غوره ویناوې او نصیحت

نصایح حضرت علی رضی الله عنه به پسرش

1.1
•    پند یک پدر پیر ، ناتوان و بیزار از این دنیا و روان بطرف مرگ ، با یک قلب شکسته ، به پسر جوان و با انرژی اش خطاب نموده ، نوید میدهد.

1.2
•    ای پسرم !  من نا گزیراً پذیرندۀ واهمه هایم به ارتباط زندگانی در آخرت ، از نظر وقایع غیر قابل پیشگوئی ، صرف اوقات و عهد شکنی در دنیای که من در آن زندگی می نمایم ، هستم .   بخصوص وقتیکه به مشکلات و حقایق برحق این دنیا نظر می اندازم و تمام فراز و نشیب آنرا بررسی می نمایم ، بسیارنگران و پریشان هستم .  تمام اینها مرا واداشت تا این پند را برایت بنویسم ، چه زنده باشم وچه مرده ، از اینکه می بینم هیچ فرقی بین تو و من وجود ندارد ؛ بناءً تو زندگی منی و قضا چنین بوده که تو روح من باشی .  اگر بد بختی در مقابلت قرار بگیرد ، اولین قربانی اش من خواهم بود ؛ مرگ تو در واقع انجام من خواهد بود.

1.3
•    پسرم ! هوشدار که از الله ج بترسی و از احکامش پیروی نمائی .  قلبت را با نامش غنا ببخش و از رسنش ( قرآن ) سخت محکم بگیر ، اگر در باره تفکرنمائی ، مثل اینکه دیگر هیچ زنجیری ارتباطی قویتر ، که برایت مهیا ساخته ، بین تو و الله ج وجود ندارد.

1.4
•    پسرم ! قلبت را با پند ، روح ببخش و خواسته قلب را با ترس از الله ج بکش ؛ با عقیدۀ محکم آنرا نیرومند بساز ؛ با حکمت آنرا نورانی بساز ؛ با تفکر به مرگ ، به آن دستور بده ؛ آنرا با  فناپذیری قانع بساز ؛ از بدبختیها به او یاد آوری کن ؛ از جادوی دنیوی آنرا هوشدار بده ؛ داستانهای مردمان گذشته را به آن بازگو و از تراژیدی های تباه کن و ویرانی قریه ها و خانه های شان ” در اثر نا فرمانی از الله ج ” به سوألات قلبت جواب بده.
•    اینکه این مردمان چه کرده بودند و بکجا رفته و نا پدید شدند ؟ و حالا در کجا هستند ؟ از خود سوأل نما .  با انجام دادن اینها به این موضوع پی می بری که ایشان از نزدیکان و عزیزان شان دور شده ، در  فلاکت جاگزین شده و زود خواهد بود که فرجام اعمال شان را ببینند.
•    پس ، مسیر خود را مشخص بنما ؛ در عوض زندگی آخرت با جاطبی های این دنیا موافقه مکن،  از صحبت کردن در حین بدکاری منصرف شو ؛  از گفتار بیهوده بپرهیز ، از راهی که ترا به گمراهی میکشاند دوری بنما ؛ بهتر است تا قدم هایت را بازرسی نمائی ، تا اینکه در دام مصیبت ها گرفتار نگردی.
•    اگر ادعای متقی بودن می نمائی ، باید به تقوا بپردازی .  گناه را گناه بگو و از گروه بدخواهان دوری کن .  در راه الله ج ،  طوریکه لازم است ، جد و جهد نما ؛ وقتی راه الله ج را پیروی می نمائی ، ازنکوهش مردم مهراس .  در مصائب و مشکلات زندگی ، صبر را پیشه کن ، زیرا قوۀ شکیبائی بزرگترین قدرتهاست.  در همه حالات در جستجوی پناه الله ج باش ، زیرا ترا نیرومند و شکست ناپذیر میسازد.
•    بجز الله ج ، از هیچ کس مدد طلب مکن ، چه تنها ذات خودش ، تنظیم کنندۀ تمام کائنات است که بچرخاند و یا نچرخاند.  وقتی متردد و دچار بدبختی باشی ، همواره بوسیلۀ استخاره ( به طریق ناله و زاری ، رضاء الله ج را حاصل کردن ) از الله ج رهنمائی طلب نما.  سعی نما ، آنچه میگویم بدقت به آن گوش فرا داده و از آن رو نگردانی .  این یگانه راه صحیح است ، که میتواند هر نوع منافع را بار بیاورد.  جستجو و تعقیب علم بی ثمر ، احمقانه  و نامطلوب است.
1.5
•    پسرم ! بعد از فرجام یک کار طاقت فرسای زندگی ، روز تا روز ناتوانتر میشوم .  از اینکه بالایم سحر شده ، بدین جهت عجله دارم تا این پند را برایت بنویسم .  من نگران این هستم که بزودی بمیرم ، بخاطریکه بدن من و توانائی های دماغی ام همه از میان رفته اند و هم  نگران ام که شاید بغرنجی های زندگی ترا محصورنموده یا مانند یک اسب وحشی لگام نا پذیر شده باشی.

