نصاب درسي کتابونه

د ښوونکي لارښود کتابونه

دښوونکي لارښود کتابونه – د پوهنې وزارت   لومړۍ ټولګی دویم ټولګی دریم ټولګی څلورم ټولګی دینی علوم دینی علوم ریاضی ریاضی پشتو مهارتونه پشتو ساینس ریاضی پشتو دینی علوم ح انگلیسی مهارتونه ریاضی تربیت بدنی پشتو مهارتونه اجتماعیات دینی علوم ح دری…

Read More »

كتب نصاب تعليمى وزارت معارف افغانستان

كتب نصاب تعليمى وزارت معارف افغانستان صنف اول صنف دوهم صنف سوم صنف چهارم صنف پنجم صنف ششم علوم دینی ح علوم دینی ح حسن خط هنررسامی پشتو علوم دینی ح علوم دینی ج علوم دینی ج دری قرآن کریم دری…

Read More »

د نصاب کتابونه

د نصاب کتابونه- د افغانستان پوهنې وزارت  لمړۍ ټولګی دویم ټولګی دریم ټولګی څلورم ټولګی پنځم ټولګی شپږم ټولګی دیني علوم دیني علوم دیني علوم دیني علوم دیني علوم دیني علوم ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی مهارتونه مهارتونه مهارتونه ټولنیز لوستونه ټولنیز لوستونه ټولنیز…

Read More »
Back to top button
error: