اسلام او ساینس

دموسيقي ضررونه داسلام اوطب له نظره     

د اسلام دشمنا نو د مسلما نا نو خصو صاَ د ځوانا نو دبي لا ري كولو لپا ره تر ټولو مهمه وسيله موسيقي ګڼلې اوداگمرا ه كوونكې وسيله يې د تلو يزيون، راديو، كمپيو ټر، انتر نيټ،سينما او داسي نورو عصري وسا يلو پواسطه د مسلمانا نو په اكثرو ټولنو كې عا مه كړې ، تر دې چې په اوسني عصر كې خو زيا تره خلك سا ز او سرود ته د گنا ه په ستر گه هم نه گوري حا ل دا چې الله تعا لى موسيقي په قراّنكريم كې د لهو الحديث(بيهوده خبرو) په نامه يا دوي. او هغه كسا ن چې پدې نا وړه عمل اخته دى هغوى د شيطان پيروان ګڼي او هغوى په سخت او دردوونكي عذاب ويروي.

همدا رنگه رسو ل الله(صلى الله عليه وسلم) فرما يي چې مو سيقي په زړونو كې نفا ق داسې زرغونوى لكه اوبه چې كښت او زراعت ته وده وركوي.
همدا رنگه رسو ل الله (صلى الله عليه وسلم) فرما يي :  كله چې زما په امت كې موسيقي او سندرې زيا تى شي نو د خداى (جل جلا له) عذا ب را نازليدل به پرې شروع شي.

د موسيقي د نيوي اضرار:

(۱). موسيقي د اخلا قي فسا د مهم عا مل دى (۲).د پرښتو يا ملا يكو د را نا زليدو څخه مخنيوى كوي .

(۳). په زړه كې نفا ق زرغونوي(۴) د زنا طرف ته د تشويق وسيله ده (۵). د خپل نا موس په هكله د بې تفا وتى سبب گر ځې (۶). د خد اى (جل جلا له) له رحمت څخه د لري والي با عث گر ځي (۷). له كور څخه د خير او بر كت د تلو اومسكينى با عث گر ځي (۸). د زړه د سختي با عث ګرځي.

ځيني خلك پديې عقيده دي چي مو سيقي د رو ح غذا ده خو كه حقيقت ته وگورو نو ډوى دا دعوه بى ځايه  ده ځكه كچيرې موسيقي د روح غذا واى نو ولې په غرب او اروپا كې د موسيقي له زياتې خپريدو سره سره اخلاقي فساد او عصبي نا رو غى ورځ په ورځ زيا تيږي؟؟؟
همدا رنگه اوس په نړى كې موسيقي د مخدره موادوپه حيث پيژ ندل شوې ځكه هغه كسا ن چې له موسيقي سره
عا دت شوى د هغوى ټول فكر د موسيقى په هكله وىاوډوى په اعصا بو با ندې يو ډول سستي حا كمه وي او بيا دا خلك غير له شهوت، عشق با زى ،ښكلا پرستى نه نور څه نه پيژني او ډوى عقل د مو سيقي پواسطه داسې
 محا صره شوى وى چې بيا دوى  له عفت اوحيا،عدالت او انصاف ،ورورولى او غيرت څخه خلا صيږي.

د موسيقي اضرار  دطب  له نظره:

(۱). د انسا ن په بدن كې د سيمپا تيك او پا را سيمپا تيك په نا مه دوه ډوله اتو مات ( خودكا ره اعصا ب ) مو جود دى چې دواړه د برا برى په حا لت كي دي او ډوى برا بري د بدن د نظم با عث ګرځي،
هر كله چې د خا رجي عوا ملو په نتيجه كې ډې عصبي سيستم نظم له مينځه ولاړ شي نو انسا ن له زيا توجسمي او عصبي ضړونو سره مخا مخ كوي.
يو لدغو عوا ملو  څخه چې د دغه عصبي سيستم نظم له مينځه وړي مو سيقي ده.
(۲). ډاكټرانو د اثا بته كړې چې مو سيقي د اعصا بو د ضعيفوا لي با عث گر ځي او دډاكټرانو څو اتحا ديوله حكو مت څخه غوښتي چيې په عا مه ځا يونو كښې له موسيقي او كنسرت څخه مخنيوى وكړي تر څو په نړى كې د عصبي نا رو غيو مخه ونيول شي.
(۳). موسيقي د زړه د حملې او زړه دريدو با عث كر ځي.
طب وايي چي د زړه ډريدو يو مهم عا مل هيجا نات ( زيا ته خو شحا لى يا زيا ت خفگا ن ) دي او دا چه د موسيقي د اوريدو په اثر په انسا ن كې يو ډول هيجاني حا لت را مينځته كيږي نو ځكه د زړه د حملې با عث گر ځي او ډير ځله ليد ل شوي چې سند ر غاړي د زړه د حملې له امله مړه شوي.
(۴) موسيقي د وينې د فشا ر د لوړيدو او ټيټيدو با عث گر ځي.

پدې هكله يو اروپايي پروفيسور خپله تجربې كړي او نتيجه يې داده:

نو موړي ډاكټرد يو مريض د فشار د كتلو پر وخت هغه ته اّرامه موسيقي واوروله نو په تعجب سره يي وليدل چې د مريض د وينې فشا ر د نا رمل حا لت نه ډير ښكته شو.
او كله يي چي سخته يا غليظه موسيقي ورته واوروله ويي ليدل چې د مريض فشا ر د عادي حا لت نه ډير او چت شو.
همدا رنگه يو بل آلما ني ډا كټر دا ثا بته كړې چې موسيقي د سر دردي ، روحي او فكري خستگي با عث  هم ګرځي.
(۵). ليونتو ب او جنون (۶). د عمر لنډوالى (۷). د ځا ن وژنې عا مل ده (۸). د ليدو او اوريدود حس ضعيفو الى  (۹). د ظلم او جنا يت سبب ده (۱۰). د استعما رگرانو لخوا دخلكود غلا مولو يوه وسيله ده (۱۱). د خداى (ج) له ذكر اوياد څخه د مخنيوي وسيله ده ځكه په هغه زړه كې چې د شيطا ن فا سد آواز ځاى ونيسي هلته بيا د خداى (ج) ذكر قرا ر نه نيسي او آرا م نه مومي.
د نړى په ځينو ښا رو نو كيې خلكو د مظا هرو او غو نډو په ترځ كې له حكو متو نو څخه و غو ښتل چې د موسيقي او كا نسرتونومخه ونيسي او په ما ليزيا كې د يو ښا ر مسوْ ل مو سيقي منع اعلا ن كړې اووايي چې مو سيقي او سندريې په خلكو كيې د فسا د او فحشا ء با عث گر ځي او د ايټا ليا يو مشهور سندر غا ړى چې اوس يي دا نا وړه عمل پريښى وايي چې موسيقي يوه شيطا ني لو به ده .
نو اى مسلما نه وروره ! اوس چې پدې حقيقت با ندې پوه شوې چې مو سيقي او سندرې زيا ت
تاوا نونه لري او ستا د خوږ ژونډ بر با دى با عث گر ځي نو آيا اوس هم غواړى چې ځا ن پخپل لا س د هلا كت كنديې ته وغورځوى ؟
آيا غو اړى چې ستا په زړه كې د خداى (ج) دذكر په ځا ى د شيطا ن آواز ځا ى ونيسى؟
د هغو بيې دينه خلكو په دروا غجنو شعا رو غلط نشې چې موسيقي د رو ح غذا گڼي حا ل دا چه د موْ من دروح غذا د خداى (ج) ذكر دى .
كه ته پدې نا وړه عمل ككړ يي نو په ځا ن رحم وكړه ، كه ته د شيطا ن پدې دام كې گير يې نو لديې دام څخه د خداى (ج) د رحمت پرا خه غيږي ته پنا ه يو سه همدا ڼ لدې نا وړه عمل نه ځا ن و ژغوره او د هغو خا ينو ،فا جرو او نړيوالو فسا د پلورونكو تجا را نو خولې له خا ورو  ور ډكې كړه چيې غواړي ستاآرام ژوند په كړاوونو او بدبختيو بدل كړي .
ژباړه اوټولونه :: ډاکټر عبدالوحيد ( منصور )   

safi foundation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
error: