عربي ژبې ګرامر

د عربي ژبې توري او د حرکت او سکون نښې

د عربي الفبا توري څو دي؟ عربي الفبا (الپ وبې) ۲۸ توري لري. او اصل عربي توري ئې په دغه (الپ و بې)کي لس دي. لکه:[ث؛ح؛ذ؛ص؛ض ؛ط؛ظ ؛ع؛ف؛ق؛] د عربي خوځښتي او حرکي علامې: عربي ژبه خوځښتي نښي لري، چي…

Read More »

په قرآني الفاظو کې د همزء د دلالتونو څيړنه

سريزه : همزه په عربې ژبه کې دهغو ټکو څخـه ده چې د عربی د ژبپوهنی عالمانو ورته د معاني توري وايي ، دغه توری پـه قرآني مصطلحاتو کې ډير زیات استعمال شوی ، او په ډيرو دقيقو معناګانو باندې…

Read More »
Back to top button
error: