تو بدون اسلام صفر هستی!

از خصوصیات و ویژگی های عمده یک مسلمان اینست که به دین برتر , بزرگ ومقدس اسلام افتخار نماید وهزار ها مراتب شکرانه این نعمت بی مثال الهی جل جلاله را ادا نماید که وی را خالق کائنات پروردگار دوجهان مسلمان خلق نموده است , چون مسلمانی که از فطرت خویش بی خبر بوده وتوجه به هویت اصلیش نکند وبه اسلامیت خود نبالد درقلب وی شک وتردد بوده وقلت یقین بروی مستولی میگردد .
الله متعال در کلام مبارکش خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید (( وانه لذکرلک ولقومک وسوف تسئلون )) سوره زخرف ﺁیه (44) .
ترجمه : و  قرآن  مایه‌ ی  بیداری  تو  و  قوم  تو  است‌ ،  و  از  شما  (‌در  بارۀ  این  برناﻣﮥ  الهـی‌)  پـرسیده  خواهد  شد.
یعنی ای رسول برگزیدﮤ الله جل جلاله اسلام عزیز باعث شرف وعزت بر تو وقوم تو است  وهمچنان سبب عروج عزت ووقار به اتباع تو است تا به روز قیامت …. .
پس بدون شک برهرمسلمان واجب است که حیاتش را زندگی قرآنی بسازد وبه آن افتخار نماید برای اینکه بوسیله وی درمیان امت ها از امت برتر اسلامی وقرآنی محسوب گردیده است .

چنانچه شاعر عرب زبان گفته که ترﺠﻣﮥ آن اینست :
–    مژده , بشارت وخوشا به حال امت برتر اسلام که از جانب خالق لایزال مورد عنایت بی شماری قرار گرفته واز آن جمله بوسیله دعای اکرم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بهترین امت قرار داده شده است .
همچنان الله بی نیاز میفرماید ((  ولاتهنوا ولا تحزنوا وأنتم اﻷعلون ﺇن کنتم مومنین ))  سوره آل عمران آیه ( 139 ) .
ترجمه :   ازجهاد در راه الله جل جلاله به سبب آنچه بر سرتان ميايد سست و زبون نشويد و (‌براي كشتگانتان‌) غمگين و افسرده نگرديد، و شما (‌با تأييدات الهی و قوه ايمان راستين و نيروي حقي که از آن دفاع ميكنيد) برتر (‌از ديگران‌) هستيد (‌و پيروزي و بـهروزي از آن شما است‌) اگر كه به راستي مومن باشيد (‌و بر ايمان دوام داشته باشید).
یعنی شما درهر حالت برتر هستید برتر از نگاه سند ودلیل , برتر از نگاه مبادئ , برتر از نگاه منهج وروش …..

لذا به صراحت وافتخارانه بیان داشت که اساس وتهداب ما اساس اصلی است , باتوجه به حقایق ﺁفتابگونه اسلام عزیز درحالیکه بدون شک قرآن ما قرآن باعظمت وجلیل وسند ما پروردگار بهتر وبر تر بوده پس طورواضح گفت چگونه او قوم ذلیل وخوار میشود که الله سند آن باشد , وچگونه ذلیل میشود اوقوم که الله رب ومولای آن باشد وچطور اوقوم ذلیل میشود که پیشوا ورسول آن محمد صلی الله علیه وسلم افضل انبیاء باشد ودر نهایت چگونه ذلیل وخوار میشود اوامت که دین آنها دین مقدس اسلام باشد .

از همین سبب برما لازم است که به اسلام عزیز خویش افتخار نماییم وبه عزت وسربلندی , شرف وبزرگی آن احساس کنیم روزیکه الله جل جلاله مارا مسلمان خلق کرده است .
هر آئینه الله جل جلاله در کتاب مقدسش قرآن مجید موقف کسانی را که گمان نمودند اینکه مبدأ وأساس شرف وبزرگی وعلویت در دنیا ونهایتا کسب سعادت همیشگی تحصیل وجمع نمودن اموال وامتلاک دنیا است به صراحت رد فرموده است یعنی میفرماید که (( وقالوا لولا نزﱠل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم , أهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون )) سوره زخرف آیه ( 31 )  .
تر جمه : چرا  این  قرآن  بر  مرد  بزرگواری  از  یکی  از  دو  شهر  (‌مکه  و  طائف‌)  فرو  فرستاده  نشده  است‌؟‌!.
آیا  آنان  رحمت  پروردگار  تو  را  تقسیم  می‌کنند  (‌و  کلید  رسالت  را  به  هرکس  که  بخواهند  می‌سپارند؟‌)‌.  این  مائیم  که  معیشت  آنان  را  در  زندگی  دنیا  میانشان  تقسیم  کرده‌ایم‌،  و  برخی  را  بر  برخی  دیگر  برتریهائی  داده‌ایم‌،  تا  بعضی  از  آنان  بعضی  دیگر  را  به  کار  گیرند  (‌و  به  یکدیگر  خدمت  کنند)‌.  و  رحمت  پروردگارت  از  تمام  آنچه  جمع ‌آوری  می‌ کنند  بهتر  است  (‌که  نبوت  است  و  نبوت  از  ﻫﻤﮥ  مقامات  برتر  است)‌ .

پس شرف وبزرگی به امکانات مادی چون قصرها , اموال , قدرت ونسب نیست بلکه شرافت وبزرگی انسان درین است که بنده خاص پروردگار زمین وآسمانها باشد وهمچنان برتری وبزرگی درینست که از اولیاء ودوستان خداوند جل جلاله باشد , یعنی کسانیکه اعمال صالحه انجام دادند واز محرمات اجتناب ورزیدند وصالحین ونیکوکاران را دوست میدارند .
وهچنان از جمله اوصاف انسان مسلمان باشرف ومعزز در نزد پروردگار جل جلاله این بوده زمانیکه شخص متقی , پرهیز گار وخدا ترس را میبیند احساس خوشی میکند قلبش مملو از محبت می شود ووی را دوست میدارد یعنی علامات رضایت وخوشنودی برحالات وی ظاهر میگردد .

ولی زمانیکه باکافر وانسانهای بدبخت , ناسپاس ودارندگان اعمال سیئه روبرو میشود ولوکه آن شخص در ظاهر زیبا وفریبنده باشد برای اینکه نشانه های نافرمانی خداوند در وجود او مشاهده میگردد شدیدا ناراحت میشود حالت قهر , غصه , غمگینی ونارضایتی برآن حکمفرما میشود .

طوریکه الله جل جلاله میفرماید : {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ} سوره منافقون آیه ( 4 ) .
ترجمه : هنگامی  که  ایشان  را  میبینی،  پیکر  و  سیمایشان  تو  را  می‏‎گیرد  و  به  شگفت  میآورد  (و  به  خود  میگوئی:  چه  انسانهای  باوقار  و  برازندهای!)  و  هنگامی  که  به  سخن  درمیآیند  (به  علّت  حلاوت  کلامشان)  به  سخنانشان  گوش  فرا  میدهی.  (با  وجود  این  جذبۀ  سیما  و  گیرائی  گفتار)  آنان  انکار  تختههائی  هستند  که  (بر  دیوار)  تکیه  داده  شده  باشند  (بی جان  و  بیایمان،  هیکلهای  میان تهی،  درونهای  بینور  و  صفا،  نقشهائی  بر  در  و  دیوارها).
پس اندام های بلند قامت وشکل های در ظاهر فریبنده درحالیکه قلب ها مملو از کدورت ونافرمانی وناسپاسی خداوند جل جلاله پر باشد در حقیقت بدون شک انسان را به سوی تباهی  ابدی میکشاند یعنی قلب های افراد گمراه با جالبیت ظاهری تصنعی نباید مارا تحت تاثیر قرار دهد وبه همچو اشخاص اعتماد نمود بلکه از کسانی پیروی ومتابعت کرد که درتقوا وپرهیز گاری مثال ودر دین مقدس اسلام الگو ونمونه باشند مانند اصحاب پیامبراسلام صلی الله علیه وسلم وسایر بزرگان سلف صالح که از دنیا منحیث وسیله معقول ورسیدن به هدف پاک اخرت استفاده نمودند , کمی وزیادت آنرا در حیات طیبه شان برشمردند اما ایشان تحت تاثیر آن قرار نگرفتند , بخاطر کسب رضای پرور دگار جل جلاله وپیامبرش صلی الله علیه وسلم هیچ چیزی مانع آنها نشد وچنانچه برخی اعظم آنها در صدر اسلام به اندک طعامی یعنی نان جوین خشک یا خرما باآب زندگی شانرا سپری مینمودند , درراه ها وفضای بی چتر شب ها ی تار را صبح میکردند یعنی بدون اسکان میخوابیدند که حیات رقت باراصحاب بزرگوار صفه در محوطه مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم دال برین است ولکن باید واضح کرد که الله مهربان جل جلاله به قیافه ظاهری سیاهی وسفیدی ایشان ندیده بلکه به قلبهای مملو از محبت ایشان که نسبت به الله جل جلاله ورسول مبارکش داشتند نظر افگند وبه اسلام عزیز هدایت شان نمود که در نهایت به واقعیت هر یکی ازآن جناب عالی شان مقتدای هدایت یافتگان بشریت قرار گرفتند . بناء با توجه به عبارات فوق چنین پیام میگیریم  که ای انسان تو بدون اسلام صفر هستی !

نوشته : دوکتورعائض القرنی
ترجمه : ابوشبیر (سعادت)

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

واسع ویب یوتیوب چینل

د ملاتړ لپاره چینل سبسکرایب او له نورو سره شریک کړئ

سبسکرایب Subscribeپوهنتون ښوونیز یوتیوب چینل

پوهنتون چینل سبسکرایب او له زده کوونکو سره شریک کړئ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ


your ads

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

Back to top button
واسع ویب