نصاب درسي کتابونه

د ښوونکي لارښود کتابونه

دښوونکي لارښود کتابونه – د پوهنې وزارت

لومړۍ ټولګیدویم ټولګیدریم ټولګیڅلورم ټولګی
دینی علومدینی علومریاضیریاضی
پشتومهارتونهپشتوساینس
ریاضیپشتودینی علوم حانگلیسی
مهارتونهریاضیتربیت بدنیپشتو
مهارتونهاجتماعیات
دینی علوم ح
دری

 

پنځم ټولګیشپږم ټولګیاووم ټولګیاتم ټولګی
پشتودینی علوم حعربیریاضی
دریاجتماعیاتم. مدنیعربی
انگلیسیانگلیسیحرفهبیالوژی
اجتماعیاتریاضیدریپشتو
دینی علوم حپشتوبیالوژیجغرافیه
ریاضیتربیت بدنیپشتوم. مدنی
ساینسساینسجغرافیهدری
دریدینی علومدینی علوم
انگلیسیانگلیسی
ریاضیتاریخ
تربیت بدنیتربیت بدنی
تاریخکیمیا
فزیکحرفه
کیمیافزیک

 

نهم ټولګیلسم ټولګییوولسم ټولګیدوولسم ټولګی
ریاضیانگلسيانگلسيدینی علوم
عربیبيولوژيبيولوژيتفسیر
انگلیسیكيمياكيمياپشتو
بیالوژیتربیت بدنیتربیت بدنیانگلیسی
پشتوم. مدنیمدني معلوماتتاریخ
جغرافیهدريدريجغرافیه
م. مدنیجغرافيهجغرافيهریاضی
دینی علومفزيكاسلامی تعلیماتدری
دریاسلامی تعلیماتتفسير شريفبیالوژی
تاریختفسیرتاريخکیمیا
تربیت بدنیتاريخرياضيفزیک
کیمیارياضيپشتوتربیت بدنی
حرفهپشتوفزيكمدنی معلومات
فزیک

 

Tags

wasiweb Team

لیکوونکي : د وسیع ویب لیکوالي ټیم

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
error:
Close
Close