•    دماغ جوان مانند زمین بی آب و علف است ، که آمادۀ هر نوع تخم پاشیدن است .  با در نظر داشت این مسئله ، قبل از اینکه خیلی دیرشود ، باعجله تصمیم به نوشتن نصایح چند ، به ارتباط جاگزینی در دماغت و آگاهی از آنها ، برای تو گرفتم .  بر اساس تجارب و بررسی ها ، ممکن از خطرات احتمالی در زندگی نجات پیدا نمائی .  بناءً ، بسیار ممکن است  تا مستقیماً چیز هایی را ، که شاید از نظر ما بدورمانده و در زندگی خود در صدد دست یابی به آنها تلاش ورزیده باشیم .  بدست بیاوریم.
1.6
•    پسرم ! من بزندگی طولانی ، که از سلف خود بهرمند شده باشد ، نمی بینم ؛ هنوزهم به طرز    زندگی آنها و وقایع آن زمان عمیقاً فکر می نمایم ، بعد از تحقیق و آشنائی ، حالا در یافتم که من یکی از هم عصران شان هستم .
•    بدین طریق من از تمام مسائل پرزحمت زندگی آنان آگاهی حاصل نمودم ؛  از جملۀ آنها چیز هایی را انتخاب و برداشتم که برای تو خوب هستند و مابقی را که بی معنی و ضروری نبودند همه را کنار گذاشتم .  بناءً منحیث یک پدر مهربان ، فکر کردم این خزینه را برای تو، در یک سنی که تو رقیق القلب بوده و دماغ تو روشن و پذیرنده است ، مهیا بسازم .
•     در اول ، در نظر داشتم تا ترا در مورد کتاب الله ج ، توضیحات و روش آن به ارتباط حلال و حرام تعلیم بدهم ، اما بعداً ترسیدم که مبادا در دام آشفتگی و پریشانی هایی مردم جا طلب و خود بین دراین دنیا ، گرفتار گردی .  بناءً از این تصمیم گذشتم و از پروردگارم خواستارم تا راه مستقیم را بتو بنمایاند.

1.7
•     پسرم ! از جملۀ همۀ اعمالت که مرا بیشتر خوش میسازد ، اینست که خدا ترس بوده و به او شرک نیاوری و وظایفت را با درک مسئولیت انجام داده و طریق بزرگانت را تعقیب نمائی.  چیزی را که امروز در خود می بینی ، عین راهیست که ایشان در مورد خود شان تحلیل میکردند.  بالاخره از طریق زحمات طاقت فرسا آموختند که راه مستقیم را دنبال و از چیز های بی هدف امتناع ورزند.
•    بهر حال ، اگر  تمام اینها برایت جالب نیستند و تو اصرار داشته و متقبل میشوی که خود تجربه نمائی ، پس خوب است که انجام بدهی ، اما با درایت  و حکمت و بدون شک و سوء ظن .  اما پیش ازاینکه دراین مسیر براه بافتی ، از الله ج مدد بخوا تا ترا از تمام سوء تفاهمات بدور نگهدارد ، چون گمراه کننده است .   بعد از اینکه متیقن شدی که بالای قلبت حاکم بوده و روح و اعصابت تحت کنترول هستند و دماغت نیازمند تفکرعمیق است ؛ صرف پس از این است که تو میتوانی درین وادی قدم بگذاری ؛ در غیر آن فعالیت تو بالای این چنین پروژۀ نا بهنگام بیهوده خواهد بود ، فلهذا بهتر است که این موضوع را کنار بگذاری .

1.8

•     پسرم ! پندم را کاملاً درک کن و آگاه باش که صاحب اختیار مرگ و زندگی ، صرف الله ج است و او است که ترا آزمایش میکند و هم او است که ترا کامیاب میسازد .

•    متیقن باش که اصل زندگی ایکه توسط الله ج گذاشته شده ، اینست که یکباری که بموهبت                 او رستگار شدی ، بعداً بهمراه آن دستخوش امتحانات میگردی ، که نتیجۀ آن را بالاخره در روز حساب در یافت خواهی کرد .  در صورتیکه نتوانی چیزی را درک نمائی ، آنرا رد مکن ، لاکن سعی نما تا به آن نظر انداخته و در موردش تفکر نمائی تا آنرا بفهمی ، مگر در مورد پذیرش حقایق متردد مباش .

•    این را فراموش مکن که تو در یک سرزمین غیرآگاه تولد شده و بعداً براساس یک سلسله آموزش تدریجی که یک روزی به آن نیازمند خواهی شد ، آموزش دیده ئی .  بنابرآن در بارۀ   دیگر چیز های زندگی که تا حالا از آنها آگاهی نداشته و ترا گیچ ساخته و دماغت در درک آنها عاجز مانده ،  نمیتوانی  تصور نمائی .  این آگاهی از جانب الله ج برای ما  داده می شود ، پس فقط به او تابع باش که ترا خلق نموده ، روزی میدهد و از تو یک انسان کامل ساخته است.   فلهذا باید او را عبادت نموده و صرف در مقابل او سر تسلیم خم نمائی و بس .

1.9
•    پسرم ! هیچ کسی ، بجز حضرت محمد ص ارشاد و دانش باری تعالی را به طور بسیار شایسته ارائه نکرده ،  پس آنرا ، بمانند یک حصار ، رهنمای خود بگردان .
•    من در پند خود مشکوک نبوده و یقین کامل دارم که تو قادر به اندازۀ که من بخاطر بهتری تو وساطت نموده ام ، تو هم وساطت نمائی .
1.10
•    پسرم ! اگر کسی دعوی خدایی نماید ؛ پیغمبرانش نیز بیایند و علامات اعمالش آشکارا شوند ، بازهم ، از آن آنکار نما ! صرف یک الله وجود دارد ؛ فقط ذاتی که واحد است و خودش را خود تعریف نموده : ” در حاکمیتش هیچ کسی شریک نیست ؛ او در همه جا حاضر است ؛ زندۀ جاوید است و باید که چنین باشد . ” او ذاتی است که اول و آخر ندارد ، یعنی شروع ندارد .   او سرآغاز همه بوده که آخر ندارد.  او خلاف اندیشه و دید انسان بوده و بسیار بلند مرتبه و نهایت عظیم است.
•     بناءً عمل تو باید مانند شخصی باشد که دارای یک مقام ناچیز و نیرویش کمتر است ، اما از الله ج اطاعت میکند ؛ از غذاب الله ج میترسد ؛ در حالیکه به اندازۀ کافی آزادی دارد ، بازهم از عذابش ترسان است.  بناءً ، اوامر الله ج را در اجرای کار های نیکو و اجتناب از اعمال خراب بخاطر داشته باش .
1.11

•     پسرم ! من قبل از اینکه تو بطور کامل دربارۀ این جهان آگاهی حاصل نمائی ، اسرار و طرز کار نهایی آن را همراه با اجر و سزای آن نیز در مقابل تو آشکار می سازم .  من همراه با مثالها، انصراف یا پیروی آنها را برایت تشریح می  نمایم .
•    کسانیکه تصویرواقعی دنیای فنا پذیر را درک کرده اند ، هرگز از ترک کردن آن هراس ندارند.  ایشان مانند مسافرانی هستند که از یک سرزمین نا مساعد بی همه چیز و فلک زده بجانب یک سرزمین آباد و دایماً سر سبز مهاجرت می نمایند ، ایشان با بسیار خوشحالی مشکلات این راه را پذیرا شده و دوری عزیزان و دوستان شانرا تحمل می نمایند ، رنج سفر را می کشند ، غذاء ناشایسته را بخاطر رسیدن به یک سرمنزل آزاد و مرفه متحمل میشوند.  ایشان هیچ نوع مشکل را بحساب نمی آورند ، از هیچ نوع مخارج بیم نداشته و با خوشی براه شان ادامه میدهند.  هکذا، آنهایی که به این دنیا چسپیده و جدایی آنرا تحمل ندارند ، مانند مسافریست که سرزمین همیشه سرسبز را گذاشته به سرزمین بی آب و علف رهسپار شود ، که این سفر شان نهایت هراس انگیز بوده و از همه بدتر اینکه بهر شکلش برای شان سازگار نیست.

1.12
•    پسرم ! یک حد یا یک اندازه را بین خود ودیگران در نظر داشته باش .  چیزی را که برای خود می پسندی ، برای دیگران  نیز بپسند و چیزی را که برای خود مناسب نمی بینی ، بدیگران نیز مناسب نبین .  بدیگران ستم گار نباش ، بطوریکه نمی خواهی دیگران با تو ستم گار باشند . با دیگران با اخلاق نیکو پیش آمد نما ، قسمیکه تو می خواهی دیگران با تو پیش آمد نیکو نمایند . چیزی را که برای خود می پسندی ، برای دیگران نیز پسند نما .  اگر دیگران با تو رویۀ بالمثل می نمایند ، آنرا به پذیر که بر حق هستند.  بدون معلومات در یک موضوع آنرا انتشار مده ، حتی اگر هم بمقدار کم در آن علم  داشته باشی . در مورد دیگران هیچ چیزی مگو ، طوریکه خوش نداری چیزی را در مورد خود از ایشان بشنوی .
•    فروتنی باطل بوده و برای تو کشنده است.  بوظیفۀ خود نظر داشته باش ، راه مستفیم را پیروی نموده و در امور دیگران دخالت بیجا منما .  از آنجا که الله ج ترا روشن ضمیر ساخته ، پس جز  از او از یگری خوف مدار .

1.13
•    پسرم تو سفر سخت در پیش داری ، درین سفر فرض تو است تا آهسته آهسته هدفت را دنبال نمائی .  بیا ، بار این سفر را بدوش بکش ، چیزی دیگری را اگر قدرت تحمل آن را نداری به آن اضافه مکن ، زیرا در سفرت غیر قابل برداشت میشود .  همین طور حتی اگر در راه با کسانی که گرسنه بوده و شایق حمل بار سفرت تا سر منزل مقصود باشند ، اولاً آنها را خوب تغذیه نما ، بعداً بگذار تا بارت را حمل نمایند.  از این اندیشۀ نیک ، حفاظت کن ، شاید فردا که بدان سخت نیازمند باشی ،  بدردت بخورد .  اگر کسی در روزگار دارندگی ات از تو قرض بخواهد ، به آن ادامه بده ، شاید عوض آنرا در قیامت ، که ممکن محتاج باشی ، بدست بیاوری .

1.14
•    پسرم !  تو در مقابل خود یک وادی غیر قابل عبور را در پیش داری ، بناءً درین وادی یک وزن سبک همراه ، بهتر از یک وزن سنگین است ، همین طور حرکت آهسته خرابتر نسبت به حرکت سریع است .  گذشتن از این وادی برای تو یک امر ضروریست زیرا در پی آن جنت یا دوزخ قرار دارد.  پس قبل از رسیدن به آخرین لحظۀ جان کندن ، تو باید که پیشدستی نموده ، چیزی را قبلاً برای آن بفرستی .  قبل از قیامت ، تو باید جای مناسب خود را معین نمائی ، زیرا بعد از مرگ هیچ پوزشی ممکن نبوده و نه امکان بازگشت به این دنیا وجود دارد .
•    متیفن باش ! ذاتی که مالک تمام دارائی های آسمانها و زمین است بتو اجازه داده تا از او طلب نمائی و همچنان وعده نموده که هرچه را بخواهی به تو اعطا نماید.  هکذا وعده نموده ، در صورتیکه معذرت بخواهی ، معذرت ترا بپذیرد.   نه هیچ موانع و نگهبانانی بین تو و او وجود دارد و نه به سفارش کسی برای تو نیازمند می باشد.  اگر توبه نموده نزد او بازگردی ،  باوصف اینکه سزاوار جزاء هستی ، بازهم نه ترا مزمت میکند و نه میراند.  وقتی در حضورش توبه نمائی ، در بخشش تو تردد نکرده و ترا مأیوس نمیسازد ، بلکه در عوض توبۀ ترا یک عمل برتر می داند.  هر عمل بد ترا یک گناه محاسبه میکند ، در حالیکه هر عمل نیک ترا ده چند حساب میکند.  او دروازۀ توبه را همواره باز نگهداشته و گوش به آواز و ارزیانی های  تو است.  تو از او تقاضا میکنی ، حالت ضمیر خود را به حضورش بیان کن ، داستانهای غم انگیزت و بدبختی خود را به او بیان نما و در مشکلات خود از او کمک طلب کن .  از او عمر دراز ، صحت کامل و روزی فراوان طلب نما . از او خیر و برکت بخوا ، زیرا بجز او کسی دیگری بتو داده نمیتواند.  فقط بالای آن تفکر نما ، که او بتو اجازه داده که صرف از او بخواهی ، زیرا در واقع کلید های خیرو برکتش را بتو تسلیم  نموده ، دروازه های خیر و برکت میتواند از طریق عبادات تو بازگردیده و بالای تو فراوان بریزد.  لاکن اگر در قبولی عباداتت تأخیر شد ، نباید مأیوس گردی ، زیرا قبولی آنها به نیت تو تعلق دارد.  بعضی اوقات در قبولی دعاها تأخیر بعمل می آید ، عاملش اینست تا خیر و برکت و انعامات بیشتر به تقاضا کننده داده شود.   و هم شاید چنین واقع شود که به تقاضاهای یک نفر دفعتاً جواب داد نشود ، اما در اثر زیادت تقاضایش ممکن زود یا دیر برکت ببشتر داده شود .  همچنان ، بعضی اوقات برای او این معطلی نیکو است ، زیرا او نمیداند که بسر رسیدن اکثر تقاضا های او و نتیجۀ که در اخیر میدهد ، برایش چقدر نا خوش آیند خواهد بود.   پس نتیجۀ خوبی و بدی دعاهای خود را  به الله ج بسپار.  بیاد داشته باش که ثروتمندی بکلی یک چیز بزرگ نیست ، زیرا نه ثروت پس از تو ماندگار است و نه تو برای ثروت ماندگار.
1.15
•    پسرم ! تو برای آخرت خلق شده ئی نه این دنیا ، تو فانی هستی نه جاودان .  تو در یک جای ناپایدار هستی که برای امتحان بوده و این راهیست بمقصد آخرت .  مرگ ترا تعقیب میکند و تو نمی توانی از دست آن فرار نمائی  ، یک روزی حتماً بدستان آن بدام می افتی ، پس آگاه باش !  گرچه هنوز هم بفکر ندامت ، توبه و به تعویق انداختن مرگ هستی ، ولی نمی توانی جلو آنرا گرفته و آنرا بتعویق باندازی .  اگر چنین فکر نمائی ، سزاوار سرنوشت بد هستی .

1.16
•    پسرم !  همیشه باید بفکر مرگ و آخرت بوده و لحظۀ از آن غافل نباشی . در حالیکه همه چیز در اطراف تو بهنگام هستند ، تو باید به استقبالش آمادگی کامل داشته باشی .

1.17
•    پسرم !  نباید در دام فریبندگی یا آرزوی بهتر بودن از مردم دنیا بافتی .   واقعیت این دنیا نه تنها توسط الله ج نشاندهی شده ، بلکه توسط خود دنیا ، تمام فساداتی که در اطراف ما وجود دارند بی نقاب شده است.  مردمی که حرص زیاد به این دنیا دارند ، مانند سگانی در حال عوعو یا حیوانات درندۀ مشتاق حمله به یکدیگر هستند.  قدرتمند آمادۀ در گیری با ضعیف است ؛ بزرگ آمادۀ بلعیدن کوچک است.  آنان مانند اشتران هستند ، که یک تعداد شان که بسته هستند ،  قابلیت اذیت رساندن ندارند و تعداد دیگر آنها که آزاد هستند ، به پیمانۀ زیاد باعث خرابی در اطراف شان میشوند ، زیرا شعور کمتر دارند.  آنها در سر راه های نا معلوم خوابیده و در دره های ناهموار سرگردان بوده تا از گیاهان مختلف ، بدون رهنما و محافظ ، تغذیه نمایند.
•    دنیا آنها را در مسیر های تاریک در جاهایی برده که نمیتوانند دورنمای خانه های روشن را حاصل نمایند ، ایشان اسیر دامها و معماهای دنیا گردیده و کاملاً در بی بند و باری های آن غرق شده اند.  ایشان این دنیا را مالک خود گرفته و با آن مصروف بازی هستند.  افسوس ! آنها کاملاً غافل آخرت هستند . زود است ک تاریکی نا پدید شده و کاروان به سر منزل مقصود برسد.  شب و روز همراه با مردم آن با سرعت میگذرد .  همه در حال حرک هستند ، اما ایستاده به نظر می آیند و همه سفر میکنند ، در حالیکه در منزل هستند.
1.18
•    پسرم !  نمیتوانی تمام خواهشات خود را پوره نمائی و بیشتر از آنچه عمر داری نمیتوانی زنده باشی .  تو به عین راهی روان هستی که سلفت با رنج و زحمت آنرا پیموده اند ، پس در مطالبۀ خود یک حد را نگهدار . از یک حد سالم در عایداتت تجاوز مکن .  بخاطر داشته باش که بعضی از امیال ، انسان را به گمراهی می کشاند ؛ نه هیچ مطالبه کننده ای آنچه را که تقاضا میکند حاصل میکند و نه هیچ نفسی نیست که محرومیت نکشیده باشد.  از هر نوع احساس حقارت خود را حفاظت کن ، شاید هم بسیار جالب یا دل انگیز باشد تا آن حد که دیگر هر گز نتوانی عزت خود را جبران نمائی .  چون الله ج ترا آزاد خلق نموده ، بناءً ، غلام دیگران مشو .  بخاطر داشته باش که تقوا از طریق بد کرداری بوجود نمی آید و ثروت ، ثروت نیست ،  اگر از راه های حقارت بدست آمده باشد.
•    بنگر و آگاه باش !  هوس رانی و جاه طلبی باید ترا به نابودی نکشاند ، مگذار تا هیچ چیزی باعث فاصله بین تو الله ج  شود .  به آسایش مطمئن باش ! آنچه برای تو مقرر شده مطمئناً آنرا حاصل خواهی نمود.  آنچه از جانب الله ج داده شده بسیار زیاد و عالی است نسبت به آنچه از طرف مخلوق داده شده.   ممکن زیاد به نظر بیاید ، در هر حال آنچه مخلوقات دارند آز طرف الله واحد به ایشان داده شده.
•     بیماری ها بوسیلۀ سکوت ، از نتیجه ایکه از حرف زدن با مریضان گرفته شده ، بطور مؤثر و به آسانی قابل علاج است.  ندیده ای که جلو ریختن آب ، با بسته شدن دهن مشک گرفته می شود.  این بهتر است تا جلو مصرف پول خود را بگیریم ، تا در آینده محتاج کمک از دیگران نباشیم .  تلخی به سبب نومیدی بسیار بهتراست تا به کمک خواستن از دیگران .  عاید دسترنج بالاتر است نسبت به عایدی با بد کاری .
•    یک انسان به بهترین طریق میتواند راز هایش را پنهان نماید.   بعضی اوقات انسان بنابر اعمال خودش زیان می بیند.  هرکسی بیشر حرف میزند ، اشتباهاتش بیبشتر است.
•    همنشین نیک انتخاب کن ، نیک خواهی شد.  از بدان دوری نما ، از گناه محفوظ می باشی .  خوراک نحس از بدترین خوراک است.  آزار ضعیف ، بزرگترین ظلم و جور است .
•    وقتی راحتی به سختی بدل شود ، سختی به راحتی تبدیل میشود. یک دوا ممکن سبب  مریضی شود و برعکس یک مرضی شاید بحیث دوا کارگر واقع شود.   بعضی اوقات یک کسی بدی ترا میخواهد ، ولی باعث عنایت تو میشود ، برعکس خوبی ترا میخواهد ، اما باعث ضرر تو میشود .  آرزو های بی ثمر را جمع مکن ، زیرا راه ابلهانه است.  تجارب صاحبان خرد را بیاد داشته باش .  بهترین تجربه ، همان است که دارای جنبۀ اخلاقی باشد.  از فرصت استفاده کن ، اگر چه قلیل باشد ، زیرا میگذرد.  هر کسی که تلاش ورزید ، لازم نیست که مؤفق باشد و هرکسی که وفات کرد هرگز بر نمی گردد.  ضایع کردن پول و تباه کردن سرنوشت بزرگترین نابسامانیست.  هر چیزی پایان دارد و هر چیزی که برای تو مقدور است ، دیر یا زود در مقابلت خواهد آمد.   یک تجار در طرز کارش مانند یک قمار باز است.   بعضی اوقات شکم لاغر ، نیز بزرگ میشود.
•    یک پشتیبانی تحقیرآمیز و یک دوست بدخواه ، حامل خوبی نیست.  تا وقتیکه این دنیا ترا پشتیبانی میکند ، تو باید آنرا نیز پشتیبانی نمائی .  حرص نباید ترا کور، و دشمنی نباید ترا بی خرد بسازد.
•    اگر یک دوست از تو برید ، تو باید دوباره با او بپیوندی و اگر از تو دوری جست ، سعی کن با او نزدیکی نمائی .  اگر با تو زشتی کرد ، با او نرمی کن .  اگر اشتباهی کرد ، سعی کن تا معذرت محتمل را برای او پیدا نمائی .  با دوستت منحیث اینکه تو غلام و او بادارت باشد رفتار کن ، لاکن آگاه باش که این یک چنین عمل باید متقابل و خارج از شأن تو نباشد.  با یک بی عرزه ، بی عرزه مشو.
•    با دشمن دوستت ، دوستی مکن ، مبادا که آن دوست ، نیز دشمن تو شود.  در وقت ضرورت بی درنگ به  دوستت نصیحت کن ، چه خوش داشته باشد و چه نداشته باشد.  غضبت را کنترول نما ؛ زیرا من شیرین تر نوشیدنی ای نسبت به آن نیافته ام .  سعی کن با کسی که با تو درشتی میکند نرمی نمائی ، زیرا او نیز نرم میشود.  اگر ضرورت پیش شد تا یک دوست را ترک بگوئی ، سعی کن تا بعضی ازپیوند های سالم را نگهداری ، شاید بعداً در وقت بسیار ضرورت، در قسمت اتحاد مجدد ، ممد واقع شود.
•    نباید کسی را ، که  ترا بسیار احترام میکند ، سرافگنده بسازی .  یک دوست بالای توحقوقی دارد ، بناءً ، تحت پوشش رفاقت ، نباید آن حقوق را نادیده بگیری ، در صورت چنین عمل ، او را از دست خواهی داد.
•    نباید طوری سلوک نمائی که فامیل خودت یک احساس دوری نسبت به تو پیدا بکنند.  کسی که ترا نادیده میگیرد ، با او با سردی پیش آمد مکن .  اگر یک دوست با تو قطع را بطه می نماید ، و تو دوباره پیوند را بر قرار میسازی ، این دو عمل باهم یکسان نیستند ، زیرا تو در روش خود ( در تقوا نه در گناه ) شایسته هستی .
•    نباید بخاطر ظلم ، ظالم رنجیده باشی  ، چه او خودش را نابود میسازد و تو در عوض اجر می  بری .  مرنجان کسی را ، که ترا مسرور میسازد .
1.19
•    وسیلۀ امرار معاش دونوع است ، یکی آن ، که تو آنرا جستجو می نمائی و دیگری ، آن که ترا جستجو میکند.  چنانچه اگر تو از جستجو دست بکشی ، آن خودش بدنبالت می آید.  درین دنیا ، صرف به اندازۀ سهم داری که بتوانی توسط آن عاقبت خود را تعیین نمائی .  در مورد چیزهای که از دستت رفته اند لازم نیست که غصه بخوری و نیز نباید بالای چیزی های که هرگز بدست نیاورده ئی غصه بخوری .  گفتگو در بارۀ آینده ، چنانچه با گذشته مقایسه شود ، طور دیگر است .  مانند کسانی مباش که محکومیت نسبت به نصیحت بالایشان اثر بیشتر دارد .   یک حرف عاقبت اندیشانه برای مرد عاقل کافیست.  حیوانات وقتی راه شان را عوض میکنند که کتک بخورند.
•    با صبر و اعتقاد محکم ، جاطلبی ها و خرافات را بی اثر بساز.  هر کسی که از حدود یک تعادل پاه فراتر بگذارد ، گمراه میشود.  یک دوست مانند یک قریب است و دوست واقعی کسیست که فرایضش را درغیاب تو انجام داده و در غم و شادی با تو شریک شود.  بعضی از خویشاوندانی هستند که نسبت به بیگانگان نامساعد هستند وهم بیگانگانی هستند که عزیز ترنسبت به خویشاوندان هستند.  آواره کسیست ، که نه مشفقی و نه دوستی دارد.
•    کسی که راه مستقیم را ترک میکند ، در یک راه تنگ و باریک سرگردان میگردد .  کسیکه در حدود خودش باقی می ماند ، احترام و آبرویش را حفظ میکند .  نیرومند ترین رابطه ،  رابطه بین الله ج و بنده اش است.  کسیکه به جان پناهی تو اعتنا ندارد ، دشمن توست .  زمانی آرزوی مرگ را می نمائی ، که ممکن از زندگی مأیوش باشی .  نه هر بیچارگی میتواند قابل دید باشد و نه هر فرصتی مورد استفاده قرار میگیرد.  بعضی اوقات ، بینا افتان و خیزان روان است ، اما کور براه راست عصاء زنان روان است.  از گناه دوری کن ، هرزمانی بخواهی ، به بسیار سادگی باز میگردد.  دوری از نادان ، مثل دوست عاقل بدست آورن است.
•    وقتی به این دنیای مادی اتکا نمائی ، ترا گمراه کرده و درعوض اینکه بتوجای بیشتر بدهد ،  ترا در گودال می اندازد.  هر تیری نمیتواند به بچشم آهو اصابت نماید .  وقتی یک فرمانروا عوض شود ، دنیای چهار اطرافت عوض میشوند.  قبل از تصمیم سفر ، رفقای هم سفرت را به دقت ببین .  مانند عاقلان ، قبل از کوچیدن بمنزل نو ، همسایگان نو خود را بررسی کن .
•    آگاه باش ! که صحبتت نباید جدی و حتی نقل قولت خنده دار باشد.   قوم و خویش خود را احترام نما ، ایشان بالهای پرواز تو هستند ، زمانی می جنگی با آنان همدست شو ، مثل اینست که بالای سنگی با متانت ایستاده ئی .

1.20
•    پسرم ! من زندگی دنیا و آخرت ترا به الله ج سپرده ، مؤفقیت و سعادت هر دو دنیا را برایت طلب می نمایم .

گرد آورنده : محمد بشیر جمعه
مترجم: استاد احمد ضیاء مدرسی

 

صافی بنسټ خبرتیا Safi Foundation Ads Donation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
وسیع ویب
error: