گفتگو خود با آن اشخاص خاتمه داده و کنار رويد.
اگر می خواهيد بيشتر در مورد قرآن بدانيد و بياموزيد، از شخصيکه اهداف نهفته ندارد، بياموزيد.

سوم:
به ياد داشته باشيد که بسياری ازين سوالها و ارتباطات ايکه آنها به منظور فروش عيسيويت ارايه می کنند، چندين بار توسط برادران مسلمان آگاه و عالم پاسخ داده شده و بالای شان خط بطلان کشيده شده است. اگر اينها حقيقتاٌ علاقمند گفتگو باشند، البته با بزرگان و علمای انجمن های مربوطه گفتگو مينمودند تا يک فضای مشترک بوجود می آمد که به آن وسيله ايشان از موقف مسلمانان پی ميبردند و ما هم از سوء تفاهم ايشان در باره اسلام آگاه ميشديم. اما هر چند می بينيم ايشان اکثراَ و مکرراَ با همان پرسش های فريب آميز بر مسلمانان ناخود آگاه يورش ميبرند. در رد همین انجیل موجود بارها علمای اسلام برخاسته اند و به دلایل علمی آنرا رد نموده اند اما دشمنان اسلام از اهداف شوم شان دست بردار نسیتند.همچنان بخاطر بايد داشت که بعضی از داعيين مسيحيت به مناطق مسلمان نشين انگلستان و ديگر کشور ها رفته و در آنجا اسلام را به دقت مطالعه ميکنند، و آموزش حرفه ای تبليغ عيسيويت را بر عليه اسلام فرا ميگيرند. در قدم اول مسلمان های را که از علم دين بی بهره باشند هدف دسيسه شوم خود قرار ميدهند. همچنان آنهايراکه به نوع از انواع سردچار روزگار باشند و يا فاقدامتيازات مادی بوده و يا کدام نيازمندی ديگری داشته باشند مورد هدف قرار داده و از موقف ضعيف آنها سوء استفاده مينمايند.

چهارم:

در مرحله اول مبلغ عيسويت هدف نهای خود را آشکارا نميگرداند. او برای شما خواهد گفت که خودش (و يا يک دوست عيسوی و يا کدام شناخته اش) يک زمانی مسلمان بوده و يا تعليمات اسلامی کامل و قابل اطمينان داشته و يا در يک محيط اسلامی بزرگ شده و همچون مثال های ديگر(که با شرایط موجود در کابل و سایر شهر های اسلامی نیز سازگاری دارد و یک دلیل شان نقد بر نبرد مؤمنان است که از آن بنام تروریسم یاد می کنند و بر تمام دین مقدس اسلام می تازند). البته هميشه اين قصه ها دروغ خواهند بود. اجازه ندهيد که شما را فريب دهد. هدف اصلی او از اين صحبت ها گرايش شما به جانب عيسويت و ترک اسلام است. پيام نهفته اش که به شما می خواهد انتقال دهد اينست که با وجود آنکه از تمام انتقادات و اعتراضات مسلمان ها مانند (عيسی فرزند خدا نيست، انجيل توسط انسانها دست خورده است وغيره) با خبر است و بر اين انتقادات غلبه علمی حاصل کرده و سرانجام به دين خود استوار مانده است. به شخص مورد هدف خود چنين وانمود ميکند که لهذا ضرورتی نيست که روی اين اعتراضات بحث و تحقيق صورت گيرد. برای جلب اعتماد، او از تربيت و پرورش اسلامی که بهره مند شده مثال های بيان خواهد کرد. در حقيقت خاطرات او دروغ های رهبری شده و ثمره ای مشق و تمرين و آموزَش حرفه ای میباشد. او برای شمااظهار خواهد کرد که از تمام اعتراضات و دلايل اسلامی با خبر است و در جريان صحبت برای شما نشان خواهد داد که اين اعتراضات چقدر ناقص ميباشند. اما يقين داشته باشيد که او هر گز بيانگر موقف واقعی اسلام نبوده و هرچه از اعتراضات و دلايل اسلامی روايت کند همه آنها آلوده با دروغ است، و از کتاب های تدريس و تبليغ عيسويت و جذب مسلمان ها به دين عيسويت ميباشد. بر شما واجب است که موقف اسلامی را از علماء کرام اسلام و منابع اسلامی در يابيد – نه از يک مبلغ عيسوی.
پنجم:

برای بر قرار کردن روابط دوستانه با یک مسلمان، مبلغ عيسوی از عيسويان “خوب” تعريف ميکند که گويا آنها مسلمان ها را دوست دارند و به دين اسلام احترام قايل ميباشند. حتا با مسلمانها ابراز همدردی کرده و مثال های در این زمينه بيان ميکند. و به عين منوال، از عيسوی های “بد” سخن می زند که از مسلمانان متنفر بوده و آنهارا تحت تعقيب قرار می دهند. او اين فرقه را تقبيح می نمايد تا بتواند جذب علاقه اشخاص را نمايد که ساده لوح بوده و معلومات کافی در قسمت تاريخچه و تعصب عيسويت ندارند. اين چنين افراد خوش باور در قضاوت مبلغ عيسوی احساس خوش بينی کرده و او را دوست مخلص خود ميپندارند. متوجه باش! به انگيزه های پليد و شيطانی که در پی این دوستی ها و این مردم “خوب” نهفته است.

ششم:
مبلغ مسيحيت در ابتداء صحبت از عقيده براينکه عيسی، مسيح است (یعنی نجات دهنده – همانطور که مسلمانان عقيده دارند که او سر آنجام بر ميگردد) سخن می زند. بسياری از مسلمانان تا مدت زياد از عقيده اصلی اين مبلغ پی نمی برند تا بعد از پيوستن به یک گروهی رفاقت با عيسويان – و آن عقيده اصلی و تنفر انگيز اينست که عيسی (نعوذ بالله) خدا است. سخن زدن در مورد (مسيح) و (فرزند خدا) فقط پرده اندازی روی همان عقيده فاسد و بی بنياد است که تهداب عيسويت را تشکيل می دهد.شما متاثر و متحير نگرديد به اينکه مسيحين اظهار ميکنند که ۵۰ تا ۱۰۰ يا ۳۰۰ ثبوت در تثبيت ادعا شان در مورد عيسی عليه السلام دارند. چنانچه علماء اسلام ثبوت بالای ثبوت نشان می دهند که همه دلايل عيسويان بی معنا اند. مبلغ عيسويت شمار دقيق اين دلايل شانرا پنهان می کند. چنانچه می گويد: “خوب! ما بسيار دلايل ديگری داريم، چه پروا می کند که يک تعداد آنرا رد کنيد. او می خواهد با شما “اختلاف نظر” را درين قسمت بسگلاند. او همچنان می گويد: “خوب! حتی اگر نصفی از دلايل ما چيزی را ثابت نسازد، ما هنوز ۲۵ ، ۵۰ يا ۱۵۰ دليل ديگر داريم.

هفتم:
بسيار معمولاٌ دليل و برهان که عيسوی ها از آن استفاده ميکنند مقيد به اين شرط ميباشد که در مرتبه اول شما عقيده داشته باشيد به چيزی که آنها ميخواهند آنرا ثابت کنند. در مورد اينطور دليل ميتوان گفت که آن در حقيقت نه دليل است و نه چيزی را ثابت ميکند. به عباره ديگر – اگر شما به آن چيزی که ما پيشنهاد کرده ایم يقين نداريد، پس هيچ دليلی شما را قناعت داده نميتواند. برای عقل سليم این دليل شده نمیتواند.

هشتم:

از ترجمه يی غلط قران کريم که یک مشکل خطرناک بشمار ميرود آگاه باشيد. شخصی که به لسان عربی آشنايی نداشته باشد، امکان دارد که مبلغيين مسيحيت او را وادار به قبول ترجمه غلط نمايند، در آيت قران کریم چنان تاب و پیچ داده اند که در اصل آن هرگز چنين معنی موجود نبوده است. مشوره ما اين است، که اگر شما خود نمی توانيد از صحت ترجمه شان بررسی درست نماييد پس به يک شخصی مورد اعتماد و دانسته مراجعه کنيد که بتواند با شما همکاری کند. بياد داشته باشيد که مسلمان های ادوار قبلی که در زبان عربی صلاحيت بهتر و بیشتر داشتند، رد دلايل عيسويت بريشان هرگز کدام مشکل بزرگ نبود، زیرا آنها از لسان عربی و علم دين بهره مند بودند. بر علاوه بياد داشته باشيد که قران کرِيم که قران کريم توسط مسيحين در تواريخ متعدد از قرون شانزده الی هجده به اين طرف ترجمه شده که يگانه هدف آن صدمه زدن و بی اعتبار ساختن اسلام ميباشد.
نهم:

اين را هم بخاطر داشته باشيد که در هر ترجمه و تفسير قران کريم حتماٌ غلطی ها و کوتاهی ها و نقصاناتی موجود خواهد بود؛ با مقايسه به زبان اصلی (عربی) آن. قران کريم کلام مستقيم خداوند متعال است و از طريق حضرت محمد صلی الله عليه و سلم به دسترس بشريت – بدون کم و کاست و بدون اضافه شدن چيزی در آن – قرار گرفته است. هيچ ترجمه ای نميتواند که جانشين متن اصلی آن گردد. ترجمه و تفاسير قران کريم برای نوآموزان قران کريم يک وسيله سودمند است، اما آموزش لسان عربی در اين زمينه اهميت شديد دارد. در اینزمینه باید با استادان و علمای برحق مشوره صورت گیرد.
دهم:

چرا يک شخص و یا یک عیسوی در کابل و دیگر نقاط جهان عقيده و مذهب خود را به اين شکل فريب آميز و ذليلانه تبليغ می کند؟ جواب آن اينست: که او ميداند که فروش يک جنس کم اصل و خراب مشکل است و تا اينکه بی ارزشی آنرا پنهان نکند و از راه دروغ و نيرگ پيش نيايد, نميتواند مشتری را فريب دهد.
آيا خداوند کمک نمی کند کسی را که در جستجوی يافتن راه حق باشد؟
چرا مسلمانان را هدف قرار ميدهند؟ با در نظر داشت اينکه جوامع عيسوی از هر معيار که ببينيد مبتلاء به ورشکست معنوی و اخلاقی بوده و مسلمانان سرشار دولت ايمان استند. اين مبلغين تمام در های حق و انصاف را بروی خود مسدود یافته اند، اما کينه، لج، بخل، و نفرت که در مقابل مسلمانان دارند آنها را وادار ميکند به انتخاب و عمل به زشت ترين روش ها.
اگر شما واقعا علاقمند مذهب و عقيده ايد چرا نزد يک شخصی که معلوما ت کافی در قسمت اسلام دارد نمی رويد، به عوض اينکه مسلمانان بی تجربه ، ضعيف و بی دفاع را هدف سوالها ابليسانه خود قرار دهيد. باوجود اينکه پاسخ و رد آن سوال های خود را بار ها از منابع موثق اسلامی دریافته ايد.؟

یازدهم:
شمار زيادی از نشرات که بزبان ساده و روان انگليسی توسط مسلمان ها در مورد توضيح اسلام نوشته شده است ، وجود دارد. اما شما به کتاب خانه های عامه برويد و ببينيد که يک قسمت زياد اين نشرات که در دسترس مردم قرار داده شده توسط مستشرقين و مبلغين عيسويت نوشته شده است.
شما چه فکر می کنيد که چه انگيزه يی باعث می شود که يک شخص کتابی در قسمت يک مضمونی می نويسد که به آن ايمان ندارد و آن مضمون قبلاٌ درکتاب های زيادی مورد بحث قرار گرفته است؟
بخاطر داشته باشيد! ترجمه قران کريم که توسط مسيحين – فقط بخاطر بد نام ساختن اسلام انجام گرفته، نمونه يی از چنين اعمال زشت شان می باشد و اینک حالا نرم افزارهای بنام آپلکېشن های اسلامی ایجاد کرده اند که تا باشد ازین طریق اذهان مسلمانان را مخشوش سازند پس ای جوانان و برادران اسلام!

آگاه باید که گروپ ها و صفحات خاص به نفع و جلب مسیحیت فعالیت می نمایند،وقتی با چنین افراد روبرو شدی یادت باشد که فورا از یک عالم ورزیده و مخلص مشوره بگیر و از علم و استعدادی که داری به نفع اسلام و برضد مسیحیت از آن استفاده کن.الله همه ی ما را از شر شیاطین انسی و جنی در حفظ خود داشته باشد.آمین.

نویسنده: ابن مبارک احمدزی

خبرتیا Advertisement safi foundation

wasiweb.com

wasiweb.com publisher team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

نظر تان را بنویسید

Back to top button
وسیع ویب
error: