عربي ژبې ګرامر

په قرآني الفاظو کې د همزء د دلالتونو څيړنه

سريزه : همزه په عربې ژبه کې دهغو ټکو څخـه ده چې د عربی د ژبپوهنی عالمانو ورته د معاني توري وايي ، دغه توری پـه قرآني مصطلحاتو کې ډير زیات استعمال شوی ، او په ډيرو دقيقو معناګانو باندې…

Read More »
Back to top button
error: