اخلاق

اهميت اخلاص درعمل صالح

هدف ازعبادت راستين مؤمن آنست که در اعمال دنيوي واخروي رضاي خدا را در نظر گرفته تمام کردارش را مخلصانه براي الله انجام دهد که در مقابل اين کارهاي شايسته مستحق بهشت گرديده و درآنجا جاويدان خواهد ماند.
اين نشان ميدهد که نيت پاکيزه با عمل نيک رابطه استوار ومستحکم دارند که به تنهايي يکديگر چيزي بي بنياد ميباشد.پس دوام وجاودانگي وآثار،دوام منزلت هر عالم وعاملي بستگي به نيت نيکو ومنظور پاکيزۀ آنها،به ميزان درستکاري وراستکاري شان با الله دارد.همين درسکاري ونيت خالص در عرصه عمل وزندگي روزمره از لابه لاي تمام اعمال دنيوي انسان نيز بازتاب ميابد.
چونکه تعلق وارتباط انسان قلبا با الله ميباشد. لذا همين ارتباط باعث مي شود که تمام زندگي خودرا براه الله سپري نمايد.اگر مقصد انسان مسلمان در انجام کارهاي دنيوي مصلحت ومنفعت امت اسلامي باشد ودر کارها وتلاش خود اخلاص نشان دهد،اورا در قلب هاي مؤمن جاگزين ساخته مورد تحسين قرار ميگيرد که نام او در طول تاريخ وزمانه ها از او به نيکويي ياد خواهند کرد.همانگونه که انجام دادن عبادات درسايه اخلاص کامل به الله، مورد قبول الهي قرارمي گيرد،همان دليل روشني براي لزوم اخلاصمندي در انجام تمام کارهاي دنيوي ميباشد.
قرآنکريم وسنت مطهر رسول الله صلي الله عليه وسلم مجاهدين را تشويق وترغيب مينمايد که با اخلاص کامل درمقابل دشمن برزمند واز شجاعت ودليري برخوردار باشند که در مقابل دشمن هيچگونه خوف وحراس را بخود احساس نکنند.
خدوند ميفرمايد:أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لايستوون عند الله والله لايهدي القوم الظالمين.{سوره توبه آيه 19}
ترجمه:(آيا آب دادن به حاجيان وآبادي مسجد حرام را با کساني که بالله و روز باز پسين ايمان آورده اند ودر راه الله مي رزمند برابر دانسته ايد؟ نه،آن دو گروه در نزد الله برابر نيستند و الله ملت ستمگر را رهياب نميگرداند).
الله نيز ميفرمايد:قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم و إخوانکم وأزواجکم وعشيرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب إليکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتي يأتي الله بأمره والله لايهدي القوم الفاسقين.سوره توبه آيه 24.
ترجمه: بگو اگر نزد شما پدران، فرزندان، و برادران، و همسران، و خويشاوندان شما، و دارايي هاي فراچند آمدۀ تان، و تجارتي که از شکستن آن در هراسيد و کاخ هاي دلفريب تان، از الله و پيامبرش و رزم و پيکار در راه او خوشايند تر است، پس منتظر باشيد تا الله عقوبت خويش را فرود آورد، و الله گروه فسق پيشه را رهياب نميسازد.
خلاصۀ ترجمه شده مجاهدي که با اخلاص کامل در راه خدا ميرزمد و هدفش جز حصول رضاي پروردگار نيست و کساني که به انجام کار هاي دنيوي مشغول اند ميان اين دو گروه تفاوت بزرگي وجود دارد، جهاد باعث قوت مسلمانان ميگردد به مؤمنان شرف، عزت، امن، استقرار و اطمينان ميبخشد اگر جهاد را با ديگر اعمال دنيوي مقايسه نماييم اين دو به مثل آسمان و زمين از همديگر متفاوت اند. در سنت نبوي بر اخلاص در راه الله در صحنۀ جهاد و پيکار تاکيد ها صورت گرفته است زيرا جهاد کردن در اسلام بر ترين مقام و مرتبه را داراست.
حديثي را امام مسلم از ابو هريره رضي الله عنه روايت ميکند که رسول الله صلي الله عليه و سلم ميفرمايد: ( إن الله لا ينظر إلى أجسامكم و لا إلى صوركم و لا كن ينظر إلى قلوبكم)
ترجمه: الله به سر و صورت و بدن شما نظر نميکند بلکه به قلب هاي شما ميبيند.

ابو موسي الاشعري ميفرمايد: شخصي از رسول الله صلي الله عليه و سلم در بارۀ قتال پرسيد و گفت: شخصي که بخاطر دليري يا به حمايت و پشتيباني يا براي توصيف مردم کسي را به قبل برساند کدام يک ازينها در راه خدا حساب ميگردد؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند: هرکه هدفش اعلاي کلمة الله باشد همان شخص در راه خدا ميباشد.
امام بخاري و امام مسلم از ابوبکر بن نفيع الحارث الثقفي رضي الله عنه روايت ميکند که رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: هرگاه دو برادر مومن با شمشير هاي خود با يکديگر مقاتله نمايند جايگاه هردو دوزخ است. راوي پرسيد: قاتل درست، ولي چرا مقتول!؟ رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: چون مقتول نيز در پي به قتل رساندن قاتل بوده است.
حديث مذکور اول (إن الله لا ينظر إلى

اهميت  اخلاص درعمل صالح

هدف ازعبادت راستين مؤمن آنست که در اعمال دنيوي واخروي رضاي خدا را در نظر گرفته تمام کردارش را مخلصانه براي الله انجام دهد که در مقابل اين کارهاي شايسته مستحق بهشت گرديده و درآنجا جاويدان خواهد ماند.
اين نشان ميدهد که نيت پاکيزه با عمل نيک رابطه استوار ومستحکم دارند که به تنهايي يکديگر چيزي بي بنياد ميباشد.پس دوام وجاودانگي وآثار،دوام منزلت هر عالم وعاملي بستگي به نيت نيکو ومنظور پاکيزۀ آنها،به ميزان درستکاري وراستکاري شان با الله دارد.همين درسکاري ونيت خالص در عرصه عمل وزندگي روزمره از لابه لاي تمام اعمال دنيوي انسان نيز بازتاب ميابد.

چونکه تعلق وارتباط انسان قلبا با الله ميباشد. لذا همين ارتباط باعث مي شود که تمام زندگي خودرا براه الله سپري نمايد.اگر مقصد انسان مسلمان در انجام کارهاي دنيوي مصلحت ومنفعت امت اسلامي باشد ودر کارها وتلاش خود اخلاص نشان دهد،اورا در قلب هاي مؤمن جاگزين ساخته مورد تحسين قرار ميگيرد که نام او در طول تاريخ وزمانه ها از او به نيکويي ياد خواهند کرد.همانگونه که انجام دادن عبادات درسايه اخلاص کامل به الله، مورد قبول الهي قرارمي گيرد،همان دليل روشني براي لزوم اخلاصمندي در انجام تمام کارهاي دنيوي ميباشد.

قرآنکريم وسنت مطهر رسول الله صلي الله عليه وسلم مجاهدين را تشويق وترغيب مينمايد که با اخلاص کامل درمقابل دشمن برزمند واز شجاعت ودليري برخوردار باشند که در مقابل دشمن هيچگونه خوف وحراس را بخود احساس نکنند.
خدوند ميفرمايد:أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لايستوون عند الله والله لايهدي القوم الظالمين.{سوره توبه آيه 19}
ترجمه:(آيا آب دادن به حاجيان وآبادي مسجد حرام را با کساني که بالله و روز باز پسين ايمان آورده اند ودر راه الله مي رزمند برابر دانسته ايد؟ نه،آن دو گروه در نزد الله برابر نيستند و الله ملت ستمگر را رهياب نميگرداند).
الله نيز ميفرمايد:قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم و إخوانکم وأزواجکم وعشيرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب إليکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتي يأتي الله بأمره والله لايهدي القوم الفاسقين.سوره توبه آيه 24.
ترجمه: بگو اگر نزد شما پدران، فرزندان، و برادران، و همسران، و خويشاوندان شما، و دارايي هاي فراچند آمدۀ تان، و تجارتي که از شکستن آن در هراسيد و کاخ هاي دلفريب تان، از الله و پيامبرش و رزم و پيکار در راه او خوشايند تر است، پس منتظر باشيد تا الله عقوبت خويش را فرود آورد، و الله گروه فسق پيشه را رهياب نميسازد.

خلاصۀ ترجمه شده مجاهدي که با اخلاص کامل در راه خدا ميرزمد و هدفش جز حصول رضاي پروردگار نيست و کساني که به انجام کار هاي دنيوي مشغول اند ميان اين دو گروه تفاوت بزرگي وجود دارد، جهاد باعث قوت مسلمانان ميگردد به مؤمنان شرف، عزت، امن، استقرار و اطمينان ميبخشد اگر جهاد را با ديگر اعمال دنيوي مقايسه نماييم اين دو به مثل آسمان و زمين از همديگر متفاوت اند. در سنت نبوي بر اخلاص در راه الله در صحنۀ جهاد و پيکار تاکيد ها صورت گرفته است زيرا جهاد کردن در اسلام بر ترين مقام و مرتبه را داراست.
حديثي را امام مسلم از ابو هريره رضي الله عنه روايت ميکند که رسول الله صلي الله عليه و سلم ميفرمايد: ( إن الله لا ينظر إلى أجسامكم و لا إلى صوركم و لا كن ينظر إلى قلوبكم)
ترجمه: الله به سر و صورت و بدن شما نظر نميکند بلکه به قلب هاي شما ميبيند.

ابو موسي الاشعري ميفرمايد: شخصي از رسول الله صلي الله عليه و سلم در بارۀ قتال پرسيد و گفت: شخصي که بخاطر دليري يا به حمايت و پشتيباني يا براي توصيف مردم کسي را به قبل برساند کدام يک ازينها در راه خدا حساب ميگردد؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند: هرکه هدفش اعلاي کلمة الله باشد همان شخص در راه خدا ميباشد.
امام بخاري و امام مسلم از ابوبکر بن نفيع الحارث الثقفي رضي الله عنه روايت ميکند که رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: هرگاه دو برادر مومن با شمشير هاي خود با يکديگر مقاتله نمايند جايگاه هردو دوزخ است. راوي پرسيد: قاتل درست، ولي چرا مقتول!؟ رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: چون مقتول نيز در پي به قتل رساندن قاتل بوده است.
حديث مذکور اول (إن الله لا ينظر إلى أجسامكم… ) به اين دلالت ميکند که پاداش و ثواب عمل از اخلاص مندي قلب داده ميشود. شرط قبول عمل در نزد الله اخلاص و گمان نيک ميباشد، و همن مفهوم در حديث دوم نيز ذکر شده است. (من قاتل لتکون کلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) اهميت کردار در نز الله جل جلاله همانا اخلاص کامل ميباشد مجاهد وقتي از ديگران برتر ميباشد که جهادش براي اعلاي کلمة الله بخاطر عدالت و حق پرستي باشد. (إذا التقى المسلمان بسيفيهما…) مفهوم حديث اينست که وقتيکه انسان به انجام عمل نا مشروع قصد مينمايد و تمام وسايل دست داشته را براي آن بکار ميگيرد، چي به همان هدف ناشايسته خود ميرسد يا ناکام ميگردد، پس به سبب نيت باطل خود مورد عذاب الهي قرار ميگيرد. پس قتل ناحق يا کشتن برادر مسلمان سبب انتشار دشمني در بين امت مسلمه و باعث از بين بردن قوت مسلمان و بر پا نمودن حقد و کينه و بر انگيختن فتنه جاهليت ميگردد.
اگر نيت صالح را در قرآن بررسي نماييم در ميبابيم که قرآن مجاهدين را توصيف و تمجيد نموده و از مرتبۀ عالي برخوردار ساخته است که به هيچ عمل دنيوي مقايسه نميتوان کرد، حتي از خانواده و قبيله ا زاموال تجارتي و از بلند منزل هاي مرفه ارزش زياد قايل شده است.

 أجسامكم… ) به اين دلالت ميکند که پاداش و ثواب عمل از اخلاص مندي قلب داده ميشود. شرط قبول عمل در نزد الله اخلاص و گمان نيک ميباشد، و همن مفهوم در حديث دوم نيز ذکر شده است. (من قاتل لتکون کلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) اهميت کردار در نز الله جل جلاله همانا اخلاص کامل ميباشد مجاهد وقتي از ديگران برتر ميباشد که جهادش براي اعلاي کلمة الله بخاطر عدالت و حق پرستي باشد. (إذا التقى المسلمان بسيفيهما…) مفهوم حديث اينست که وقتيکه انسان به انجام عمل نا مشروع قصد مينمايد و تمام وسايل دست داشته را براي آن بکار ميگيرد، چي به همان هدف ناشايسته خود ميرسد يا ناکام ميگردد، پس به سبب نيت باطل خود مورد عذاب الهي قرار ميگيرد. پس قتل ناحق يا کشتن برادر مسلمان سبب انتشار دشمني در بين امت مسلمه و باعث از بين بردن قوت مسلمان و بر پا نمودن حقد و کينه و بر انگيختن فتنه جاهليت ميگردد.
اگر نيت صالح را در قرآن بررسي نماييم در ميبابيم که قرآن مجاهدين را توصيف و تمجيد نموده و از مرتبۀ عالي برخوردار ساخته است که به هيچ عمل دنيوي مقايسه نميتوان کرد، حتي از خانواده و قبيله ا زاموال تجارتي و از بلند منزل هاي مرفه ارزش زياد قايل شده است.

برگرفته ازکتاب اخلاق المسلم نوشته دکتور وهبه زهيلي.
مترجم: حميد الله “نجيب”.

donate

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
error: